Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Finanční analýza provozu velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy možných nákladů souvisejících s provozem velkoobchodu Ústní ověření
b Sestavit nákladovou křivku za jednotlivé období a stanovit základní oblasti pro možnou úsporu nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit hospodářský výsledek za zvolené období Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat produktivitu práce v závislosti na současném počtu zaměstnanců a obratu prodeje za dané období Praktické předvedení
e Vytvořit grafickým znázorněním vývojovou křivku cen komodity (kategorie) výrobku za zvolené období Praktické předvedení
f Sestavit přehled sestupnosti jednotlivých položek majetku podle jejich náročnosti na náklady Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout novou investici na pořízení nového majetku, včetně výpočtu návratnosti investice a přínosu pro provoz velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
h Sestavit přehled nákladovosti jednotlivých zařízení a porovnat výši pravidelně vložených nákladů do majetku s alternativou nové investice Praktické předvedení
i Sestavit databázi vozového parku a způsobu logistiky zboží ke konečnému zákazníkovi a zhodnotit optimální strukturu vozidel s cílem minimalizace nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace provozu velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit možné alternativy a způsoby investování a definovat základní přínosy zvolených možností Praktické předvedení
b Stanovit základní hodnoticí kritéria výběru dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
c Stanovit postupy optimálního výběrového řízení na dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
d Sestavit návrh na obměnu vybraného dodavatele zboží čí služeb a navržení nového dodavatele, včetně zhodnocení jednotlivých výhod pro firmu s cílem snížit náklady Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit na základě Paretova pravidla poměr obratu zboží v poměru 80/20 a stanovit návrh optimalizace skladovaného zboží pro zvýšení celkových tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem obchodní marže Ústní ověření
b Popsat hlavní cíl optimální cenové politiky firmy Ústní ověření
c Provést výpočet prodejní ceny zboží z velkoobchodu vůči odběrateli za poskytnutí nákupní ceny od dodavatele, tabulky marží a výše DPH Praktické předvedení
d Stanovit průměrnou marži velkoobchodu z dostupných dat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody plateb bankovním převodem a plateb v hotovosti pro dodavatele a odběratele Ústní ověření
b Zhodnotit dobu splatnosti dodávek (faktur) ze strany velkoobchodu pro zajištění jeho likvidity Praktické předvedení
c Vytvořit základní přehled poplatků ze strany bankovních institucí při zadávání a přijímání plateb na účet Praktické předvedení
d Zhodnotit soupis podporovaných dodavatelů podle zvolené komodity na základě výše odběrů za dané období a navrhnout optimalizaci databáze dodavatelů Praktické předvedení
e Vyčíslit výši bonusů na dané odběratele podle výše obratů za kvartální období a zjistit výši slev při platbě v hotovosti ze strany odběratelů Praktické předvedení
f Sestavit stručnou databázi odběratelů podle výše odběrů, způsobu úhrady za zboží a podle výše stanovených zpětných bonusů Praktické předvedení
g Zhodnotit prodej podle jednotlivých zákazníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Finanční analýza provozu velkoobchodu, kritérium b) uchazeč sestaví nákladové křivky za jednotlivé období na základě dostupných dat - například nákladová křivka spotřeby energií, nákladů na autodopravu, mzdové náklady a stanoví predikci možného vývoje v budoucnu.

Kritérium c) uchazeč vyhodnotí hospodářský výsledek za jednotlivá čtvrtletí a za rok ve srovnání skutečnost/plán.

Kritérium d) uchazeč vypočítá produktivitu práce provozu velkoobchodu v jednotlivých měsících a za rok.

Kritérium e) uchazeč vytvoří vývojovou křivku tří kategorií produktů.

Kritérium f) uchazeč sestaví tabulku sestupnosti položek u deseti vybraných položek majetku podle jejich náročnosti na náklady.

Kritérium g) a h) uchazeč navrhne jednu novou investici a vypočítá její návratnost, sestaví do tabulky přehled nákladovosti u tří zařízení a porovná s již navrženou investicí.

Kritérium i) uchazeč sestaví do tabulky databázi vozidel, navrhne zlepšení logistiky dopravy a optimální strukturu vozového parku.

Kompetence: Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace provozu velkoobchodu, kritérium a) uchazeč vyhodnotí hospodářský výsledek firmy, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vývoj trhu a opotřebení majetku, cash-flow a stanoví možné způsoby investování v dalším období včetně přínosů pro hospodaření provozu.

Kritérium b), c) a d) uchazeč navrhne dvě hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele, postup pro výběrové řízení a navrhne obměnu jednoho dodavatele včetně zhodnocení ekonomických přínosů provoz velkoobchodu.

Kritérium e) uchazeč sestaví tabulku 40 druhů zboží a navrhne optimalizaci sortimentu dle Paretova pravidla.

Kompetence: Kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen, kritérium c) uchazeč vypočte prodejní cenu u pěti výrobků/zboží.

Kritérium d) uchazeč vypočte průměrnou marži provozu velkoobchodu za rok s ohledem na výsledovku a stanoví průměrnou marži na další rok.

Kompetence: Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů, kritérium b) uchazeč zpracuje tabulku splatností faktur od pěti dodavatelů a pěti odběratelů a vyhodnotí jejich vliv na likviditu firmy.

Kritérium c) uchazeč zpracuje tabulku jednotlivých poplatků.

Kritérium d) uchazeč zpracuje tabulku dodavatelů, zhodnotí je dle nejprodávanější komodity a navrhne jejich optimalizaci při minimálním dopadu na vlastní odbyt.

Kritérium e), f) a g) uchazeč sestaví srovnávací tabulku dle odběratelů, výše odběrů, způsobu úhrady, výše poskytnutých slev a bonusů a zhodnotí celkový prodej dle jednotlivých odběratelů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.