Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Finanční analýza provozu velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy možných nákladů souvisejících s provozem velkoobchodu Ústní ověření
b Sestavit nákladovou křivku za jednotlivé období a stanovit základní oblasti pro možnou úsporu nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit hospodářský výsledek za zvolené období Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat produktivitu práce v závislosti na současném počtu zaměstnanců a obratu prodeje za dané období Praktické předvedení
e Vytvořit grafickým znázorněním vývojovou křivku cen komodity (kategorie) výrobku za zvolené období Praktické předvedení
f Sestavit přehled sestupnosti jednotlivých položek majetku podle jejich náročnosti na náklady Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout novou investici na pořízení nového majetku, včetně výpočtu návratnosti investice a přínosu pro provoz velkoobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
h Sestavit přehled nákladovosti jednotlivých zařízení a porovnat výši pravidelně vložených nákladů do majetku s alternativou nové investice Praktické předvedení
i Sestavit databázi vozového parku a způsobu logistiky zboží ke konečnému zákazníkovi a zhodnotit optimální strukturu vozidel s cílem minimalizace nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace provozu velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit možné alternativy a způsoby investování a definovat základní přínosy zvolených možností Praktické předvedení
b Stanovit základní hodnoticí kritéria výběru dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
c Stanovit postupy optimálního výběrového řízení na dodavatele zboží či služeb Praktické předvedení
d Sestavit návrh na obměnu vybraného dodavatele zboží čí služeb a navržení nového dodavatele, včetně zhodnocení jednotlivých výhod pro firmu s cílem snížit náklady Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit na základě Paretova pravidla poměr obratu zboží v poměru 80/20 a stanovit návrh optimalizace skladovaného zboží pro zvýšení celkových tržeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem obchodní marže Ústní ověření
b Popsat hlavní cíl optimální cenové politiky firmy Ústní ověření
c Provést výpočet prodejní ceny zboží z velkoobchodu vůči odběrateli za poskytnutí nákupní ceny od dodavatele, tabulky marží a výše DPH Praktické předvedení
d Stanovit průměrnou marži velkoobchodu z dostupných dat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výhody plateb bankovním převodem a plateb v hotovosti pro dodavatele a odběratele Ústní ověření
b Zhodnotit dobu splatnosti dodávek (faktur) ze strany velkoobchodu pro zajištění jeho likvidity Praktické předvedení
c Vytvořit základní přehled poplatků ze strany bankovních institucí při zadávání a přijímání plateb na účet Praktické předvedení
d Zhodnotit soupis podporovaných dodavatelů podle zvolené komodity na základě výše odběrů za dané období a navrhnout optimalizaci databáze dodavatelů Praktické předvedení
e Vyčíslit výši bonusů na dané odběratele podle výše obratů za kvartální období a zjistit výši slev při platbě v hotovosti ze strany odběratelů Praktické předvedení
f Sestavit stručnou databázi odběratelů podle výše odběrů, způsobu úhrady za zboží a podle výše stanovených zpětných bonusů Praktické předvedení
g Zhodnotit prodej podle jednotlivých zákazníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Finanční analýza provozu velkoobchodu, kritérium b) uchazeč sestaví nákladové křivky za jednotlivé období na základě dostupných dat - například nákladová křivka spotřeby energií, nákladů na autodopravu, mzdové náklady a stanoví predikci možného vývoje v budoucnu.

Kritérium c) uchazeč vyhodnotí hospodářský výsledek za jednotlivá čtvrtletí a za rok ve srovnání skutečnost/plán.

Kritérium d) uchazeč vypočítá produktivitu práce provozu velkoobchodu v jednotlivých měsících a za rok.

Kritérium e) uchazeč vytvoří vývojovou křivku tří kategorií produktů.

Kritérium f) uchazeč sestaví tabulku sestupnosti položek u deseti vybraných položek majetku podle jejich náročnosti na náklady.

Kritérium g) a h) uchazeč navrhne jednu novou investici a vypočítá její návratnost, sestaví do tabulky přehled nákladovosti u tří zařízení a porovná s již navrženou investicí.

Kritérium i) uchazeč sestaví do tabulky databázi vozidel, navrhne zlepšení logistiky dopravy a optimální strukturu vozového parku.

Kompetence: Předkládání návrhů opatření ke zlepšení finanční situace provozu velkoobchodu, kritérium a) uchazeč vyhodnotí hospodářský výsledek firmy, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vývoj trhu a opotřebení majetku, cash-flow a stanoví možné způsoby investování v dalším období včetně přínosů pro hospodaření provozu.

Kritérium b), c) a d) uchazeč navrhne dvě hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele, postup pro výběrové řízení a navrhne obměnu jednoho dodavatele včetně zhodnocení ekonomických přínosů provoz velkoobchodu.

Kritérium e) uchazeč sestaví tabulku 40 druhů zboží a navrhne optimalizaci sortimentu dle Paretova pravidla.

Kompetence: Kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen, kritérium c) uchazeč vypočte prodejní cenu u pěti výrobků/zboží.

Kritérium d) uchazeč vypočte průměrnou marži provozu velkoobchodu za rok s ohledem na výsledovku a stanoví průměrnou marži na další rok.

Kompetence: Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů, kritérium b) uchazeč zpracuje tabulku splatností faktur od pěti dodavatelů a pěti odběratelů a vyhodnotí jejich vliv na likviditu firmy.

Kritérium c) uchazeč zpracuje tabulku jednotlivých poplatků.

Kritérium d) uchazeč zpracuje tabulku dodavatelů, zhodnotí je dle nejprodávanější komodity a navrhne jejich optimalizaci při minimálním dopadu na vlastní odbyt.

Kritérium e), f) a g) uchazeč sestaví srovnávací tabulku dle odběratelů, výše odběrů, způsobu úhrady, výše poskytnutých slev a bonusů a zhodnotí celkový prodej dle jednotlivých odběratelů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu velkoobchodu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu nebo ekonomiky podniku.

 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu velkoobchodu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti obchodu nebo ekonomiky podniku.

 3. Profesní kvalifikace 66-034-N Analytik/analytička provozu velkoobchodu a vyšší odborné vzdělání v oblasti zaměřené na obchod nebo ekonomiku podniku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti analytiky provozu velkoobchodu.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost s výpočetní technikou, která je vybavená operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů) s připojením na internet a tiskárnou

 • psací potřeby, kalkulačka a kancelářské papíry

 • podklady k výpočtům:

  • objemy dodávek podle jednotlivých druhů zboží od 10 dodavatelů včetně smluvních podmínek – splatnost faktur

  • objemy dodaného zboží 20 odběratelům za dané období (měsíc/rok), počet dodávek, hodnota jednotlivých dodávek, složení dodávek podle jednotlivých druhů zboží dle dodacích listů  a předpoklad jejich zvýšení v dalším roce, včetně obchodních smluv, způsobu platby, splatnosti faktur, výše bonusů a pravidla pro jejich výpočet a vyplácení, procenta množstevních slev 

  • informace o trasách logistických cest zásobování 20 odběratelům, včetně skladby vozového parku velkoobchodu (5 vozidel)

  • tabulka 50 zaměstnanců velkoobchodu, struktura, počet, odpracované hodiny za zaměstnance a celkem za provoz členěné do jednotlivých měsíců a za rok

  • výroční zpráva v tištěné i elektronické formě, měsíční a roční výpis z bankovního účtu včetně poplatků

  • tabulka nákladovosti velkoobchodu členěná na fixní a variabilní náklady za rok a členěná do jednotlivých měsíců složená s nákladů na energie, dopravu a mzdových nákladů

  • vybrané technické specifikace majetku firmy  v rozsahu – inventarizace
   20 položek majetku ke konci roku, včetně výše ročních odpisů, nákladů na
   opravy, údržbu, investice a datumu pořízení 

  • tabulka aplikovaných marží ve velkoobchodu

  • měsíční a roční výkazy rozvahy, výsledovky, cash-flow – skutečnost, plán

  • údaje o 40 skladovaných výrobcích/zboží podle jednotlivých druhů, nákupních a prodejních cen členěné do jednotlivých měsíců roku

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.