Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Brusič skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro pískování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu pískování Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit předložené výkresy a rozhodnout, zda skleněný polotovar kvalitou odpovídá dané technologii pískování Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro pískování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti pískování skla, zdůvodnit používání ochranných pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje a pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit pískovací zařízení pro konkrétní operaci a vhodné abrazivo Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný typ šablony pro pískování konkrétního dekoru podle výkresu nebo referenčního vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu pískovaného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru s předloženým výkresem a referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém výrobku opracovaném pískováním skla, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pískování výrobků ze skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště pro pískování skla Ústní ověření
b Připravit ochrannou fólii pro pískování, připravit ochranné šablony pro pískování podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Připravit abraziva podle receptury Praktické předvedení
d Provést mechanické opracování skleněných polotovarů v sérii 10 ks pískováním v pískovacím boxu podle výrobní dokumentace, správně zvolit čas pískování podle typu skloviny Praktické předvedení
e Provést očištění skla a odstranění ochranné fólie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha strojů, nástrojů a pomůcek pro pískování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroj, nářadí a pomůcky pro pískování skla a provést seřízení pracovních nástrojů u zadané pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/brusic-skla#zdravotni-zpusobilost).

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v provozech pískování skla.

U kompetence Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha strojů, nástrojů a pomůcek pro pískování skla, kritérium a) autorizovaná osoba určí pracovní operaci, u které uchazeč provede seřízení pracovních nástrojů.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu sklářské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s.

SUPŠS, Kamenický Šenov

Glassshool, Nový Bor

firma Pačinek Glass