Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní členění, orientační chemické složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti litin s lupínkovým, kuličkovým a červíkovitým grafitem Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí na odlitky Písemné ověření s ústní obhajobou
c Popsat základní členění, orientační složení, základní mechanické a slévárenské vlastnosti Al slitin, Cu slitin a Mg slitin na odlitky Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a řízení komplexních metalurgických postupů a technických podmínek ve slévárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces tavení v indukčních pecích a vedení dokumentace – tavičský list Písemné ověření
b Popsat proces tavení v obloukových pecích a vedení dokumentace – tavičský list Písemné ověření
c Popsat proces tavení v kupolových pecích a vedení dokumentace – tavičský list Písemné ověření
d Popsat proces tavení v kelímkových pecích a vedení dokumentace – tavičský list Písemné ověření
e Popsat základní tepelné zpracování ocelí na odlitky (na odstranění vnitřního pnutí, normalizační žíhání) Písemné ověření
f Popsat základní tepelné zpracování litin (na odstranění vnitřního pnutí, feritizační žíhání, vytvrzování litin, výroba ADI litin) Písemné ověření
g Popsat základní tepelné zpracování neželezných kovů (vytvrzování) Písemné ověření
h Zpracovat diagram tepelného zpracování a návrh založení pece pro zadaný odlitek, materiál, množství a typ pece Praktické předvedení
Je třeba splnit alespoň tři kritéria, a to h+e+b, nebo h+e+a, nebo h+e+d, nebo h+c+f, nebo h+c+f, nebo h+g+d.
4

Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro slévárenskou výrobu s vysokým stupněm inovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat vsázku – druhovací tabulka - výpočet na základě zadaných surovin a požadovaného chemického složení Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypočítat korekce chemického složení v peci na základě zadání výchozího a konečného chemického složení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat technologii zpracování tekutého kovu litin s kuličkovým a lupínkovým grafitem (očkování, modifikace) Ústní ověření
d Popsat technologii zpracování tekutého kovu neželezných slitin (odplynění, modifikace) Ústní ověření
e Popsat technologii sekundárního zpracování ocelí Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a + b + e + c, nebo a + b+ e + d.
4

Orientace v komplexních metalurgických postupech a technických podmínkách v celém rozsahu slévárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vsázkové suroviny a pomocné materiály nutné pro výrobu litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem (kusovitost - zrnitost, chemické složení včetně požadavků na skladování) Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat vsázkové suroviny a pomocné materiály nutné pro výrobu uhlíkových a nízkolegovaných ocelí (kusovitost - zrnitost, chemické složení včetně požadavků na skladování) Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat základní vsázkové suroviny a pomocné materiály nutné pro výrobu neželezných kovů na bázi Al, Cu, Mg (kusovitost - zrnitost, chemické složení včetně požadavků na skladování). Popsat základní tepelné zpracování neželezných kovů Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat žárovzdorné hmoty a tvarovky (kyselé a zásadité), popsat dusání, sintraci a vyzdívání slévárenských agregátů a pánví, jejich opravy. Vysvětlit požadavky na skladování žárovzdorných hmot a tvarovek Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat základní metody zkoušení kovů Ústní ověření s písemnou přípravou
f Popsat metody měření teploty používané ve slévárenství Ústní ověření
Je třeba splnit alespoň následujicí kritéria a + d + e + f, nebo b + d + e + f, nebo c + d + e + f.
4

Řízení a zpracování metalurgických podkladů o slévárenské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh metalurgie výroby konkrétního slévárenského výrobku (výběr tavicího agregátu, složení vsázky, proces tavení, výběr legur, modifikátorů, očkovadel, nauhličovadel a jiných pomocných materiálů, teploty odpichu, teploty lití) Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat metodiku odběru vzorků a zkušebních těles nutných pro kontrolu tekutého kovu, mechanických vlastností a metalografie kovo odlitku Ústní ověření
c Zpracovat podklady pro marketingovou strategii umístění produktu na trhu (fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu produktu, užitné vlastnosti a výhody produktu, technologické zvláštnosti, obchodní benefity, vliv nákladů na tvorbu ceny) Praktické předvedení a ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (viz. http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30890).

 

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba na pozvánce.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavena a licencována pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METOS, v. o. s.

JMA, s. r. o.

KASI, s. r. o.

VUT Brno

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.