Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit cizojazyčnou elektronickou prezentaci aktivit vybrané organizace se zaměřením na mezinárodní spolupráci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat na místě oslovení potenciálních účastníků české delegace pro účast na zahraniční akci a představit způsoby propagace tohoto oslovení prostřednictvím elektronických médií Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést možné způsoby vyhledávání zahraničních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
d Představit spektrum komunikačních kanálů, kterými lze propagovat nabídku mezinárodních aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování komunikace se zahraničními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Konverzovat v anglickém, event. jiném cizím jazyce v délce 5 minut na téma přípravy mezinárodní akce se zahraničními partnery, včetně domluvy o společných pravidlech Praktické předvedení
b Shrnout obsah cizojazyčného textu v rozsahu asi 250 slov na téma např. informací o dané akci, destinaci, ubytovacím zařízení (uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text) Praktické předvedení
c Napsat na místě dle vlastního výběru cizojazyčný dopis, vzkaz nebo sdělení v rozsahu cca 150 slov vztažený ke komunikaci s pořadateli mezinárodní akce v zahraničí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelovou schůzku skupiny před výjezdem do zahraničí s předáním informací o programu a dalších organizačních záležitostech Praktické předvedení
b Předvést příklady motivace dětí a mládeže k aktivnímu zapojení do příprav mezinárodní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit zabezpečení ubytovacích, stravovacích, dopravních a dalších služeb pro akci zajišťovanou v ČR na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat cenovou kalkulaci akce zajišťované v ČR a stanovit její rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu a cestovního příkazu Praktické předvedení
d Na praktickém příkladu popsat programové zajištní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech plánovaných aktivit výjezdu do zahraničí i akce v ČR prvky interkulturního učení Ústní ověření
b Představit 2 aktivity pro skupinu mladých lidí, jež rozvíjejí interkulturní učení, práci se stereotypy a předsudky, mezilidskou a mezikulturní komunikaci či rozmanitost odlišných kultur Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a obhájit rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci na dobu 12 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit možné způsoby financování programu zahraničního dobrovolníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Rámcově zhodnotit psychologickou náročnost projektu a jeho možná rizika Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat formu vytyčení cílů, rozvoje a evaluace, včetně sebeevaluace zahraničních dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních grantových programech, jež jsou k dispozici pro financování mezinárodní spolupráce dětí a mládeže Ústní ověření
b Představit a okomentovat základní možnosti financování akce prostřednictvím fundraisingu a odpovídajícího grantového programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat správně a uceleně grantovou žádost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Bližší informace ke zkoušce

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky se autorizovaná osoba / zástupce autorizované osoby s uchazečem dohodne na cizím jazyku pro účely zkoušky. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokázat odbornou kompetenci Zajištění základní ústní a písemné komunikace se zahraničními partnery.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 7–30 let.

 

Uchazeč připraví doma písemně popisy dvou modelových situací („Výjezd z České republiky“ a „Zajištění aktivit v České republice“) dle níže uvedených bližších parametrů. Popisy odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky. Následně je na zkoušce představí a obhájí.

 • 1. popis „Výjezd z ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž hostitelem je zahraniční strana. Akce trvá min. 5 dní a do její přípravy a realizace jsou zapojeni účastníci alespoň ze dvou zemí.
 • Popis bude obsahovat následující položky:
  • Úvod

- Jméno a příjmení autora MA „Výjezd z ČR“

- Název MA „Výjezd z ČR“

- Téma mezinárodní akce

- Zahraniční organizátor

- Zapojený subjekt v ČR (uchazeč vystupuje jako zástupce tohoto subjektu)

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 15 účastníků, min. ze dvou zemí)

- Časová dotace akce (min. 5 dnů)

 • Obsah

- Navázání komunikace s hostující organizací

- Přihláška do společného projektu

- Zjištění podmínek:

 • ubytování
 • cesta
 • program
 • potřeby s sebou
 • organizační podmínky – kdo z partnerů co zajišťuje
 • administrativní podmínky (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)
 • způsoby finančního zajištění

- Nábor zájemců:

 • text inzerátu/výzvy k účasti
 • text tiskové zprávy, článek o akci
 • obsah přihlášky
 • způsoby vyhodnocení přihlášek
 • výběr uchazečů
 • zajištění administrativních a organizačních podmínek
 • způsoby finančního zajištění (spolufinancování)
 • příprava skupiny, proškolení vedoucích a účastníků před odjezdem (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)
 • potřeby s sebou

- Realizace akce:

 • zajištění organizačních a administrativních podmínek
 • způsoby kontroly průběhu akce
 • podpora české skupiny
 • řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

 • vyhodnocení akce
 • závěrečná zpráva
 • součinnost s vyúčtováním ze strany hostitele

 

 • 2. popis „Zajištění aktivit v ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž organizátorem je česká strana. Akce trvá min. 5 dní a je do ní zapojeno min. 20 účastníků alespoň z osmi zemí.
 • Popis bude obsahovat následující položky:
  • Úvod

- Jméno a příjmení autora modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Název modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Zahraniční partner

- Zapojený subjekt v ČR

- Téma

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 20 alespoň z osmi zemí)

- Časová dotace akce (min 5 dní)

 • Obsah

- Způsoby navázání komunikace se zahraniční organizací

- Stanovení a zajištění organizačních a administrativních podmínek:

 • administrativa (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)
 • stanovení rozpočtu a možnosti financování
 • ubytování
 • stravování
 • doprava – logistika pro příjezdy a odjezdy
 • doprava na místo
 • program
 • personální zajištění programu
 • příprava skupiny a proškolení účastníků zapojených do mezinárodní akce (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)
 • potřeby s sebou

- Sepsání grantového projektu

- Příprava akce

 • text tiskové zprávy, článku o připravované akci
 • nábor zájemců za českou stranu (inzerát, výběr)
 • příjem přihlášek zájemců
 • příprava programu
 • plnění rozpočtu ve spolupráci s partnery (nákup letenek atp.)

- Realizace akce

 • administrativní zajištění
 • organizační zajištění
 • realizace programu
 • řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

 • vyhodnocení akce
 • závěrečná zpráva
 • vyúčtování

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • Uchazeč připraví doma a přinese s sebou ke zkoušce 10 minut dlouhou cizojazyčnou prezentaci, připravenou s pomocí prezentačního softwaru.
 • Pro potřeby standardu rozumíme „prezentací organizace“ prezentaci vybrané organizace s rozsahem max. 10 snímků/kroků pro zahraniční účely ve vybraném jazyce. Uchazeč vystupuje jako zástupce této organizace.

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

 • Text o rozsahu cca 150 slov se bude tematicky vázat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium b)

 • Text bude připraven autorizovanou osobou. Uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium c)

 • Text se bude vztahovat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb.

 

Kompetence Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, kritéria a), b)

 • Váže se na doma připravovaný popis akce.
 • Skupinu účastníků představují zkoušející.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritéria a), b)

 • Váže se na doma připravovaný popis akce.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritérium c)

 • Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.
 • Uchazeč obdrží na místě formulář cestovního příkazu, do něhož vyplní zahraniční cestu za sebe a jednoho spolucestujícího dle zadání autorizované osoby.

 

Kompetence Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení, kritérium a)

 • Uchazeč vysvětlí na příkladech aktivit u kompetencí Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců a Organizační zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, jak mohou být využity k interkulturnímu učení.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium a)

 • Uchazeč ke zkoušce písemně zpracuje rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v české organizaci na dobu 12 měsíců o rozsahu minimálně 2 standardizované strany A4 a u zkoušky jej obhájí.
 • Rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci bude obsahovat zejména:
  • způsob získání dobrovolníka
  • prostředí, kde bude dobrovolník působit, role jeho nejbližších spolupracovníků v organizaci (supervizor, mentor atd.)
  • cíle činnosti dobrovolníka, včetně rozvoje jeho kompetencí
  • rozložení hlavních aktivit, včetně vzdělávacích, ve 12 měsících
  • vzorový týdenní program
  • příležitosti pro interkulturní učení
  • metody vyhodnocení dobrovolníkovy činnosti
 • Cílem kritéria a) je prokázat schopnost koordinovat, připravit a podporovat dobrovolníka, poskytnout mu potřebné informace o místě, jazyce, připravit ho na možné problémy a zajistit odbornou pomoc.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium c)

 • Možnými riziky projektu rozumíme: kulturní šok, zapojení do kolektivu hostitelské organizace, pobyt v neznámém prostředí, neschopnost řešit zadané úkoly.

 

Kompetence Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží, kritérium c)

 • Uchazeč připraví doma písemně grantový projekt do grantového programu, dle charakteru a požadavků grantového programu, nejlépe odpovídajícího jedné ze dvou modelových situací ("Výjezd z České republiky" a "Zajištění akce v České republice"). Grantový projekt odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před termínem konání zkoušky. Následně jej při zkoušce představí představí a obhájí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Česká rada dětí a mládeže, z. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

YMCA v ČR

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Hestia, o. s.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc

Pionýr, z. s.