Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit cizojazyčnou elektronickou prezentaci aktivit vybrané organizace se zaměřením na mezinárodní spolupráci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat na místě oslovení potenciálních účastníků české delegace pro účast na zahraniční akci a představit způsoby propagace tohoto oslovení prostřednictvím elektronických médií Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést možné způsoby vyhledávání zahraničních partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
d Představit spektrum komunikačních kanálů, kterými lze propagovat nabídku mezinárodních aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování komunikace se zahraničními partnery

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Konverzovat v anglickém, event. jiném cizím jazyce v délce 5 minut na téma přípravy mezinárodní akce se zahraničními partnery, včetně domluvy o společných pravidlech Praktické předvedení
b Shrnout obsah cizojazyčného textu v rozsahu asi 250 slov na téma např. informací o dané akci, destinaci, ubytovacím zařízení (uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text) Praktické předvedení
c Napsat na místě dle vlastního výběru cizojazyčný dopis, vzkaz nebo sdělení v rozsahu cca 150 slov vztažený ke komunikaci s pořadateli mezinárodní akce v zahraničí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelovou schůzku skupiny před výjezdem do zahraničí s předáním informací o programu a dalších organizačních záležitostech Praktické předvedení
b Předvést příklady motivace dětí a mládeže k aktivnímu zapojení do příprav mezinárodní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Představit zabezpečení ubytovacích, stravovacích, dopravních a dalších služeb pro akci zajišťovanou v ČR na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat cenovou kalkulaci akce zajišťované v ČR a stanovit její rozpočet Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na modelových příkladech předvyplněných účetních dokladů základní náležitosti správně vyplněného účetního dokladu a cestovního příkazu Praktické předvedení
d Na praktickém příkladu popsat programové zajištní akce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech plánovaných aktivit výjezdu do zahraničí i akce v ČR prvky interkulturního učení Ústní ověření
b Představit 2 aktivity pro skupinu mladých lidí, jež rozvíjejí interkulturní učení, práci se stereotypy a předsudky, mezilidskou a mezikulturní komunikaci či rozmanitost odlišných kultur Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a obhájit rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci na dobu 12 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit možné způsoby financování programu zahraničního dobrovolníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Rámcově zhodnotit psychologickou náročnost projektu a jeho možná rizika Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat formu vytyčení cílů, rozvoje a evaluace, včetně sebeevaluace zahraničních dobrovolníků s ohledem na charakter jejich činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních grantových programech, jež jsou k dispozici pro financování mezinárodní spolupráce dětí a mládeže Ústní ověření
b Představit a okomentovat základní možnosti financování akce prostřednictvím fundraisingu a odpovídajícího grantového programu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat správně a uceleně grantovou žádost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Bližší informace ke zkoušce

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky se autorizovaná osoba / zástupce autorizované osoby s uchazečem dohodne na cizím jazyku pro účely zkoušky. V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokázat odbornou kompetenci Zajištění základní ústní a písemné komunikace se zahraničními partnery.

 

Děti a mládež v rámci tohoto standardu jsou chápáni jako účastníci výchovy a vzdělávání ve věku 7–30 let.

 

Uchazeč připraví doma písemně popisy dvou modelových situací („Výjezd z České republiky“ a „Zajištění aktivit v České republice“) dle níže uvedených bližších parametrů. Popisy odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před dnem konání zkoušky. Následně je na zkoušce představí a obhájí.

 • 1. popis „Výjezd z ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž hostitelem je zahraniční strana. Akce trvá min. 5 dní a do její přípravy a realizace jsou zapojeni účastníci alespoň ze dvou zemí.
 • Popis bude obsahovat následující položky:
  • Úvod

- Jméno a příjmení autora MA „Výjezd z ČR“

- Název MA „Výjezd z ČR“

- Téma mezinárodní akce

- Zahraniční organizátor

- Zapojený subjekt v ČR (uchazeč vystupuje jako zástupce tohoto subjektu)

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 15 účastníků, min. ze dvou zemí)

- Časová dotace akce (min. 5 dnů)

 • Obsah

- Navázání komunikace s hostující organizací

- Přihláška do společného projektu

- Zjištění podmínek:

 • ubytování
 • cesta
 • program
 • potřeby s sebou
 • organizační podmínky – kdo z partnerů co zajišťuje
 • administrativní podmínky (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)
 • způsoby finančního zajištění

- Nábor zájemců:

 • text inzerátu/výzvy k účasti
 • text tiskové zprávy, článek o akci
 • obsah přihlášky
 • způsoby vyhodnocení přihlášek
 • výběr uchazečů
 • zajištění administrativních a organizačních podmínek
 • způsoby finančního zajištění (spolufinancování)
 • příprava skupiny, proškolení vedoucích a účastníků před odjezdem (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)
 • potřeby s sebou

- Realizace akce:

 • zajištění organizačních a administrativních podmínek
 • způsoby kontroly průběhu akce
 • podpora české skupiny
 • řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

 • vyhodnocení akce
 • závěrečná zpráva
 • součinnost s vyúčtováním ze strany hostitele

 

 • 2. popis „Zajištění aktivit v ČR“ - pro potřeby standardu rozumíme touto modelovou situací akci, jejímž organizátorem je česká strana. Akce trvá min. 5 dní a je do ní zapojeno min. 20 účastníků alespoň z osmi zemí.
 • Popis bude obsahovat následující položky:
  • Úvod

- Jméno a příjmení autora modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Název modelové akce „Zajištění aktivit v ČR“

- Zahraniční partner

- Zapojený subjekt v ČR

- Téma

- Cílová skupina (věková skladba apod.)

- Cíle, téma akce

- Typ akce (tábor, výměna mládeže aj.)

- Počet účastníků (min. 20 alespoň z osmi zemí)

- Časová dotace akce (min 5 dní)

 • Obsah

- Způsoby navázání komunikace se zahraniční organizací

- Stanovení a zajištění organizačních a administrativních podmínek:

 • administrativa (smlouva mezi partnery, rozdělení rolí v projektu - žádost o grant, partnerství, dokumenty v případě účasti dětí pod 18 let, zdravotní potřeby účastníků, čestné prohlášení k dodržování pravidel, pojištění)
 • stanovení rozpočtu a možnosti financování
 • ubytování
 • stravování
 • doprava – logistika pro příjezdy a odjezdy
 • doprava na místo
 • program
 • personální zajištění programu
 • příprava skupiny a proškolení účastníků zapojených do mezinárodní akce (příprava na konflikt, krádež, odložení nebo zrušení letu, ujede spoj, závažné zdravotní potíže)
 • potřeby s sebou

- Sepsání grantového projektu

- Příprava akce

 • text tiskové zprávy, článku o připravované akci
 • nábor zájemců za českou stranu (inzerát, výběr)
 • příjem přihlášek zájemců
 • příprava programu
 • plnění rozpočtu ve spolupráci s partnery (nákup letenek atp.)

- Realizace akce

 • administrativní zajištění
 • organizační zajištění
 • realizace programu
 • řešení nečekaných situací

- Ukončení akce:

 • vyhodnocení akce
 • závěrečná zpráva
 • vyúčtování

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium a)

 • Uchazeč připraví doma a přinese s sebou ke zkoušce 10 minut dlouhou cizojazyčnou prezentaci, připravenou s pomocí prezentačního softwaru.
 • Pro potřeby standardu rozumíme „prezentací organizace“ prezentaci vybrané organizace s rozsahem max. 10 snímků/kroků pro zahraniční účely ve vybraném jazyce. Uchazeč vystupuje jako zástupce této organizace.

 

Kompetence Propojování nabídky a poptávky mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, kritérium b)

 • Text o rozsahu cca 150 slov se bude tematicky vázat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium b)

 • Text bude připraven autorizovanou osobou. Uchazeč obdrží text 10 minut předem a vlastními slovy v českém jazyce interpretuje daný text.

 

Kompetence Zajišťování komunikace se zahraničními partnery, kritérium c)

 • Text se bude vztahovat ke kompetenci Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb.

 

Kompetence Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců, kritéria a), b)

 • Váže se na doma připravovaný popis akce.
 • Skupinu účastníků představují zkoušející.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritéria a), b)

 • Váže se na doma připravovaný popis akce.

 

Kompetence Organizační, finanční a programové zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, kritérium c)

 • Uchazeči bude předloženo 6 účetních dokladů, z nichž 3 budou správně vyplněny, ostatní budou vykazovat nedostatky, které uchazeč správně identifikuje.
 • Uchazeč obdrží na místě formulář cestovního příkazu, do něhož vyplní zahraniční cestu za sebe a jednoho spolucestujícího dle zadání autorizované osoby.

 

Kompetence Vedení mladých lidí k interkulturnímu učení, kritérium a)

 • Uchazeč vysvětlí na příkladech aktivit u kompetencí Příprava zahraničních výjezdů skupin i jednotlivců a Organizační zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR, jak mohou být využity k interkulturnímu učení.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium a)

 • Uchazeč ke zkoušce písemně zpracuje rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v české organizaci na dobu 12 měsíců o rozsahu minimálně 2 standardizované strany A4 a u zkoušky jej obhájí.
 • Rámcový program činnosti zahraničního dobrovolníka v organizaci bude obsahovat zejména:
  • způsob získání dobrovolníka
  • prostředí, kde bude dobrovolník působit, role jeho nejbližších spolupracovníků v organizaci (supervizor, mentor atd.)
  • cíle činnosti dobrovolníka, včetně rozvoje jeho kompetencí
  • rozložení hlavních aktivit, včetně vzdělávacích, ve 12 měsících
  • vzorový týdenní program
  • příležitosti pro interkulturní učení
  • metody vyhodnocení dobrovolníkovy činnosti
 • Cílem kritéria a) je prokázat schopnost koordinovat, připravit a podporovat dobrovolníka, poskytnout mu potřebné informace o místě, jazyce, připravit ho na možné problémy a zajistit odbornou pomoc.

 

Kompetence Koordinace zahraničních dobrovolníků v české organizaci a českých dobrovolníků v zahraničí, kritérium c)

 • Možnými riziky projektu rozumíme: kulturní šok, zapojení do kolektivu hostitelské organizace, pobyt v neznámém prostředí, neschopnost řešit zadané úkoly.

 

Kompetence Příprava projektů a grantových žádostí v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží, kritérium c)

 • Uchazeč připraví doma písemně grantový projekt do grantového programu, dle charakteru a požadavků grantového programu, nejlépe odpovídajícího jedné ze dvou modelových situací ("Výjezd z České republiky" a "Zajištění akce v České republice"). Grantový projekt odevzdá autorizované osobě minimálně 7 dní před termínem konání zkoušky. Následně jej při zkoušce představí představí a obhájí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

V případě ověřování jazykové kompetence je nutný přísedící, pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia (doloží diplom), nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Střední́ vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oboru činnosti mezinárodní spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v řídicí funkci organizace zabývající se mezinárodní spoluprací v oblasti práce s dětmi a mládeží, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vhodná zkušební místnost
 • technické pomůcky – mikrofon/zvuková technika, PC/notebook s připojením k internetu, dataprojektorem apod.
 • slovník - tištěný nebo softwarová podoba
 • cizojazyčný text pro „Zajištování komunikace se zahraničními partnery“
 • účetní doklady pro „Organizační zajištění přijímání zahraničních návštěv v ČR", formulář cestovního příkazu
 • papír, psací potřeby

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 50 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

 

V případě zařazení cizího jazyka se zkouška navyšuje o 1 hodinu pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil ET pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, ustavený a licencovaný pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Česká rada dětí a mládeže, z. s.

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, o. s.

YMCA v ČR

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Hestia, o. s.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc

Pionýr, z. s.