Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Dělník v oděvní výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění jednoduchých pracovních operací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště a připravit jednotlivé materiály, součásti nebo polotovary oděvu Praktické předvedení
b Zopakovat pracovní postup předvedené technologické operace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění přípravných prací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit textilní materiál a připravit pro nastříhání dílů a součástí jednoho konkrétního oděvu – tj. materiál urovnat, složit, vytvořit vrstvu (postupovat podle jednoduchého technického popisu nebo zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
b Přichystat drobnou oděvní přípravu pro výrobu konkrétního oděvu (postupovat podle jednoduchého technického rozpisu nebo zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce při činnostech, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Tvarování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit díl nebo součást oděvu Praktické předvedení
b Zažehlit díl nebo součást oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení
c Provést mezioperační rozžehlování a žehlení polotovaru oděvu Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění dokončovacích prací při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít ruční šití: zastehovat záložku, zapošít záložku, přišít knoflík, přišít ozdobný prvek oděvu Praktické předvedení
b Začistit švy odstříháváním nití (tzv. konečkování), odstranit pomocné stehování oděvu Praktické předvedení
c Označit oděvní výrobek visačkou (postupovat podle jednoduchého technického popisu nebo pokynů pro adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zabalit hotový oděvní výrobek do přepravního obalu Praktické předvedení
e Dodržovat bezpečnost práce během činností, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality při zhotovování oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu šití (posoudit, zda švy oděvního výrobbku odpovídají požadavkům na kvalitu), v případě zjištění výrobní vady vrátit výrobek k opravě Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu podlepování a žehlení (posoudit, zda díly oděvního výrobku odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výrobě oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje nebo zařízení (potřebné pro provedení dané operace) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Odvinout oděvní materiál pomocí odvíjecího zařízení Praktické předvedení
c Provést údržbu podlepovacího lisu v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic (očistit stroj od provozních nečistot) Praktické předvedení
d Provést údržbu žehlicího pracoviště (vyčistit povrchy žehličky a stolu, provést výměnu nábalu na tvarovce) Praktické předvedení
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřovaná kritéria hodnocení sestavena v dílčí pracovní procesy (povedení pracovní operace) – uchazeči je zadáno provést přípravné, tvarovací a dokončovací práce na konkrétním (libovolném) oděvu a jeho polotovarech. Následující operace budou uchazeči předvedeny a následně uchazečem zopakovány: odměřit textilní materiál podle zadání a připravit pro výstřih dílů oděvního výrobku; přichystat drobnou oděvní přípravu pro zadaný výrobek; podlepit díl oděvu; rozžehlit hřbetový šev a zažehlit výpustek na zvoleném dílci; zastehovat záložku, ručně zapošít záložku, přišít knoflík, přišít ozdobné prvky oděvu; okonečkovat, označit a zabalit hotový oděvní výrobek.

 

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví oděvní materiál a drobnou přípravu, hotový oděvní výrobek (např. dámské sako) a jeho polotovary potřebné pro prováděné operace, dále připraví zadání pro modelové situace (minimálně jeden jednoduchý technický popis nebo jedno zadání pro přípravu stříhání dílů a přichystání drobné oděvní přípravy, minimálně jedenkrát pokyny k adjustaci).

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojů a zařízení (které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti. Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu a správnost provádění operace, klást důraz na rozvržení pracovní plochy, úsporu pohybů a jednotlivých úkonů a dále je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií hodnocení způsobem praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělnou výrobu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - oděvní družstvo Konice