Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný technik designér a modelář kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohledat v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl zadané údaje, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé součásti a dílce, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit nový model galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo vytvořit dvě odlišné varianty návrhu nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený galanterní výrobek (kabelku, nebo brašnu, nebo rukavice), nebo pro obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro výrobu obuvi, nebo kožené galanterie (kabelky, nebo brašny, nebo rukavice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční řešení kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi z předem definovaného materiálu pomocí počítačových programů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit konstrukční síť stélky kopyta podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi za použití platných norem, nebo stanovit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu modelu galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technický návrh kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi podle zadaných požadavků zákazníka (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat podklady pro technickou a technologickou dokumentaci pro navržený kožedělný výrobek (kabelku, nebo brašnu, nebo rukavice), nebo obuv Praktické předvedení
c Navrhnout konstrukční řešení galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi podle požadavků zákazníka pomocí počítačových programů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Konstrukce vzorů galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup a zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní galanterní výrobek s využitím dokumentace a předvést zhotovení šablon podle zadání AOs, nebo vytvořit konstrukční síť pro zadaný střih obuvi a zhotovit šablony podle vypracované konstrukční sítě pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických nebo galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat šablony pro výrobu obuvnických, nebo galanterních výrobků (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít navržené materiálové provedení při tvorbě šablon jednotlivých součástí a dílců kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na PC vzorové konstrukční dokumentace pro určený úsek výroby zadaného galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi Praktické předvedení
d Provést rozvedení šablon součástí obuvi, nebo galanterního výrobku do zadaných velikostí na PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zhotovování modelů kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a odůvodnit způsob výroby modelu navrženého vzoru obuvi, předvést jednoduchou pracovní operaci na předloženém vzoru (kosení, nebo zaklepávání, nebo šití, nebo tvarování svršku obuvi, nebo montáž spodku obuvi), nebo popsat a odůvodnit způsob výroby modelu navrženého vzoru galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), předvést jednoduchou pracovní operaci (kosení, nebo zakládání, nebo šití, nebo nýtování) na předloženém vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
6

Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí obuvi podle zadané výrobní dokumentace (technický popis nebo technologický postup), nebo vybrat kožedělný materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle zadané výrobní dokumentace (technický popis nebo technologický postup) Praktické předvedení a ústní ověření
b U zhotoveného předloženého modelu obuvi, nebo galanterního výrobku posoudit kvalitu podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a provést základní operace při dokončování vzhledu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), posoudit vzhled a porovnat ho s požadavky uvedenými v technických normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-f21d#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií hodnocení praktickým předvedením je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení pracovních činností a výrobků, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat činnosti Samostatného kožařského technika designéra a modeláře kožedělných výrobků, konkrétně galanterních výrobků (kabelky, nebo brašny, nebo etue, nebo rukavice), nebo obuvi.

 

U odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritéria hodnocení a), c); Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení b); Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení a); Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka, kritéria hodnocení a), b), c); Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických nebo galanterních výrobků, kritéria hodnocení b), c); Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, kritéria hodnocení a), b); Zhotovování modelů kožedělných výrobků, kritérium hodnocení a); Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků, kritérium a); Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi, kritéria a), b); určí autorizovaná osoba druh výrobku, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborných kompetencí Navrhování designu pro nové, modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení a); Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, kritérium hodnocení c); Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků, kritéria hodnocení a), b); Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi, kritéria hodnocení a), b); určí autorizovaná osoba počet kusů v minimálním počtu 2 a maximálně 5 kusů.

 

U odborných kompetencí Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení b), a Konstrukce vzorů galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení a), nachystá autorizovaná osoba v minimálním počtu 1 a maximálně 3 zadání.

 

U odborné kompetence Zhotovování modelů kožedělných výrobků, kritérium hodnocení a), určí autorizovaná osoba počet vzorů a určí jednoduchou pracovní operaci.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka, kritérium hodnocení a).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín