Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Samostatný technik designér a modelář kožedělné a obuvnické výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dohledat v normách a technických podkladech pro kožedělný průmysl zadané údaje, zdůvodnit nutnost vedení technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat potřebné informace vztahující se k normám kvality pomocí IT technologií Praktické předvedení
c Vyjmenovat a charakterizovat právní předpisy o reklamačním řízení Ústní ověření
d Popsat složení předloženého kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi, na základě technických podkladů pojmenovat jednotlivé součásti a dílce, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat výrobní způsoby pro danou kožedělnou výrobu, potřebné údaje dohledat v technických podkladech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit nový model galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo vytvořit dvě odlišné varianty návrhu nového vzoru obuvi při zadání střihu a použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat grafický návrh na PC vzorové dokumentace pro určený galanterní výrobek (kabelku, nebo brašnu, nebo rukavice), nebo pro obuv Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle typizovaných postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro výrobu obuvi, nebo kožené galanterie (kabelky, nebo brašny, nebo rukavice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konstrukční řešení kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi z předem definovaného materiálu pomocí počítačových programů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit konstrukční síť stélky kopyta podle zadaného velikostního čísla a šířkové skupiny obuvi za použití platných norem, nebo stanovit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu modelu galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technický návrh kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi podle zadaných požadavků zákazníka (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat podklady pro technickou a technologickou dokumentaci pro navržený kožedělný výrobek (kabelku, nebo brašnu, nebo rukavice), nebo obuv Praktické předvedení
c Navrhnout konstrukční řešení galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi podle požadavků zákazníka pomocí počítačových programů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Konstrukce vzorů galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup a zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní galanterní výrobek s využitím dokumentace a předvést zhotovení šablon podle zadání AOs, nebo vytvořit konstrukční síť pro zadaný střih obuvi a zhotovit šablony podle vypracované konstrukční sítě pro zadaný střih obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technologických podkladů vhodné materiály pro výrobu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických nebo galanterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat šablony pro výrobu obuvnických, nebo galanterních výrobků (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít navržené materiálové provedení při tvorbě šablon jednotlivých součástí a dílců kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na PC vzorové konstrukční dokumentace pro určený úsek výroby zadaného galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi Praktické předvedení
d Provést rozvedení šablon součástí obuvi, nebo galanterního výrobku do zadaných velikostí na PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit technickou a materiálovou dokumentaci pro výrobu kožedělného výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), nebo obuvi s ohledem na správnost použití konkrétních materiálů, surovin a polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologický postup z hlediska používaných materiálů, zaujmout stanovisko a hledat možná řešení úspor změnou používaného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout u předložených materiálů jejich správné skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zhotovování modelů kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a odůvodnit způsob výroby modelu navrženého vzoru obuvi, předvést jednoduchou pracovní operaci na předloženém vzoru (kosení, nebo zaklepávání, nebo šití, nebo tvarování svršku obuvi, nebo montáž spodku obuvi), nebo popsat a odůvodnit způsob výroby modelu navrženého vzoru galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), předvést jednoduchou pracovní operaci (kosení, nebo zakládání, nebo šití, nebo nýtování) na předloženém vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
6

Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí obuvi podle zadané výrobní dokumentace (technický popis nebo technologický postup), nebo vybrat kožedělný materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) podle zadané výrobní dokumentace (technický popis nebo technologický postup) Praktické předvedení a ústní ověření
b U zhotoveného předloženého modelu obuvi, nebo galanterního výrobku posoudit kvalitu podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a provést základní operace při dokončování vzhledu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu předloženého vzoru obuvi, nebo galanterního výrobku (kabelky, nebo brašny, nebo rukavic), posoudit vzhled a porovnat ho s požadavky uvedenými v technických normách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-f21d#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií hodnocení praktickým předvedením je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení pracovních činností a výrobků, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat činnosti Samostatného kožařského technika designéra a modeláře kožedělných výrobků, konkrétně galanterních výrobků (kabelky, nebo brašny, nebo etue, nebo rukavice), nebo obuvi.

 

U odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v kožedělné výrobě, kritéria hodnocení a), c); Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení b); Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle typizovaných postupů, kritérium hodnocení a); Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka, kritéria hodnocení a), b), c); Tvorba a rozvádění šablon pro výrobu obuvnických nebo galanterních výrobků, kritéria hodnocení b), c); Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, kritéria hodnocení a), b); Zhotovování modelů kožedělných výrobků, kritérium hodnocení a); Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků, kritérium a); Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi, kritéria a), b); určí autorizovaná osoba druh výrobku, k němuž se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborných kompetencí Navrhování designu pro nové, modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení a); Vedení technické dokumentace kožedělné výroby, kritérium hodnocení c); Posuzování kvality kožedělných materiálů a polotovarů a kožedělných výrobků, kritéria hodnocení a), b); Konečná úprava vzhledu galanterních výrobků nebo obuvi, kritéria hodnocení a), b); určí autorizovaná osoba počet kusů v minimálním počtu 2 a maximálně 5 kusů.

 

U odborných kompetencí Navrhování designu pro nové modely a vzory galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení b), a Konstrukce vzorů galanterních výrobků nebo obuvi, kritérium hodnocení a), nachystá autorizovaná osoba v minimálním počtu 1 a maximálně 3 zadání.

 

U odborné kompetence Zhotovování modelů kožedělných výrobků, kritérium hodnocení a), určí autorizovaná osoba počet vzorů a určí jednoduchou pracovní operaci.

 

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci u odborné kompetence Navrhování modelů a vzorů galanterních výrobků nebo obuvi podle požadavků zákazníka, kritérium hodnocení a).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 • Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo obuvnickou technologii nebo zaměřenou na design a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a modelování kožedělných výrobků nebo obuvi nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby nebo výroby obuvi.
 • Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou nebo obuvnickou technologii nebo zaměřenou na design a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a modelování kožedělných výrobků nebo obuvi nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby nebo výroby obuvi.
 • Profesní kvalifikace PK 32-029-R Samostatný kožařský technik designér a modelář / samostatná kožařská technička designérka a modelářka a vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti designu a modelování kožedělných výrobků nebo obuvi nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby nebo výroby obuvi.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Kožedělná nebo obuvnická dílna nebo místnost umožňující ověření všech odborných kompetencí, s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály, polotovary a komponenty, které budou záviset na typu kožedělného nebo obuvnického výrobku a kožedělné nebo obuvnické technologii.

 

 • Stroje (kosicí stroj, plochý jednojehlový šicí stroj, sloupový jednojehlový šicí stroj, plochý dvoujehlový šicí stroj)
 • Zařízení (šablony, obuvnická kopyta)
 • Nářadí (nůžky, nůž na vykrajování dílců, štětec, zaklepávací kladívko, obuvnické kleště a kladívko)
 • Materiál (usně, textil, syntetický materiál)
 • Drobný materiál (zipy, nitě, kování, lepidla)
 • Polotovary (tužinky, opatky, půdování)
 • Komponenty (podešve, podpatky, napínací stélky, vkládací stélky)
 • Vzorky, pomůcky a listinné podklady
 • Vzorky kožedělných výrobků (obuv a galanterní výrobek, tj. kabelka, nebo brašna, nebo rukavice) v počtu minimálně 1 pár nebo 1 kus – maximálně 3 páry nebo 3 kusy
 • Vzorky usní, základních a pomocných materiálů, polotovarů a komponentů v počtu minimálně 2 kusy – maximálně 5 kusů
 • Normy pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Normy kvality pro kožedělnou výrobu - budou k dispozici v listinné a elektronické podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) - bude k dispozici v listinné podobě v počtu 1 kus pro okamžité použití uchazečem
 • Papíry (v minimálním počtu 20 kusů) a psací potřeby pro vypracování písemných úkolů v písemné formě v rámci praktického předvedení
 • Místnost pro vypracování úkolů v písemné a grafické formě v rámci praktického předvedení, která je vybavená PC pro vyhledávání zadaných informací a software pro design, konstrukci a rozvádění kožedělných nebo obuvnických výrobků
 • Modelové situace v minimálním počtu 1 modelová situace – maximálně 3 modelové situace pro určená kritéria hodnocení

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín