Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik údržby ochran
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat funkce jednotlivých součástí zařízení se systémem ochrany podle výkresové dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy ochrany proti blesku a přepětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout v písemné podobě pracovní postupy pro montáž vnitřních přepěťových ochran Praktické předvedení
b Zvolit pro zadaný úkol odpovídající materiál a přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba, opravy a kontrola zařízení s přepěťovými ochranami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat funkčnost instalovaných přepěťových ochran Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat závady a rozhodnout o postupu jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat ochranu vnitřních elektrických zařízení proti atmosférickému a provoznímu přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a vyhodnocování záznamů v dokumentaci o provedené montáži nebo opravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu ochrany elektrického zařízení v souladu s provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o uvedení elektrického zařízení do provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posouzení jednotlivýchn ochran a vhodnosti jejich aplikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy atmosférických a provozních přepětí Ústní ověření
b Posoudit vhodnost aplikace konkrétní ochrany pro autorizovanou osobou určené zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-ochran).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Zkoušku lze provést ve vybavené specializované dílně nebo na reálném pracovišti (energetická rozvodná síť).

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a. s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou