Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v marketingové a obchodní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v marketingovém mixu a marketingových strategiích Ústní ověření
b Definovat podstatu a princip marketingového výzkumu Ústní ověření
c Definovat obchodní proces a fáze prodeje Ústní ověření
d Vyjmenovat kroky k přípravě prodejních dokumentů /obchodní dokumentace/ u elektronické objednávky Ústní ověření
e Popsat postup potřebný k prezentaci produktu na prodejním webu (eshopu) Ústní ověření
f Sestavit a vysvětlit kalkulaci nákladů, výnosů, zisků a ekonomických ukazatelů pro zajištění fungování e-shopu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zjistit ceny konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně nabízených
výrobků podle dodavatelských podmínek a poptávce na trhu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v příslušné obchodní legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady hodnocení kvality dodávek výrobků a dodavatelů - EMS Ústní ověření
b Popsat a předvést základní zásady BOZP a PO pro uskladnění výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a ukázat zásady metody kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat prostřednictvím internetu příslušné zákony a uvést jednotlivé články vztahující se k oblasti marketingu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní certifikační normu jakosti vybraného výrobku a požadavky na jeho skladování Ústní ověření
b Popsat metody komunikace s obchodním partnerem Ústní ověření
c Vysvětlit pojem GDPR (Ochrana osobních údajů) a vyjmenovat druhy osobních údajů Ústní ověření
d Popsat způsob práce s osobními údaji při jejich získávání, zpracování, uložení, archivaci a skartaci Ústní ověření
e Předvést způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Praktické předvedení
f Sestavit nabídku podle druhů zboží a sortimentu na základě požadavků zákazníka Praktické předvedení
g Vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku podle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využítí merchandisingu v obchodě, ve sportu a v médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat využití metod merchandisingu v obchodě Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a popsat využíií merchandisingu ve sportu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat využití merchandisingu v médiích Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vztah mediálního a sportovního merchandisingu k maloobchodu Ústní ověření
e Popsat význam mediálního a sportovního merchandisingu pro maloobchod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování merchandisingu při vystavování zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy výstavních míst a vysvětlit pojem „hot spot“ Ústní ověření
b Popsat způsoby zajištění druhotných vystavení (tzv. secondery placement a displaye) Ústní ověření
c Popsat a převést eliminaci "stockoutu" (výpadku zboží) na prodejní ploše Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a ukázat způsoby remodelingu v návaznosti na změny plánogramů Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout a popsat postup péče o vizuální stránku obchodní jednotky včetně uspořádání, rozmístění a vystavení zboží Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést základní pravidlo FEFO (First Expired, First Out) při ukládání zboží do regálu Praktické předvedení
g Vyhledat prostřednictvím internetu modelová řešení regálového uložení výrobků na prodejní ploše Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Realizace doplňkových aktivit merchandisingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé varianty tzv. PROMO akcí Ústní ověření
b Ukázat a popsat rozdíl v práci s tištěnými a elektronickými cenovkami a jejich náležitosti Ústní ověření
c Popsat a předvést postup práce s poškozeným zbožím a systém vratek včetně reportingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést sběr informací v průběhu servisu a další práci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a převést způsob péče o prodejní a skladové místo Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba plánogramů části nebo celé obchodní jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat postup při zpracování optimální merchandisingové strategie firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu a vysvětlit postup práce na výpočetní technice při spouštění software plánogramů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit plánogramy části a celé obchodní jednotky s využitím příslušného software Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Péče o zboží a podpora prodeje pomocí merchandisingových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat základní identifikační údaje u tří vybraných výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat formu a postup péče o tři různé výrobky a formu podpory jejich prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat formu podpory prodeje u tří výrobků pomocí merchandisingových aktivit Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat metodu sledování rotace zboží a optimálního stavu zásob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza, vyhodnocení a reporting merchandisingových aktivit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup při zpracování merchandisingové analýzy prodeje tří výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a vysvětlit merchandisingovou analýzu prodeje tří výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat reporting merchandisingových aktivit obchodní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Spolupráce při plánování reklamních kampaní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup při získávání tržních informací od konkurence a zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Komunikovat o plánovaných marketingových akcích a sortimentu výrobků určených do těchto akcí v návaznosti na časová období a sezónnost s marketingovým oddělením obchodního partnera Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést postup a formu spolupráce na prezentačních a letákových akcích s marketingovým a obchodním oddělením firmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pokud některé ze zadaných úkolů bude autorizovaná osoba provádět přímo v prodejně potravin a v jeho zázemí, tak se uchazeč může dostat do přímého kontaktu se skladovaným či vystaveným zboží, proto je nutné, aby uchazeč ke zkoušce předložil potravinářský průkaz.

 

Kompetence: Orientace v marketingové a obchodní činnosti, kritérium f) - uchazeč obdrží od autorizované osoby před zkouškou tabulku nákladových položek, předpokládané procento zisku, a tři ekonomické ukazatele, na základě kterých zpracuje kalkulaci a vypočítá hodnoty zadaných ukazatelů nutných pro fungování e-shopu.

Kritérium g) uchazeč obdrží od autorizované osoby před zkouškou ceník vlastní firmy a ceníky od tří dodavatelských firem ze kterých dle zadání vybere tři výrobky, u kterých navrhne změnu ceny v ceníku vlastní firmy při splnění zadaných podmínek.

Kompetence: Orientace v příslušné obchodní legislativě, kritérium d) uchazeč vyhledá prostřednictvím internetu Zákon č. 33/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
č. 110/1997 Sb. a uvede jednotlivé články, vztahující se k marketingu.

Kompetence: Orientace v katalogu výrobků a zboží, kritérium e) a g) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby dva katalogy zboží v papírové a elektronické formě a názvy čtyř výrobků, které dle zadání vyhledá a popíše jejich základní identifikační údaje.
Kritérium f) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby objednávku zboží od zákazníka, na základě které, sestaví nabídku z poskytnutých katalogů.

Kompetence: Využití merchandisingu v obchodě, ve sportu a v médiích, kritérium a) - c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby marketingový plán obchodní  firmy, sportovního klubu a mediální agentury a navrhne a předvede využití merchandisingu při realizaci tohoto plánu.

Aplikování merchandisingu při vystavování zboží, kritérium c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby plánogram regálového uložení zboží, objemy prodeje a nákupu u tří druhů zboží a na regálovém systému popíše a předvede eliminaci výpadku zboží.

Kritérium d) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby dva plánogramy regálového uložení zboží a pět výrobků na kterých předvede remodeling jejich uložení.

Kritérium e) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby plánogram obchodní jednotky a navrhne postup péče o obchodní jednotku dle zadání.

Realizace doplňkových aktivit merchandisingu, kritérium c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby tři poškozené výrobky a tiskopisy potřebné k vrácení zboží a předvede postup při vrácení včetně reportingu.

Kritérium d) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby servisní listy tří výrobků a předvede sběr informací a jejich využití ve firmě.

Kritérium e) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby skladový regál s pěti výrobky a prodejní regál s pěti výrobky a předvede postup péče o skladové a prodejní místo.

Tvorba plánogramů části nebo celé obchodní jednotky, kritérium a) - c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby marketingový plán obchodní jednotky na jeden měsíc a plánogram obchodní jednotky. Při zkoušce předvede na počítači zpracování merchandisingové strategie firmy a na jejím základě vytvoří nový plánogram celé obchodní jednotky.

Péče o zboží a podpora prodeje pomocí merchandisingových aktivit, kritérium a) - d) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby tři výrobky u kterých popíše základní údaje, postup péče o tyto výrobky, optimální formu podpory prodeje, rotaci zboží a optimální stav zásob.

Analýza, vyhodnocení a reporting merchandisingových aktivit, kritérium a) - c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby tři výrobky, u kterých předvede postup při zpracování merchandisingové analýzy, vysvětlí její vliv na prodej a zpracuje reporting merchandisingových aktivit obchodní jednotky.

Spolupráce při plánování reklamních kampaní, kritérium a) - c) uchazeč před zkouškou obdrží od autorizované osoby katalogy zboží včetně cenových nabídek od tří obchodních partnerů, ceník vlastní firmy a návrh letákové akce. Z těchto materiálů předvede postup při získávání tržních informací, komunikaci s obchodním oddělením obchodního partnera a postup
spolupráce na letákové akci s obchodním oddělením firmy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota Uherský Ostroh

ČSOB

Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o.

Kaufland

Automotive Lighting