Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech výroby 3D charakterové animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkce a kompetence jednotlivých členů týmu ve studiu 3D animovaného filmu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit výrobu 3D animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Zhotovení 3D modelu lidské postavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanismus vzájemného působení svalů, kostí a kůže při vyjádření gest, mimiky a pohybu Ústní ověření
b Vymodelovat model lidské postavy na úrovni nízko polygonálního modelu (low polygonal model) vhodného pro animaci dle výtvarné předlohy Praktické předvedení
c Naanimovat na poskytnuté digitální loutce chůzi humanoidní postavy v rozsahu jednoho dvoukroku (walk cycle) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Plánování a vývoj konceptu digitální 3D loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit zadávací dokumentaci a materiály při jejich přebírání a demonstrovat jejich správnou interpretaci v kontextu výroby 3D loutky (výtvarné návrhy postavy, požadavky na funkce a ovládání pro animátory) Praktické předvedení
b Převzít a zkontrolovat 3D polygonální model poskytnutý ke zkoušce (typologie, rozdělení na objekty a jejich hierarchie, vhodnost polygonálního modelu či modelů pro rigování) Praktické předvedení
c Analyzovat požadavky a definovat problémy plynoucí ze zadání Praktické předvedení
d Navrhnout vývoj prototypu vycházejícího z analýzy požadovaných biomechanických vlastností s ohledem na platnost fyzikálních zákonů (navrhování mechanicky korektních modelů) Praktické předvedení
e Prezentovat funkční prototyp digitální 3D loutky (objasnit základní vlastnosti a funkce navrženého prototypu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba digitální 3D loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit kostru odpovídající převzatému modelu loutky a požadavkům zadání Praktické předvedení
b Propojit model s kostrou Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba ovladačů a funkcí digitální 3D loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vyrobit uživatelské rozhraní fragmentu digitální loutky vycházející z prototypu vyrobeného dle požadavků zadání Praktické předvedení
b Naprogramovat funkce uživatelského rozhraní začleněného prototypu digitální loutky Praktické předvedení
c Naprogramovat dodatečné nástroje pro zefektivnění sériové výroby většího počtu podobných loutek a efektivní animátorskou práci s nimi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Finalizace a testování digitální 3D loutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otestovat loutku ve spolupráci s animátorem a vyladit její pohybové dovednosti a uživatelskou charakteristiku dle jeho požadavků (v zásadě funkčnost v pohybu a hodnotu "user friendly") Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před vlastní zkouškou:

 • profesní životopis
 • ukázky minimálně 3 digitálních 3D loutek (ve formě videoprezentace a nebo nativních dat) s uvedením konkrétních činností, které na prezentované loutce dotyčný vykonal (na CD/DVD nosiči)

Zkouška se skládá z ústní a praktické části. Jejím cílem je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti uchazeče v pořadí dle kompetencí popsaných části A. Zejména je nutné prověřit znalosti uchazeče v následujících bodech:

 • dodržování technických podmínek zadávací dokumentace
 • kvalita ovládání loutky daná mírou interaktivity nebo daná mírou ovladatelnosti v reálném čase

 

Kompetence Zhotovení 3D modelu lidské postavy má prověřit základní znalosti a dovednosti problematiky rigování v kritériích:

 1. prověřit zejména teoretické znalosti problematiky rigování v souvislosti s animací
 2. prověřit pouze základní znalosti modelování, přičemž výtvarná předloha může být jiná než pro samostatné rigování v dalších bodech
 3. toto kritérium nemá sloužit k ověření kvality animace, ale k ověření, zda dotyčný chápe základy techniky key-animace

 

Pokyny ke kompetenci Plánování a vývoj konceptu digitální loutky a ke kompetenci Výroba ovladačů a funkcí digitální loutky:

Zkoušený nemá kvůli časové náročnosti navrhovat řešení celé loutky, ale pouze jejích fragmentů, např.: inverzní kinematika jedné ruky či nohy, inverzní kinematika páteře, správné rigování zápěstí a podobný dílčí úkol.

 

Před zahájením vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby zadání pro tvorbu digitální 3D digitální loutky:

 • výtvarné návrhy charakteru (profil, anfas, perspektiva)
 • výtvarný koncept emocí a extrémních póz charakteru
 • požadavky na funkce a ovládání pro animátory

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči ke zkoušce:

 • hotovou 3D loutku bez kostry (polygonální model postavy bez kostry)
 • narigovanou humanoidní loutku pro potřeby ověření dovedností animace v kritériu hodnocení Naanimovat na poskytnuté digitální loutce chůzi humanoidní postavy v rozsahu jednoho dvoukroku (walk cycle)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická

Vít Rumler

Lukáš Duběda