Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy 3D produkce (např. polygon, rozlišení, FPS, vertex, obrazové a video formáty) Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rozdíly výroby jednotlivých digitálních 3D produktů (organický a anorganický) podle formy výstupu (video, statický obrázek) Ústní ověření
c Vyjmenovat v praxi běžně užívané software a objasnit jejich vhodnost využití pro daný typ digitálních 3D produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava a nastavení projektu digitální 3D produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít zadávací dokumentaci a pracovní materiály zvoleného zadání (výtvarný návrh/reference), a následně zkontrolovat jeho úplnost Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nastavení projektu ve vybraném 3D softwaru pro práci - použít adresářovou strukturu projektu pro jednotlivé soubory scény. Zvolit vhodné pojmenování a ukládání scén, objektů, textur, výstupů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Tvorba digitálního 3D modelu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit základní prostorový model Praktické předvedení
b Vyrobit detailní model ze základního prostorového modelu Praktické předvedení
c Zkontrolovat technické parametry modelu vzhledem k zadání a k typu výsledného produktu Praktické předvedení
d Vyrobit vhodné UV mapování podle tvaru 3D objektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Tvorba textur na 3D produktu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit vhodné textury pro daný model a jeho UV mapování Praktické předvedení
b Aplikovat textury na 3D model a zkontrolovat, zda splňují všechna zvolená kritéria tohoto 3D modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Tvorba digitální 3D kompozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit kompletní 3D scénu s vytvořeným modelem a texturou (nastavit pohled kamery pro rendering) Praktické předvedení
b Nastavit vlastnosti materiálů vhodné pro zvolený projekt Praktické předvedení
c Nasvítit scénu Praktické předvedení
d Optimalizovat a nastavit scénu pro rendering podle požadovaného výstupu Praktické předvedení
e Zkontrolovat konečnou podobu vyrenderovaného výstupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Na začátku vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby 3 varianty zadání.

Uchazeč vybere jedno z následujících zadání:

  1. architektonický model - rodinný dům

  2. produktový design - mixér nebo kávovar

  3. busta - hlava charakteru

Výstupem tohoto výběru je určit specializaci 3D grafika. U všech tří zadání bude uchazeč vytvářet finální obraz umístěný na neutrálním pozadí a rozsah zadání bude odpovídat času zkoušky.

 

Zadání bude obsahovat reference formou obrázků, videa s definovanými výstupními parametry (rozměry obrázku, medium, rozlišení).

 

U kompetence Tvorba digitální 3D kompozice bude výsledný výstup statický obrázek. Kvůli časové náročnosti není třeba renderovat video.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, spol. s r. o.

Jan Jinda, CG Artist (OSVČ)

MgA. Jan Petrov, 2D/3D Generalist, (OSVČ)