Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel léčivých rostlin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zadaný doklad prvotní evidence (např. základní evidence příjmu a výdeje léčivých a aromatických rostlin) Praktické předvedení
b Popsat vedení evidence chemických látek pro ochranu rostlin a hnojení Ústní ověření
c Popsat vedení evidence spotřeby pohonných hmot Písemné ověření
d Popsat vedení evidence osiva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování půdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předseťové zpracování půdy, vyjmenovat druhy nářadí a mechanizačních prostředků používaných k tomuto účelu a vysvětlit jejich funkci Písemné ověření
b Připojit závěsné kultivační zařízení k traktoru, provést jeho seřízení pro dané podmínky, provést kultivaci v porostu léčivých a aromatických rostlin a provést jeho údržbu Praktické předvedení
c Zhodnotit kvalitu provedené kultivační operace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a ochrana rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit rozmetadlo organických hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
b Naložit organické hnojivo na rozmetadlo a provést jeho rozmetání, ošetřit stroje po skončení práce Praktické předvedení
c Připojit rozmetadlo minerálních (průmyslových) hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a údržbu Praktické předvedení
d Nastavit požadované dávkování na rozmetadle a předvést rozmetání určeného minerálního (průmyslového) hnojiva Praktické předvedení
e Popsat činnost postřikovače a předvést jeho seřízení a obsluhu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a příslušná pravidla bezpečnosti a hygieny práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí a sázení léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit semena 6 druhů léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení
b Připojit secí nebo sázecí stroj, popř. kombinaci pro zadanou plodinu Praktické předvedení
c Přestavět stroj do přepravní polohy a přejet na pozemek, přestavět stroj do pracovní polohy, naplnit zásobník osivem nebo sadbou, nastavit požadovaný výsevek nebo nastavit sazeč na výsadbu Praktické předvedení
d Předvést setí nebo sázení zadané plodiny, ošetřit stroj po skončení práce a přestavět ho do přepravní polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování léčivých a aromatických rostlin během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat vývojovou fázi minimálně dvou léčivých a dvou aromatických rostlin v reálu nebo na fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat běžné plevele Praktické předvedení
c Předvést ošetření porostu za vegetace podle zadání agronoma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava léčivých a aromatických rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby sklizně a technologii sklizně, posklizňové úpravy a skladování zadaných léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
b Provést údržbu a seřízení mechanizačních prostředků pro sklizeň a posklizňovou úpravu léčivých a aromatických rostlin Praktické předvedení
c Provést sklizeň a posklizňovou úpravu zadaných sklizených léčivých nebo aromatických rostlin Praktické předvedení
d Popsat možnosti následného zpracování a využití zadaných léčivých a aromatických rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží řidičský průkaz skupiny T.

Ze sortimentu léčivých a aromatických rostlin je třeba pro ověřování jednotlivých kompetencí využít ty nejrozšířenější, např. ostropestřec mariánský, kmín kořenný, heřmánek pravý, kopr vonný, máta peprná nebo měsíček lékařský. Zkoušku je potřeba konat v průběhu vegetace.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí, týkajících se pěstování léčivých a aromatických rostlin

V kompetenci "Hnojení a ochrana rostlin" v kritériu b) uchazeč naloží a rozmete minimálně 1 tunu organického hnojiva na ploše minimálně 0,2 ha. V kritériu b) uchazeč předvede rozmetání průmyslového hnojiva v dávce 50 kg/ha.

V kompetenci "Setí a sázení léčivých a aromatických rostlin" v kritériu a) bude uchazeč určovat reálná semena léčivých a aromatických rostlin. Uchazeč musí rozpoznat minimálně 6 z 10 předložených vzorků. V kritériu b) zkoušející zadá uchazeči druh plodiny pro výsev z výše uvedeného sortimentu léčivých a aromatických rostlin. V kritériu d) bude předvedeno setí nebo sázení na minimální ploše 0,1 ha.

V kompetenci "Ošetřování léčivých a aromatických rostlin během vegetace" v kritériu b) uchazeč rozpozná alepoň 6 plevelů z 10 předložených. V kritériu c) předvede uchazeč ošetření porostu na minimální ploše 0,1 ha.

V kompetenci "Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava léčivých a aromatických rostlin" v kritériu a) popíše uchazeč požadované operace na jedné léčivé a jedné aromatické rostlině pěstované v regionu zemědělského subjektu, kde je zkouška konána. V kritériu c) uchazeč provede sklizeň na rostlinách uvedených v kritériu a). V kritériu d) popíše možnosti následného zpracování u rostlin uvedených v kritériu a).

 

.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok praxe v oblasti pěstování léčivých nebo aromatických rostlin, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok praxe v oblasti pěstování léčivých nebo aromatických rostlin, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování nebo odborných předmětů v oblasti pěstování rostlin, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  4. Profesní kvalifikace 41-087-H Pěstitel/pěstitelka léčivých a aromatických rostlin a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe s odpovědností za pěstování rostlin, z toho minimálně 1 rok praxe v oblasti pěstování léčivých nebo aromatických rostlin, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- Zemědělský subjekt s pozemky pro pěstování rostlin, z nich minimálně 0,1 ha zaměřených na pěstování léčivých nebo aromatických rostlin

- Vzorky 10 druhů semen a 10 druhů plevelů léčivých a aromatických rostlin

- Zemědělská technika odpovídající současným technologiím pěstování léčivých a aromatických rostlin (traktor, půdní fréza, závěsné kultivační zařízení, secí stroj, postřikovač, rozmetadlo)

- Místnost pro písemnou část

- Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace. Zemědělská technika, zejména samojízdné zemědělské stroje a ostatní zemědělské mechanizační prostředky musí odpovídat současným zemědělským výrobním technologiím a produkci výrobců zemědělské techniky. Při nesplnění tohoto požadavku nebude autorizace udělena.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec

Agrární komora České republiky