Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 30.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu ovcí a koz v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat produkčně významná plemena ovcí a koz a jejich základní exteriérové a produkční požadavky Ústní ověření
b Charakterizovat a vysvětlit hlavní užitkové směry produkčních chovů ovcí a koz Písemné ověření
c Popsat současný vývoj početních stavů ovcí a koz, včetně struktury chovaných plemen, jejich užitkovosti a reprodukce Písemné ověření
d Stanovit v daných podmínkách vhodný produkční systém včetně volby plemene Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit na předložených fotografiích minimálně 15 plemen ovcí a koz a charakterizovat plemena ovcí a koz v konkrétním zemědělském podniku Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady plemenářské práce ve stádech ovcí a koz - selekce, kontrola užitkovosti, připařovací plán, dědičnost jednotlivých užitkových vlastností Ústní ověření
g Popsat práci s výsledky kontroly užitkovosti ovcí a koz, charakterizovat zásady výběru plemenných beranů a kozlů z katalogu nákupního trhu dle chovných cílů ve stádě Ústní ověření
h Popsat strukturu nákladů na krmný den nebo jednotku produkce u jednotlivých kategorií ovcí a koz a podíl jednotlivých nákladových položek Písemné a ústní ověření
i Popsat ukazatele ovlivňující ekonomiku chovu ovcí a koz u hlavních produkčních směrů - rentabilitu chovu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu ovcí a koz Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, vydané ministerstvem zemědělství a specifikovat požadavky na ochranu všech kategorií ovcí a koz Ústní ověření
c Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
d Vyjmenovat evropské a národní podpory v chovu ovcí a koz (členění podpor, zpracování žádostí), předvést použití internetových aplikací MZe (Ministerstva zemědělství) a SZIF (Státního zemědělského intervenčního fondu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu ovcí a koz v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), které se týkají šlechtění a plemenitby ovcí a koz, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
b Objasnit principy vedení ústřední evidence ovcí a koz – hlášení změn do ústřední evidence, stájový registr, povinnosti chovatele, předvést použití softwarové aplikace – Registr zvířat, Portál farmáře Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pomůcky pro označování ovcí a koz a předvést praktické označení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy a údaje v potvrzení o původu u plemenných ovcí a koz Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit zásady vedení a hodnocení faremní evidence včetně kontrolní činnosti Ústní ověření
f Popsat význam chovatelských sdružení a plemenných knih ovcí a koz Ústní ověření
g Popsat strukturu zabezpečování plemenářských činností v ČR u ovcí a koz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) v chovu ovcí a koz a specifikovat 5 základních svobod zvířat Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení s ovcemi a kozami včetně zásad přepravy zvířat a předvést rutinní postupy u vybrané kategorie Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií ovcí a koz Ústní ověření
d Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií dojených plemen ovcí a koz v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
e Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií masných, kombinovaných a ostatních plemen ovcí a koz v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
f Charakterizovat nejčastěji používané technologické systémy u jednotlivých kategorií ovcí a koz Ústní ověření
g Posoudit vybraný chov, resp. vybrané kategorie ovcí a koz, z pohledu pohody zvířat, kvality chovného prostředí a použitých technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady výživy a krmení jednotlivých kategorií ovcí a koz (kvalita, hygiena, množství, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Vysvětlit základní anatomické a fyziologické odlišnosti trávení u jehňat a kůzlat a ostatních kategorií ovcí a koz Ústní ověření
c Charakterizovat a specifikovat krmiva (koncentrovaná a objemná) pro výživu a krmení ovcí a koz dle užitkového typu, rozpoznat minimálně 5 vzorků předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit roční bilanci krmiv pro modelový příklad stáda ovcí a koz Praktické předvedení
e Popsat technologické postupy a techniku krmení ovcí a koz v různých produkčních systémech, charakterizovat využití pastvy Ústní ověření
f Zhodnotit dostupná krmiva, výživu a krmení ovcí a koz v konkrétním chovu, popsat základní nedostatky a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
g Posoudit tělesnou kondici vybraných zvířat vzhledem k podmínkám na farmě Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit výpočtem konkrétní krmnou dávku pro zvolenou kategorii ovcí a koz s ohledem na požadovanou užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyjmenovat zásady provozování jednotlivých pastevních systémů a popsat údržbu pastvin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkových vlastností ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele mléčné užitkovosti, jejich hodnocení a objasnit biologický princip tvorby, uvolňování a získávání mléka Písemné ověření
b Popsat dojicí systémy a typy dojíren, včetně optimálních pracovních postupů: dojení, ošetření a skladování mléka až do jeho zpracování nebo převzetí odběratelem, předvést strojní dojení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat faktory ovlivňující zdraví mléčné žlázy a kvalitu nadojeného mléka, prevence a eliminace mastitid, prakticky posoudit stav mléčné žlázy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady faremního zpracování a zpeněžování mléka a mléčných produktů, prodej ze dvora Ústní ověření
e Na základě předložené dokumentace posoudit úroveň užitkovosti v konkrétním chovu Praktické předvedení a ústní ověření
f Objasnit biologické principy růstu, jeho hodnocení na faremní úrovni, popsat systém kontroly masné užitkovosti Písemné ověření
g Charakterizovat intenzívní a extenzívní způsob chovu jatečných jehňat a kůzlat, vysvětlit zásady hodnocení a zpeněžování jatečných těl Ústní ověření
h Charakterizovat produkci, skladování a zpeněžování vlny, srsti, kůží a další produkce u ovcí a koz Ústní ověření
i Popsat mimoprodukční funkce pastevních chovů ovcí a koz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologii a specifika reprodukčního cyklu u ovcí a koz, popsat ukazatele reprodukce a jejich hodnocení Ústní ověření
b Navrhnout obrat stáda na modelovém příkladu Praktické předvedení
c Popsat detekci říje, inseminaci, zjišťování březosti a nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci ovcí a koz Ústní ověření
d Vysvětlit zásady péče o bahnice v období březosti a přípravy na porod, popsat příznaky blížícího se porodu, popsat základní vybavení a činnost porodníka Ústní ověření
e Popsat fyziologický průběh jednotlivých fází porodu, vedení komplikovaného porodu Ústní ověření
f Popsat zásady péče o matku a mláďata po porodu a předvést potřebné ošetřovatelské úkony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby kontroly zdraví ovcí a koz a systémy prevence onemocnění u jednotlivých kategorií ovcí a koz, uvést příznaky a změny v chování nemocného zvířete Písemné ověření
b Posoudit zdravotní stav vybraných kusů ovcí nebo koz, navrhnout příslušná zooveterinární opatření Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií ovcí a koz a popsat praktická zooveterinární opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie ovcí a koz Ústní ověření
d Popsat projevy tepelného a chladového stresu u jednotlivých kategorií ovcí a koz a uvést způsoby jejich eliminace Ústní ověření
e Popsat zásady prevence onemocnění a zásady ozdravovacích programů v chovu ovcí a koz dle příslušné metodiky kontroly zdraví Písemné ověření
f Popsat úkony vyplývající z metodiky kontroly zdraví u ovcí a koz (povinná vyšetření hrazená státem nebo chovatelem) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně-právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů. Při vstupu do potravinářských provozů musí uchazeč předložit platný Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídicích a organizačních dovedností nezbytných pro zajištění chovu ovcí a koz. Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na chov ovcí nebo koz.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Pro ověřování kompetence "Charakteristika chovu ovcí a koz v ČR" budou k dispozici fotografie současných plemen ovcí a koz (v počtu minimálně 15 ks).

Pro ověřování kompetence "Aplikace platné legislativy v chovu ovcí a koz" bude k dispozici počítač s připojením na internet.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Mendelova univerzita v Brně

Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.

Zemědělský svaz ČR