Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu chovu koní v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové tendence Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat způsoby zařazování plemenných zvířat do jednotlivých oddílů plemenných knih vedených na území ČR, vysvětlit druhy selekce Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit hospodářský význam současného chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
d Popsat rozdělení chovu na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví, březosti klisen a užití koní Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit základy etologie koní Písemné ověření
f Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu Písemné ověření
g Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, popsat anatomii končetin pod karpem a tarzem, funkci kopyta a rohového střelu Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat stavbu a činnost orgánových soustav koně Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a další ustanovení v ČR související s chovem koní a popsat činnosti, které v chovu koní upravují Písemné ověření
b Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu koní Písemné ověření
c Popsat ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat vztahující se k chovu koní Písemné ověření
d Popsat vybraná ustanovení nařízení vlády ČR, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovní postupy, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - požadavky na organizaci práce a pracovních postupů v chovu koní Písemné ověření
e Vyjmenovat evropské a národní podpory v chovu koní (členění podpor, zpracování žádosti), předvést použití internetových aplikací MZe a SZIF Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týkají šlechtění a plemenitby koní Písemné ověření
b Objasnit principy vedení ústřední evidence koní - hlášení změn, stájový registr, pastevní deník, portál farmáře, vedení evidence o plemenářské práci, o obratu stáda a krmení jednotlivých kategorií koní Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob označování a identifikace koní v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy a údaje vedené v průkazu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) v chovu koní a specifikovat základních 5 svobod zvířat Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat a předvést zásady správné manipulace a zacházení s koňmi Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií koní (mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk apod.) Ústní ověření
d Charakterizovat různé systémy ustájení koní dle jednotlivých kategorií - popsat požadavky na ustájení klisen s hříbaty, odstavených hříbat, plemenných hřebců, sportovních koní, ustájení 24/7 a další Písemné a ústní ověření
e Posoudit vybraný chov koní z hlediska dodržení zásad pohody zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit celkový stav koně, jeho čistotu, stav končetin a kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady výživy jednotlivých kategorií koní - způsob a četnost krmení a napájení, kvalitu krmiv, hygienu krmných zařízení, skladování krmiv Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat a specifikovat krmiva (objemná a jadrná) vhodná pro výživu koní, rozpoznat předložená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit denní krmnou dávku a celoroční potřebu krmiv pro jednotlivá plemena a kategorie koní v daném chovu, v daném ročním období, s ohledem na živinové potřeby a zátěž jednotlivých kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vliv pastvy, agronomické zásady při zakládání a udržování pastevního porostu, popsat technická zařízení na pastvě, stavbu a zabezpečení výběhů a pastevních areálů Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a celkové spotřeby krmiv, posoudit tělesnou kondici vybraných koní Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat trávicí soustavu koně a fyziologii trávení Písemné ověření
g Popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování koní a zajišťování péče o jejich zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby kontroly zdraví v chovu a systém prevence onemocnění Písemné a ústní ověření
c Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně a posoudit zdravotní stav předvedeného koně Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést základní péči o končetiny a kopyta koně Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam pohybu koně a mechaniky pohybu Písemné ověření
f Posoudit koně v pohybu, zhodnotit fáze kmitu, podpěru a posunu v závislosti na stavbě těla, došlap jednotlivých končetin Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém, onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlózu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra Písemné a ústní ověření
h Definovat a klasifikovat kulhání a posoudit základní příčiny kulhání předvedeného koně Praktické předvedení a ústní ověření
i Posoudit koně před korekturou nebo podkováním v klidu, stav kopyta nebo starého podkování Praktické předvedení a ústní ověření
j Charakterizovat nejběžnější onemocnění koní (např. kolika, černé močení, příznaky tetanu, hříběcí, onemocnění dýchacích cest) včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy Písemné a ústní ověření
k Popsat veterinární předpisy platné pro přesuny koní a povinné veterinární úkony profylaxe - odběry krve, vakcinace, odčervení, výtěry atd. Písemné ověření
l Popsat první pomoc při nejčastějších onemocněních či drobných zraněních, předvést první pomoc při kolice před příjezdem veterinárního lékaře Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch pro jednotlivé kategorie koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsoby fixace hříběte a dospělého koně při ošetřování končetin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování reprodukce v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u koní, charakterizovat pohlavní dospělost u jednotlivých plemen koní Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit základní zootechnické ukazatele, říjový cyklus - průběh, vhodnou dobu k zapouštění, zjišťování říje, zjišťování březosti Písemné ověření
c Popsat způsoby připouštění - přirozený způsob, inseminace Písemné ověření
d Předvést fixaci klisny při připouštění, popsat základní pravidla BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu na fotografiích nebo na klisnách Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu Ústní ověření
g Popsat zásady péče o klisnu s hříbětem po porodu a předvést ošetřovatelské úkony nezbytné pro zachování zdraví a pohody klisny po porodu a narozeného hříběte Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat péči o plemenného hřebce Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení výcviku koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace koně na zátěž Písemné a ústní ověření
b Popsat obecnou strukturu výcviku jednotlivých plemen a kategorií koní Písemné a ústní ověření
c Sestavit výcvikový plán pro přípravu mladých tříletých klisen a hřebců ke zkouškám výkonnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit výcvikový plán pro přípravu čtyřletých a starších koní k přípravě do chovatelských soutěží, pro prodej či výcvik jezdců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování užitkovosti v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zkušební řády jednotlivých plemen koní chovaných na území ČR Písemné ověření
b Popsat způsoby hodnocení užitkovosti a dědičnosti v chovu koní Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat výkonnost koně a odhad plemenné hodnoty Písemné a ústní ověření
d Popsat hodnocení hříběte při označování a třídění Ústní ověření
e Popsat hodnocení koní při zařazování do chovu a při výkonnostních zkouškách Ústní ověření
f Popsat hodnocení koní při chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplínách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava koně pro transport, nakládání, přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu koně před přepravou a předvést praktickou ukázku z nakládání a vykládání koní z transportního prostředku při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady potřebné pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování základních ekonomických ukazatelů chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývoj zemědělské ekonomiky v ČR ve vztahu k chovu koní Písemné ověření
b Charakterizovat ekonomické ukazatele chovu koní Písemné ověření
c Popsat odlišnosti ekonomiky a evidence účetnictví v chovu koní v souladu s platnou legislativou v ČR Písemné ověření
d Sestavit základní ekonomický rozpočet provozu daného chovu koní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné ověření
c Sestavit týdenní plán práce pro pracovníky ošetřující jednotlivé kategorie koní včetně jejich mzdového ohodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat spolupráci s rostlinnou výrobou v oblasti výroby krmiv Ústní ověření
e Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP při zacházení se zvířaty a požární ochrany při práci v živočišné výrobě Ústní ověření
h Popsat problematiku provozu stájových technologií, používání ochranných pomůcek, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
i Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka a zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
j Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu zootechnika pro chov koní. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

 

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemné ověření formou písemného testu

Praktické předvedení a ústní ověření

 

Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek musí být 30.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených variant testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zadávány budou např. tyto činnosti:

 • Sestavení plánu převedení stáda, rozdělení do jednotlivých kategorií
 • Sestavování plánů výcviku
 • Předvedení první pomoci při kolice před příjezdem veterinárního lékaře
 • Popis první pomoci při schvácení kopyta před příjezdem veterinárního lékaře a podkováře
 • Sestavení týdenního plánu práce pro pracovníky ošetřující jednotlivé kategorie a příprava jejich mzdového ohodnocení

 

Při demonstraci práce s koněm se z časových a bezpečnostních důvodů doporučuje použít zaučeného koně. Při ověřování formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům, respektování požadavků pohody zvířat a organizaci pracovníků. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské, bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let provozní praxe v oblasti chovu koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Vysokoškolské, bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve výzkumném ústavu v oblasti chovu koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské, bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci vysokoškolského učitele v oblasti chovu koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Vysokoškolské, bakalářské nebo magisterské vzdělání se zaměřením na zemědělství a alespoň 5 let praxe ve funkci středoškolského učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti chovu koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Místnost pro vykonání písemné části vybavená PC technikou včetně tiskárny a připojení k internetu
 • Areál s chovem koní (plemenné klisny, plemenný hřebec, kategorie hříbat ve všech ročnících, sportovní stáj)
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Česká jezdecká federace

MVDr. Eva Nesňalová - OSVČ