Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský mechanizátor
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení
b Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení
c Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci zemědělského mechanizátora Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologií v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout sestavení technologie zakládání jednotlivých druhů krmiv a steliv nejméně dvou druhů a kategorií hospodářských zvířat v zadaných podmínkách, z toho jedné u skotu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řízení klimatizace a větrání a případně vytápění v konkrétní stavbě s určeným druhem a kategorií hospodářských zvířat, vysvětlit systém jejich údržby a oprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat mechanizační prostředky pro odstraňování a skladování výkalů a uvést nejčastější závady a poruchy včetně možných rizik s ohledem na životní prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat technické zázemí pro manipulaci, třídění a skladování jednotlivých produktů živočišné výroby Ústní ověření
e Popsat technologii dojení a ošetřování mléka v konkrétních podmínkách Písemné ověření
f Popsat nejčastěji používané způsoby a techniku při naskladnění, vyskladnění a přepravě hospodářských zvířat, na konkrétním zadání zpracovat organizaci a plán přesunu daného druhu a kategorie zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systémy napájení jednotlivých druhů a kategorií zvířat Ústní ověření
h Popsat možnosti osvětlení stájí s ohledem na požadavky jednotlivých druhů a kategorií zvířat Ústní ověření
i Vyjmenovat možnosti technologického vybavení pro údržbu a provoz pastvin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci stájových technologií a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat účetní evidenci strojů a zařízení v živočišné výrobě a spolupráci s ekonomem při vedení podnikových agend a účetnictví Písemné a ústní ověření
c Popsat evidenci skladování a spotřeby pohonných hmot a mazadel Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit sledování, vyhodnocování a řízení spotřeby energií v objektech živočišné výroby Ústní ověření
e Popsat nakládání s odpady, jako jsou použité oleje a maziva, akumulátory a použité čisticí prostředky, v souladu s předpisy BOZP a ochrany životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování péče o techniku v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy preventivních prohlídek a oprav technologií a strojů pro živočišnou výrobu Ústní ověření
b Sestavit harmonogram preventivních prohlídek vybraných technologií a strojů i s ohledem na případný termín naskladnění a vyskladnění zvířat u turnusových zástavů Praktické předvedení
c Zpracovat plán údržby a oprav jedné zadané stájové technologie včetně požadavků na náhradní díly Praktické předvedení
d Popsat postup pravidelné údržby traktoru a krmného vozu, přípravu na technické prohlídky Ústní ověření
e Navrhnout plán obnovy a modernizace vybavení na základě výsledků preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací oprav v živočišné výrobě, zdůvodnit jejich význam pro včasné a správné plánování oprav Ústní ověření
e Popsat spolupráci s rostlinnou výrobou v oblasti využití mechanizačních prostředků při řízení a organizaci provozu Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách provozu živočišné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany při práci s mechanizačními prostředky v živočišné výrobě Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu stájových technologií a strojů, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít řidičské oprávnění skupiny T.

V kompetenci "Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace" v kritériu a) uchazeč bude pracovat s katalogem náhradních dílů určeného stroje živočišné výroby.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému zajištění správného chodu jednotlivých technologií chovu hospodářských zvířat. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Při ověřování kompetencí formou praktického provedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zvládání operací a případně i k časovému hledisku.

Při zkoušce je třeba dbát na respektování příslušných právních předpisů vztahujících se k chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat, zejména k požadavkům na pohodu zvířat (welfare) a ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., a souvisejících vyhlášek ve znění pozdějších předpisů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí mít nejméně střední vzdělání a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za vedení úseku mechanizace ve výrobním podniku nebo podniku zemědělských služeb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zemědělskou techniku a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů ve střední škole s oborem vzdělání zaměřeným na zemědělskou techniku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně-technické zázemí (včetně příslušného vybavení):

  • Stáje se skotem, dojírna, objekty pro chov zvířat
  • Pracoviště na údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy traktorů, strojů a zařízení v chovu hospodářských zvířat
  • Traktor, stroje a zařízení v živočišné výrobě, krmný míchací vůz, cisterna, nakladač
  • Kancelářskou místnost vybavenou PC s připojením na internet
  • Dílenské příručky a další technickou dokumentaci mechanizačních prostředků
  • Pracovní oděv a obuv, ochranná kombinéza, návleky na obuv a síťka na vlasy

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem

Zemědělský svaz České republiky