Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Samostatný technik zahradnické výroby
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika odrůdy a její genetické podstaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést typy odrůd podle genetického ustálení a vysvětlit rozdíly mezi nimi Ústní ověření
b Vysvětlit rozmanitost odrůd na základě pojmů gen, mutace, alela, klon, mimojaderná dědičnost a případně dalších pojmů z obecné genetiky Ústní ověření
c Popsat vznik odrůdy, její hodnocení na základě šlechtitelských cílů a podrobněji charakterizovat jeden z nich Ústní ověření
d Navrhnout u běžně pěstovaného druhu nebo rodu možné šlechtitelské cíle se zdůvodněním jejich volby v kontextu s aktuálními potřebami praxe Praktické předvedení
e Vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé stupně rozmnožovacího materiálu Ústní ověření
f Uvést legislativu týkající se vzniku a právní ochrany odrůd a charakterizovat podstatu odrůdové ochrany Písemné ověření
g Definovat pojmy odrůda, kultivar, varieta, klon, popřípadě další související pojmy ve vazbě na výsledky šlechtění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění udržovacího šlechtění rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem šlechtění a obecně popsat používané metody včetně podrobnější charakteristiky udržovacího šlechtění (UŠ) Ústní ověření
b Popsat a provést vybrané úkony v péči o matečné porosty, vysvětlit důvody k jejich udržování a důsledné péči o ně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody a provést negativní výběr u vybraného porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat udržování genofondů včetně obecných zásad jejich ochrany proti biotickým i abiotickým faktorům a na modelové kultuře provést zadané úkony Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat základní zásady péče o prostorové a technické izoláty a vysvětlit problematiku uchovávání v in situ a in vivo prostředí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Množení zahradnických kultur generativní cestou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výsev určeného druhu osiva a popsat způsoby předseťové přípravy s důrazem na máčení, kalibraci, obalování, stratifikaci, skarifikaci a moření Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést možné způsoby výsevu a následné péče o semenáčky včetně chemické ochrany v období po vyklíčení a předvést pikýrování semenáčků v množství 50 až 100 ks Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a provést ošetření porostu v průběhu vegetace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit odlišnosti při generativním množení kapradin, kaktusů, orchidejí, sukulentů, masožravých rostlin, popřípadě dalších speciálních skupin a podrobněji charakterizovat jednu zadanou skupinu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění úkonů v zahradnickém semenářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat problematiku původu, výsadby a péče o matečné rostliny v oblasti semenářství Písemné ověření
b Předvést a zdůvodnit kastraci a izolaci květu, popřípadě i sběr a uchování pylu v závislosti na druhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provádět u zadaného porostu po dobu 15 minut opylování a následně popsat ostatní způsoby opylování Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ochranu semenného porostu proti abiotickým i biotickým faktorům Písemné ověření
e Předvést sklizeň v určeném porostu po dobu 15 minut Praktické předvedení
f Popsat posklizňové úpravy osiva s důrazem na luštění, čištění, sušení a skladování Písemné ověření
g Založit test ke zjištění klíčivosti a definovat parametry ke stanovení kvality osiva Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyplnit žádost - přihlášku k uznávacímu řízení pro osivo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Množení vegetativními způsoby v zahradnické praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přímé vegetativní (autovegetativní) množení a uvést všechny možné způsoby Písemné ověření
b Popsat nepřímé vegetativní (xenovegetativní) množení a uvést všechny možné způsoby Písemné ověření
c Předvést množení bylinnými řízky a ještě další dva autovegetativní způsoby množení Praktické předvedení
d Popsat optimální technologické podmínky pro řízkování Písemné ověření
e Předvést použití stimulátorů při množení a popsat jejich typy i využití při řízkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést roubování kopulací, do boku a ještě jeden vybraný způsob a vysvětlit využití těchto metod Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést očkování technikami T-řez a Chip-budding a vysvětlit rozdíly v jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Práce s explantátovými kulturami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní zadané pojmy spojené s explantátovým množením, uvést důvody k jeho využívání a popsat vybavení meristémové laboratoře Písemné ověření
b Podle zadání připravit 0,5 l živného média Praktické předvedení
c Odebrat, upravit a vydezinfikovat materiál k meristémovému množení, založit meristémovou kulturu a zdůvodnit prováděné úkony Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést pasážování ve flowboxu se slovním popisem činnosti a zdůvodněním prováděných opatření Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat převod kultury z podmínek in vitro do podmínek in vivo Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Míchání substrátů pro množení rostlin a jejich použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní charakteristiky množárenských substrátů a popsat jejich přípravu, ošetření a uskladnění Písemné ověření
b Popsat vhodné komponenty do substrátů pro množení rostlin a zdůvodnit jejich použití v závislosti na vybavení množárny Ústní ověření
c Vybrat vhodné komponenty a navrhnout jejich objemové zastoupení v substrátu ve vztahu k zadané kultuře a vybranému způsobu množení Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést namíchání zadaného substrátu v podmínkách zahradnického provozu v množství 50 až 150 litrů Praktické předvedení
e V zahradnickém provozu navrhnout opatření k zajištění potřebné sterility u substrátů i pěstebních nádob a jiných obalů, včetně uvedení vhodných typů pěstebních pomůcek a nádob pro různá vývojová stádia množených rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zahradnictví. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Je nutné rozdělit zkoušku do dvou nebo třech termínů v rozdílných ročních dobách. Současně se předpokládá, že některé praktické činnosti budou provedeny modelově na rostlinném materiálu upraveném pro potřeby zkoušky tak, aby bylo možné v optimálně dvou (nebo třech) zvolených termínech zkoušku kompletně uskutečnit.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

V kompetenci Charakteristika odrůdy a její genetické podstaty u kritéria ad a) je nezbytné uvést a vysvětlit rozdíly u odrůd nehybridních, hybridních a udržovaných vegetativně, u kritéria ad d) je třeba zadat nejen běžně známý rod nebo druh, ale také dbát na jeho běžné využívání v zahradnické praxi a současně výběr podřídit dostatku všeobecného povědomí o jeho rozmanitosti růstu, citlivosti vůči patogenům a podobně. V kritériu ad f) se v souvislosti s platnou legislativou jedná o držitele šlechtitelských práv, kteří mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě. Pokud dojde ke změnám uvedené legislativy, bude se toto kritérium vázat k předpisům, které nahradí předpisy současně platné.

 

U kompetenci Provádění udržovacího šlechtění se modelovou kulturou v kritériu ad d) rozumí porost, který má podobné vlastnosti jako porosty při udržování genofondů. Vzhledem k tomu, že reálně udržuje genofondy jen malé množství organizací, není vyžadováno po autorizované osobě, aby se touto činností zabývala, nicméně je povinna mít modelový porost s charakterem porostů při udržování genofondů, na kterém bude možno provádět některé z úkonů, které zkoušející plánuje při zkoušce zadat. Obdobně je třeba postupovat v kritériu ad c), kde lze také modelově použít jakýkoliv druhově jednotný porost s dostatečnou variabilitou (samozřejmě ve vazbě na konkrétní materiál), který zastoupí pro účel zkoušky skutečnou plochu s udržovacím šlechtěním. Modelový porost pro obě kritéria této kompetence může být totožný.

 

U kompetence Množení zahradnických kultur generativní cestou v kritériu a) bude u velmi drobného osiva vyseta výsevní miska s rozměry zhruba 200 x 150 mm. U běžného osiva bude vyset platonek s rozměry zhruba 400 x 300 mm, při výsevu do řádku vyseje zhruba 5 běžných metrů. Při plošném výsevu pak bude volena plocha v závislosti na pěstovaném druhu a technologii pěstování od 1 m2 do 50 m2.

 

V kompetenci Míchání substrátů pro množení rostlin a jejich použití v kritériu ad c) zkoušející nejprve zadá kulturu, pro kterou bude substrát připravován, poté dojde k výběru konkrétního způsobu množení a teprve potom ke specifikaci a výběru komponentů. Pro výběr připraví zkoušející alespoň 15 různých vhodných i nevhodných komponentů, ze kterých bude zkoušený vybírat ty vhodné a následně navrhovat jejich poměr k namíchání substrátu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradnických společenstev

Ovocnářská unie ČR

Sempra Praha, a. s.

Zahradnická fakulta v Lednici Mendelovy univerzity v Brně