Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika podstaty výživy rostlin z hlediska jejich fyziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat živiny z hlediska výživy rostlin Písemné ověření
b Popsat základní principy příjmu živin rostlinou Písemné ověření
c Podle pěstebních skupin rozlišit nároky rostlin na živiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakteristika významu a vzniku půdy a substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy půd Ústní ověření
b Uvést základní typy substrátů Ústní ověření
c Vysvětlit význam humusu a jílovitých částic pro růst a vývoj rostlin Ústní ověření
d Definovat možnosti zlepšování půdních vlastností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování vlastností substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikální vlastnosti používaných substrátů Ústní ověření
b Popsat chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti substrátů a stanovit aktuální i výměnnou hodnotu pH Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat biologické vlastnosti substrátů a předvést založení vegetačního pokusu s navržením dalšího postupu včetně způsobu jeho vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Používání komponentů pro přípravu substrátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat obecné požadavky na komponenty pro přípravu pěstebních substrátů a zhodnotit je u konkrétních surovin i ve vztahu k jejich získávání, dalším technologickým úpravám a skladování Ústní ověření
b Určit 8 předložených komponentů a charakterizovat jejich vlastnosti ve vztahu k pěstování rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat spotřebu surovin pro přípravu substrátu podle zadání v objemových procentech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání hnojiv v zahradnické praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit hnojiva do skupin, vyjmenovat zástupce hnojiv ve všech skupinách s uvedením jejich vlastností Písemné ověření
b Přiřadit vzorky hnojiv ke správným názvům Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady správné aplikace a skladování hnojiv Ústní ověření
d Navrhnout plán hnojení zadané krátkodobé kultury Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout plán hnojení zadané víceleté kultury Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout a připravit 10 l roztoku pro hydroponické pěstování zadané kultury Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava substrátu pro zahradnické výpěstky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout potřebné technologické vybavení pro přípravu substrátu Praktické předvedení
b Připravit podle zadání pěstební substrát v podmínkách zahradnického provozu Praktické předvedení
c Zhodnotit spotřebu substrátu pomocí jednoduchých pomůcek při zadaném použití velikosti kontejnerů a vysvětlit faktory ovlivňující objemové rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Ústní ověření
b Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
c Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
d Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zahrad).

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

U kompetence Zjišťování vlastností substrátů v kritériu b) bude stanovení pH probíhat na laboratorním pHmetru, v kritériu c) se stanoví obsah klíčivých semen a k vegetačnímu pokusu se nabízí například řeřichový test ke stanovení inhibičních látek v substrátu. Založení pokusu spočívá v ověření vlastností substrátů s předpokládanými supresivními vlastnostmi ve vztahu ke klíčícím rostlinám. Ověření bude provedeno srovnáním s kontrolním vzorkem.

 

U kompetence Používání hnojiv v zahradnické praxi, v kritériu b) vybere zkoušející tři až pět vzorků charakterem i složením rozdílných hnojiv a uchazeči sdělí, která hnojiva se v předložených vzorcích nacházejí. Úkolem uchazeče je přiřadit známé názvy k testovaným vzorkům. U kritéria d) se za krátkodobou kulturu považují rostliny ze sféry květinářské nebo zelinářské produkce, jejichž "výroba" probíhá v řádu nejvýše měsíců. U kritéria f) bude uchazeč pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití chemických látek “. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvu, manganistan draselný a podobně. Smyslem ověřování kritéria je zjistit a prokázat schopnost uchazeče stanovit správnou koncentraci a namíchání roztoku.

 

U kompetence Příprava substrátu pro zahradnické výpěstky v kritériu b) uchazeč nebude mít k dispozici speciální mechanizaci určenou k míchaní substrátů, uchazeč připraví substrát s pomocí ručního nářadí.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce a případně i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

AGRO CS, a. s.

Svaz květinářů a floristů

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace.