Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Drogista
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné oborové legislativě v oblasti prodeje drogistického zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
b Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží prostřednictvím online nástrojů a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
c Uvést zdroje potřebné legislativy (v elektronické nebo tištěné podobě) Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat tři hlavní kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
e Předvést postup při jednání s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
f Předvést postup hlášení neshod v souladu s platnými vnitřními předpisy a systémem (HACCP) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
b Vysvětlit druhy přejímek zboží a předvést přejímku zboží od dodavatele (kvalitativně, kvantitativně a sortimentně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést kontrolu dokladů vázaných na přejímku zboží (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení
d Popsat a předvést vyhotovení a evidenci dokladů spojených s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu, zkontrolovat součet na soupisce dodacích listů a řešit případné rozdíly Praktické předvedení
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
d Popsat denní uzávěrku pokladny a předvést kontrolu denní tržby včetně vyplnění výčetky platidel (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat princip a předvést vedení evidence trezoru (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést odvod tržby a vyplnit doklad pro odvod tržby (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést vedení evidence o pohybu zásob v prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést zpracování plánu předpokládaného prodeje zboží jako podklad pro objednávku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup a připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit druhy vedení komunikace s dodavateli a předvést objednávku jednoho druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zjišťování fyzického stavu zásob a předvést jeho zjištění u zadaných druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést porovnání skutečného stavu zásob u zadaných druhů zboží s účetním stavem zásob a vyčíslit inventarizační rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při řešení vzniklých inventarizačních rozdílů v souladu s platnými vnitřními předpisy obchodně provozní jednotky a předvést způsob jejich vypořádání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava zboží k prodeji, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip vystavování nabízeného zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Ústní ověření
b Popsat postup a upravit zboží v prodejně a výkladní skříni pro účely podpory prodeje určeného druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvážit, změřit, označit zboží cenovkou včetně jejího vytvoření, vyhotovit popisky a grafické informace ke zboží před zahájením prodeje Praktické předvedení
d Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem nebo podle přání zákazníka, manipulovat s aranžerským nářadím a pomůckami a zvolit jejich vhodné využití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem zboží zákazníkovi a jeho odběrem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces vedení evidence objednávek zboží Ústní ověření
b Popsat a předvést příjem objednávky zboží od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu podle výdejky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést postup při senzorické kontrole stavu obalů zboží vydávaného zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou zboží (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracovávání a vyřizování elektronických objednávek zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy elektronické komunikace v obchodně provozní jednotce Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy plateb při elektronické objednávce zboží Ústní ověření
c Popsat postup při zavádění sortimentu zboží do elektronického systému Ústní ověření
d Vyskladnit a připravit zboží k výdeji Praktické předvedení
e Popsat a předvést postup při výdeji objednávky zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup obsluhy pokladny a pokladních systémů a převzít počáteční hotovost; odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a zprovoznit pokladnu a řešit problémy při jejím provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat se zákazníkem; řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomocí čtecího zařízení pokladny, kontrolovat ceny zboží Praktické předvedení
e Popsat a předvést postup při stornu platby na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho v souladu s platnými vnitřními předpisy obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky); odstranit drobnou technickou závadu pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Ústní ověření
b Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
c Popsat a předvést způsob hotovostní i bezhotovostní platby v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příjem hotovosti a cenin; ověřit platnost měny nebo platnost ceniny Praktické předvedení
e Vyúčtovat platbu zákazníkovi a uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení
f Manipulovat s platební kartou zákazníka a dodržovat bezpečnostní pravidla při platbě kartou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
b Popsat a předvést postup při přijímání cizí měny při hotovostní platbě a postup vrácení peněz zákazníkovi podle vnitřních předpisů obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s cizí měnou v pokladně a její vyúčtování při uzávěrce pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést vystavení paragonu na určený druh zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vystavení záručního listu na určený druh zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést postup při poskytnutí informací zákazníkovi ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky v obchodně provozní jednotce v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží zákazníkem Ústní ověření
b Vyjmenovat a dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží zákazníkem podle platné legislativy Praktické předvedení
d Předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit formu předvádění zboží; předvést zboží zákazníkovi; informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování s ohledem na typ zákazníka a předvést u zadaného druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zákazníkovi dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení
c Reagovat na dotazy fiktivního zákazníka týkající se způsobu použití konkrétního zboží (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o krásu a vzhled

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o pleť a tělo Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti přírodní kosmetiky a preparátů na přírodní bázi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti vůní Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o vlasy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti zdravé výživy Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti léčivých bylin s ohledem na jejich využití v drogistických produktech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v sortimentu péče o zuby a ústní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o dítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o domácnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o domácnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o drobná domácí zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti drogistické galanterie Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést chemické látky obsažené v zboží drogistického a příbuzného sortimentu a vysvětlit význam označování varovných grafických symbolů na obalech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Pro ověření znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích si uchazeči o zkoušku přinesou vlastní herbář a zásobník s bylinnými drogami.

Uchazeči o zkoušku si přinesou pracovní oděv a pracovní obuv podle platné normy BOZP.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Většina kompetencí se ověřuje v reálném provozu pod dohledem autorizované osoby v souladu s dodržením předpisů BOZP a PO. Pouze ty kompetence, případně kritéria určité kompetence (např. znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích podle herbáře), jejichž ověření by v reálném provozu nebylo možné nebo by kladlo značné nároky na reálný provoz, lze uskutečnit ve cvičných prostorách případně v zázemí reálného provozu. Při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a platebními kartami je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci v pokladně.

Odborná způsobilost Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritérium e) uchazeč předvede práci s manuálním/elektronickým paletovacím vozíkem (nutné použít vhodnou bezpečnostní obuv), polohovacím žebříkem a objednávkovým přístrojem.

Odborná způsobilost Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritérium d) uchazeč předvede objednávku jednoho druhu zboží u dodavatele - šampon na vlasy.

Odborná způsobilost Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - b) uchazeč předvede zjištění fyzického stavu zásob, porovnání skutečného stavu s účetním stavem zásob u následujících druhů zboží - šampon na vlasy, sprchový gel, pleťový krém.

Odborná způsobilost Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem zboží zákazníkovi a jeho odběrem

Kritérium e) uchazeč předvede vyplnění dodacího listu a skladové karty

Kritérium f) uchazeč předvede vyplnění objednávkového listu.

Odborná způsobilost Obsluha pokladny a pokladních systémů v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - uchazeč řeší případné nedostatky před zahájením práce na pokladně - například nefunkční pokladnu a pokladní systém, nefunkční tiskárnu účtenek, nefunkční pokladní terminál, výpadek elektrického proudu.

Odborná způsobilost Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce
Kritérium b) uchazeč řeší možné vzniklé nedostatky - například zamítnutí platební karty z následujících důvodů: nedostatek finančních prostředků na účtu platební karty, expirace platební karty, odcizená/blokovaná platební karta; platba falešnými/neplatnými bankovkami.

Odborná způsobilost Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritérium a) uchazeč přepočítá cenu zboží z CZK na EUR. Akceptace pouze EUR.

Odborná způsobilost Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - b) uchazeč předvede vystavení dokladu/paragonu a záručního listu k určenému druhu zboží - elektrický zubní kartáček.

Odborná způsobilost Nabídka prodávaného zboží podle sortimentu s poradenskou službou

Kritérium d) zkouší se tak, že i v případě, kdy je zkouška realizována v běžném provozu s reálnými zákazníky, je toto kritérium prověřováno v rozhovoru mezi zkoušejícím jako fiktivním zákazníkem a zkoušeným, a to z důvodu nastavení srovnatelných podmínek obtížnosti tohoto poradenského rozhovoru.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • dm drogerie markt s. r. o., České Budějovice

  • Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Svaz českých a moravských spotřebních družstev)

  • Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.