Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Drogista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu, při reklamacích zákazníka, vůči dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu, zkontrolovat součet na soupisce dodacích listů a řešit případné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení a ústní ověření
b Manipulovat s cizí měnou v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zásob v prodejně Ústní ověření
b Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob vedení komunikace s dodavateli Ústní ověření
d Zpracovat plán předpokládaného prodeje zboží jako podklad pro objednávku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci, např. záruční list, paragon aj. Praktické předvedení a ústní ověření
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle zadaných kritérií a postupů zjistit fyzický stav zásob Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat skutečný stav zásob s účetním stavem zásob a vyčíslit inventarizační rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyřešit vzniklé inventarizační rozdíly v souladu s platnými předpisy, popsat způsob jejich vypořádání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit formu předvádění a poskytnutí informací k zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování; Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskutečnit dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Reagovat na dotazy fiktivního zákazníka, týkající se způsobu použití konkrétního zboží (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příjem objednávky na zboží od zákazníka Ústní ověření
b Předvést vyskladnění zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
g Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
h Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu, nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsob platby v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést příjem hotovosti a cenin, ověření platnosti měny nebo platnosti ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s platební kartou zákazníka (identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem aj.) při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat evidenci dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Ústní ověření
e Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zboží pro aranžování Praktické předvedení
b Připravit a upravit prostor pro aranžování Praktické předvedení a ústní ověření
c Aranžovat zboží v prodejně a výkladní skříni Praktické předvedení a ústní ověření
d Manipulovat s aranžérským nářadím a pomůckami Praktické předvedení
e Zhotovit cenovky, popisky a grafické informace ke zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zboží kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrovat doklady vázané na přejímku zboží (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Popsat manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží v provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení a ústní ověření
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést umístění značení EET na pokladním dokladu a vysvětlit pojmy - tržba evidovaná v běžném režimu a tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava zboží k prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvážit, změřit a označit zboží cenovkou Praktické předvedení
b Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení
c Vysvětlit účel kritických bodů, např. systému HACCP Ústní ověření
d Připravit zboží k nabídce a prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
e Vystavit nabízené zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
b Popsat a předvést řešení možné situace při reklamaci zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
d Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
e Popsat a předvést komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
h Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
i Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat tři hlavní kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Prokázat znalost BOZP a PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o krásu a vzhled

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o pleť a tělo (péče o pleť, tělo, nohy, ruce a rty, opalovací prostředky, depilace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti přírodní kosmetiky a preparátů na přírodní bázi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti vůní – parfémů a toaletních vod, deodorantů, antiperspirantů Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o vlasy (vlasová kosmetika, barvy na vlasy, styling) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti zdravé výživy (včetně speciální výživy a doplňků stravy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ léčivých čajů a produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti léčivých bylin s ohledem na jejich využití v drogistických produktech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti hygieny (tělová a ostatní hygiena včetně zdravotnických prostředků) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v sortimentu péče o zuby a ústní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o dítě (suchá kojenecká a dětská výživa / mléka a kaše, dětská výživa a přesnídávky, pleny, ošetřující péče o děti, doplňkový sortiment – dudlíky, kojenecké lahve, gelová kousátka používaná při mírnění bolesti při prořezávání zoubků, bryndáčky aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborného poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o domácnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o domácnost (prací a čisticí prostředky, svíčky, lepidla, košťata, kartáče a doplňkový sortiment) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení, popř. původ surovin produktů, vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v oblasti péče o drobná domácí zvířata (krmivo a doplňkový sortiment) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit oblast použití a poskytnout odborné poradenství v sortimentu drogistické galanterie Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést chemické látky obsažené v zboží drogistického a příbuzného sortimentu a vysvětlit význam označování varovných grafických symbolů na obalech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Většina kompetencí se ověřuje v reálném provozu pod dohledem autorizované osoby v souladu s dodržením předpisů BOZP a PO. Pouze ty kompetence, případně kritéria určité kompetence (např. znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích podle herbáře), jejichž ověření by v reálném provozu nebylo možné nebo by kladlo značné nároky na reálný provoz, lze uskutečnit ve cvičných prostorách případně v zázemí reálného provozu, kde se provádí i písemná část zkoušky, která se týká zejména ověření odborných znalostí drogistického a příbuzného sortimentu. Při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a platebními kartami je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci v pokladně.

Zkouška je logicky rozčleněna do následujících částí:

1. Práce se zbožím: zejména jeho objednávání, odběr, přejímka, manipulace s dodaným zbožím v příručním skladu a jeho doplňování do regálů prodejny včetně úpravy jeho prezentace, cenového označování a instalace marketingových upoutávek.

2. Finanční operace: práce v pokladně, vyúčtování tržeb, příprava odvodu tržby do banky

3. Jednání se zákazníky: prodejní dovednosti všeobecně, avšak s důrazem na odborné poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu. Podstatnou součástí zkoušky je písemné ověření a praktické předvedení znalostí drogistického sortimentu, jehož rozsah je charakteristický pro moderní drogistický prodej, a dále sortimentu, kterým drogistické prodejny v současné době doplňují svůj nabízený sortiment.

 

Modelovou situací v kompetenci "Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou" v bodě c) je myšlena situace, že i v případě, že zkouška probíhá v běžném provozu s reálnými zákazníky, je toto kritérium prověřováno v rozhovoru mezi zkoušejícím jako fiktivním zákazníkem a zkoušeným, a to z důvodu nastavení srovnatelných podmínek obtížnosti tohoto poradenského rozhovoru.

V kompetenci "Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce“, kritérium f) se má na mysli předvést práci s paletovacím vozíkem, polohovacím žebříkem či objednávkovým přístrojem.

 

Komunikace se zákazníkem v anglickém či německém jazyce na základní úrovni bude ověřena ústně autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby. Ústní ověření v rozsahu běžné komunikace se zahraničním zákazníkem v oblasti prodeje a poradenství by mělo trvat max. 10 minut.

 

Uchazeč společně s přihláškou sdělí cizí jazyk, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost.

 

V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této PK uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokazovat schopnost ústně komunikovat se zákazníkem v cizím jazyce na základní úrovni.

 

Součástí zkoušky je dále:

- Písemný test v délce 120 minut, rozložený na jednotlivé části podle zkoušených odborných kompetencí, který zpracuje autorizovaná osoba

- Praktický propočet ceny zboží v délce 15 minut

- Praktické předvedení komunikace s dodavateli v případě objednávky, přejímky zboží, reklamace

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

dm drogerie markt, s. r. o.

Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Svaz českých a moravských spotřebních družstev)

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, Husova 9, České Budějovice