Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Drogista
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 29.7.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 30.1.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné oborové legislativě v oblasti prodeje drogistického zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
b Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží prostřednictvím online nástrojů a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
c Uvést zdroje potřebné legislativy (v elektronické nebo tištěné podobě) Ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat tři hlavní kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
e Předvést postup při jednání s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení
f Předvést postup hlášení neshod v souladu s platnými vnitřními předpisy a systémem (HACCP) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
b Vysvětlit druhy přejímek zboží a předvést přejímku zboží od dodavatele (kvalitativně, kvantitativně a sortimentně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést kontrolu dokladů vázaných na přejímku zboží (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení
d Popsat a předvést vyhotovení a evidenci dokladů spojených s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu, zkontrolovat součet na soupisce dodacích listů a řešit případné rozdíly Praktické předvedení
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
d Popsat denní uzávěrku pokladny a předvést kontrolu denní tržby včetně vyplnění výčetky platidel (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat princip a předvést vedení evidence trezoru (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést odvod tržby a vyplnit doklad pro odvod tržby (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést vedení evidence o pohybu zásob v prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést zpracování plánu předpokládaného prodeje zboží jako podklad pro objednávku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup a připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit druhy vedení komunikace s dodavateli a předvést objednávku jednoho druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zjišťování fyzického stavu zásob a předvést jeho zjištění u zadaných druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést porovnání skutečného stavu zásob u zadaných druhů zboží s účetním stavem zásob a vyčíslit inventarizační rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup při řešení vzniklých inventarizačních rozdílů v souladu s platnými vnitřními předpisy obchodně provozní jednotky a předvést způsob jejich vypořádání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava zboží k prodeji, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip vystavování nabízeného zboží s uplatněním estetických, hygienických, bezpečnostních a dalších předpisů podle charakteru zboží do připraveného prodejního prostoru Ústní ověření
b Popsat postup a upravit zboží v prodejně a výkladní skříni pro účely podpory prodeje určeného druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvážit, změřit, označit zboží cenovkou včetně jejího vytvoření, vyhotovit popisky a grafické informace ke zboží před zahájením prodeje Praktické předvedení
d Zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem a vhodným technickým postupem nebo podle přání zákazníka, manipulovat s aranžerským nářadím a pomůckami a zvolit jejich vhodné využití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem zboží zákazníkovi a jeho odběrem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces vedení evidence objednávek zboží Ústní ověření
b Popsat a předvést příjem objednávky zboží od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu podle výdejky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést postup při senzorické kontrole stavu obalů zboží vydávaného zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou zboží (v tištěné nebo elektronické podobě) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracovávání a vyřizování elektronických objednávek zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy elektronické komunikace v obchodně provozní jednotce Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy plateb při elektronické objednávce zboží Ústní ověření
c Popsat postup při zavádění sortimentu zboží do elektronického systému Ústní ověření
d Vyskladnit a připravit zboží k výdeji Praktické předvedení
e Popsat a předvést postup při výdeji objednávky zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup obsluhy pokladny a pokladních systémů a převzít počáteční hotovost; odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a zprovoznit pokladnu a řešit problémy při jejím provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Komunikovat se zákazníkem; řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomocí čtecího zařízení pokladny, kontrolovat ceny zboží Praktické předvedení
e Popsat a předvést postup při stornu platby na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho v souladu s platnými vnitřními předpisy obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky); odstranit drobnou technickou závadu pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat evidenci dokladů o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Ústní ověření
b Uvést způsoby řešení vzniklých nedostatků při bezhotovostních i hotovostních platbách Ústní ověření
c Popsat a předvést způsob hotovostní i bezhotovostní platby v pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést příjem hotovosti a cenin; ověřit platnost měny nebo platnost ceniny Praktické předvedení
e Vyúčtovat platbu zákazníkovi a uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení
f Manipulovat s platební kartou zákazníka a dodržovat bezpečnostní pravidla při platbě kartou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení
b Popsat a předvést postup při přijímání cizí měny při hotovostní platbě a postup vrácení peněz zákazníkovi podle vnitřních předpisů obchodně provozní jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést manipulaci s cizí měnou v pokladně a její vyúčtování při uzávěrce pokladny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést vystavení paragonu na určený druh zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vystavení záručního listu na určený druh zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést postup při poskytnutí informací zákazníkovi ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky v obchodně provozní jednotce v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží zákazníkem Ústní ověření
b Vyjmenovat a dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží zákazníkem podle platné legislativy Praktické předvedení
d Předvést řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit formu předvádění zboží; předvést zboží zákazníkovi; informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování s ohledem na typ zákazníka a předvést u zadaného druhu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zákazníkovi dodatečnou nabídku (doplňkový sortiment) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení
c Reagovat na dotazy fiktivního zákazníka týkající se způsobu použití konkrétního zboží (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o krásu a vzhled

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o pleť a tělo Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti přírodní kosmetiky a preparátů na přírodní bázi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti vůní Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o vlasy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti zdravé výživy Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti léčivých bylin s ohledem na jejich využití v drogistických produktech Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v sortimentu péče o zuby a ústní hygienu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o dítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenství v oblasti drogistického zboží a příbuzného sortimentu pro péči o domácnost

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o domácnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti péče o drobná domácí zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní složení nabízeného zboží, vysvětlit oblast jeho použití a poskytnout zákazníkovi poradenství v oblasti drogistické galanterie Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést chemické látky obsažené v zboží drogistického a příbuzného sortimentu a vysvětlit význam označování varovných grafických symbolů na obalech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Pro ověření znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích si uchazeči o zkoušku přinesou vlastní herbář a zásobník s bylinnými drogami.

Uchazeči o zkoušku si přinesou pracovní oděv a pracovní obuv podle platné normy BOZP.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Většina kompetencí se ověřuje v reálném provozu pod dohledem autorizované osoby v souladu s dodržením předpisů BOZP a PO. Pouze ty kompetence, případně kritéria určité kompetence (např. znalosti bylin užívaných v kosmetických přípravcích podle herbáře), jejichž ověření by v reálném provozu nebylo možné nebo by kladlo značné nároky na reálný provoz, lze uskutečnit ve cvičných prostorách případně v zázemí reálného provozu. Při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a platebními kartami je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci v pokladně.

Odborná způsobilost Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritérium e) uchazeč předvede práci s manuálním/elektronickým paletovacím vozíkem (nutné použít vhodnou bezpečnostní obuv), polohovacím žebříkem a objednávkovým přístrojem.

Odborná způsobilost Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritérium d) uchazeč předvede objednávku jednoho druhu zboží u dodavatele - šampon na vlasy.

Odborná způsobilost Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - b) uchazeč předvede zjištění fyzického stavu zásob, porovnání skutečného stavu s účetním stavem zásob u následujících druhů zboží - šampon na vlasy, sprchový gel, pleťový krém.

Odborná způsobilost Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem zboží zákazníkovi a jeho odběrem

Kritérium e) uchazeč předvede vyplnění dodacího listu a skladové karty

Kritérium f) uchazeč předvede vyplnění objednávkového listu.

Odborná způsobilost Obsluha pokladny a pokladních systémů v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - uchazeč řeší případné nedostatky před zahájením práce na pokladně - například nefunkční pokladnu a pokladní systém, nefunkční tiskárnu účtenek, nefunkční pokladní terminál, výpadek elektrického proudu.

Odborná způsobilost Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce
Kritérium b) uchazeč řeší možné vzniklé nedostatky - například zamítnutí platební karty z následujících důvodů: nedostatek finančních prostředků na účtu platební karty, expirace platební karty, odcizená/blokovaná platební karta; platba falešnými/neplatnými bankovkami.

Odborná způsobilost Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritérium a) uchazeč přepočítá cenu zboží z CZK na EUR. Akceptace pouze EUR.

Odborná způsobilost Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritérium a) - b) uchazeč předvede vystavení dokladu/paragonu a záručního listu k určenému druhu zboží - elektrický zubní kartáček.

Odborná způsobilost Nabídka prodávaného zboží podle sortimentu s poradenskou službou

Kritérium d) zkouší se tak, že i v případě, kdy je zkouška realizována v běžném provozu s reálnými zákazníky, je toto kritérium prověřováno v rozhovoru mezi zkoušejícím jako fiktivním zákazníkem a zkoušeným, a to z důvodu nastavení srovnatelných podmínek obtížnosti tohoto poradenského rozhovoru.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1.  Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač drogistického zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment.

 2.  Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a nejméně 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, ekonomii, obchod a služby a nejméně 5 let praxe v oblasti obchodního provozu se specializací na drogistický sortiment nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování se zaměřením na drogistický sortiment.

 4. Profesní kvalifikace 66-041-H Drogista/Drogistka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti drogistického sortimentu.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: (Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.)

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • prodejní prostory s prodejními regály s drogistickým zbožím a zbožím příbuzného sortimentu v minimálním počtu 20 ks různého zboží v daném sortimentu

 • zkušební místnost a PC s příslušným softwarovým vybavením MS Office a tiskárnou i připojením na internet

 • funkční pokladní systém - pokladní box s pokladnou a platebním terminálem a s dostatečnou hotovostí - platnou měnou, ceninami (dárkové poukázky, šeky), platebními a kreditními kartami, prostředky pro ověření platnosti měny, trezor a bezpečnostní schránka/taška pro odnos tržby

 • skladový prostor se skladovými regály se zbožím drogistického a příbuzného sortimentu v takovém rozsahu, tj. minimálně 10 druhů zboží různých značek v daném sortimentu, minimálně 3 ks pro jeden druh

 • přístroje a mechanizační technika (polohovací žebřík, manuální/elektronický paletový vozík, objednávkové, inventarizační strojky, kleště pro tisk lepicích cenových etiket)

 • tiskopisy - výčetky hotovosti pokladny a trezoru, reklamační list, objednávkový formulář, dodací list, inventarizační seznam, skladové karty

 • cenovky a marketingové prostředky - woblery, regalstoppery, podložky pod cenovky

 • potřeby pro standartní a dárkové balení zboží - balicí papír, stužky, lepicí páska, nůžky

 • vhodný vlastní pracovní oděv a obuv

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • dm drogerie markt s. r. o., České Budějovice

 • Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (Svaz českých a moravských spotřebních družstev)

 • Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice

Hodnoticí standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.