Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Mistr prádelny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence a záznamů o přijatých a vydaných zakázkách v provozovně a sběrnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat oběh dokladů vedených o zakázce v rámci provozu prádelny a sběren v souladu s technologicky požadovaným tokem zakázek Písemné a ústní ověření
b Připravit svozový plán mezi provozem prádelny a jednotlivými zákazníky prádelny (modelová situace) Praktické předvedení
c Vyplnit příjmový list zakázky manuálně a s použitím elektronického značkovacího zařízení Praktické předvedení
d Přijmout prádlo s využitím logistického systému za použití čárového kódu nebo čipů Praktické předvedení
e Vysvětlit archivaci účetních dokladů pro účetní oddělení Ústní ověření
f Popsat řešení nestandardní situace výpadku elektronického označovacího zařízení pro identifikaci prádla a oděvů Ústní ověření
g Vyřešit nestandardní situaci ztráty zakázky (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace zjevných i skrytých vad při příjmu zakázky pro praní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Ústní ověření
b Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaného prádla pro základní skupiny zdravotnického prádla, hotelového prádla, prádla pro potravinářské provozy (od každého druhu 2 kusy) a popsat zjištěné skutečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vlastnosti a kvalitu přijímaných oděvů používaných ve zvláštních odvětvích: oděvy pro záchrannou službu, hasičský záchranný sbor, oděvy pro svářeče, chemický průmysl, policii, vojenské oděvy (od každého druhu 2 kusy) a popsat zjištěné skutečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít symboly pro údržbu textilních výrobků a oděvů pro stanovení dalšího postupu praní pro 3 kusy textilních výrobků nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést analýzu nejčastějších případů zjevných vad při příjmu prádla a oděvů do provozu prádelny - předvést pro rovné prádlo, tvarové prádlo a pracovní oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhotovit slovní, obrazovou a fotografickou dokumentaci zjevné vady nebo poškození při příjmu zakázky pro 3 kusy textilních výrobků nebo oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
g Rozhodnout o odmítnutí zakázky pro nevhodnost služby požadované zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení
h Provést analýzu možných problémů praní vybraného sortimentu zakázek prádelny, rozpoznat souvislosti moderních trendů praní, moderních textilních materiálů a skyrtých vad textilních výrobků, a spolupracovat s dodavateli pracích prostředků pro stanovení nových technologických postupů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiálové složení obvyklých textilních výrobků rovného a tvarového prádla (košile, pracovní overal, pracovní kalhoty, ložní prádlo, stolní prádlo) Písemné a ústní ověření
b Provést základní zkoušky na určení přírodních vláken, chemických vláken a vláken ze syntetických polymerů (provést jednu zkoušku pro každý druh vláken) Praktické předvedení
c Určit původ skvrn a zašpinění prádla a textilních výrobků (nejméně čtyři druhy skvrn) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup pro detašování skvrn před, v průběhu a po ukončeném pracím cyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a předpisech pro praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy sortimentního složení vrchních oděvů a normy pro označování velikosti oblečení (ČSN EN 13 402–3) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a v zařízení sociálních služeb v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv praní na textilie v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit použití oborové specifikace OS 80-05 Praní – Hygienicko–epidemiologické kontroly v prádelně v provozu prádelny Písemné a ústní ověření
g Popsat možná rizika z hlediska platných předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, požární prebvence, hygienických předpisů a nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
h Charakterizovat normy pro symboly předepisující vhodný způsob praní a ošetřování textilních výrobků (ČSN EN ISO 3758 (80 0005)) Písemné a ústní ověření
i Zpracovat návrh opatření pravidelného sledování všech povinných kontrol z hlediska hygienicko-epidemiologických předpisů pro vedení prádelny, vysvětlit principy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace technologického procesu praní prádla, oděvů a jiných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat tvrdost vstupní technologické vody kapkovým testerem v německých stupních (°dH), zkontrolovat kyselost, resp. zásaditost, odpadní máchací vody (hodnota pH), zapsat spotřebu vstupní technologické vody, a o všech měřeních provést záznam - všechna měření provést jedenkrát Praktické předvedení
b Zkontrolovat funkci elektronických dávkovacích zařízení pracích prostředků a prostředků pro úpravu textilií (jedenkrát) Praktické předvedení
c Zkontrolovat funkci a zajistit běžnou údržbu zařízení pro výrobu nebo dodávku technologické páry, zkontrolovat spotřebu technologické páry výpočtem a měřením Praktické předvedení
d Zkontrolovat spotřebu elektrické energie, plynu a vody, provést záznam a vyhodnotit spotřebu - každou položku provést jedenkrát Praktické předvedení
e Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby pracích strojů, strojů pro odvodňování a sušení prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
f Použít návod na obsluhu, provést obsluhu a zkontrolovat provádění běžné denní údržby strojů pro žehlení rovného i tvarového prádla pracovníky údržby prádelny v rozsahu určeném vnitřní směrnicí prádelny pro údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkoordinovat činnosti pracovního kolektivu v rámci technologického toku prádla v prádelně s ohledem na lhůty provedení zakázek, využití technologického zařízení prádelny a úspory vody a energií v procesu praní (modelová situace na jenom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
h Zkoordinovat činnosti pracovníků svozu a rozvozu prádla a koordinovat využití a desinfekci klecových kontejnerů a transportních vozíků (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
i Zpracovat plán údržby a oprav technologického zařízení prádelny, zkontrolovat jeho dodržování a provést záznam (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést obsluhu strojního zařízení prádelny (wash-extraktoru nebo odvodňovacího lisu nebo válcového žehlicího stroje nebo kabinetové žehlicí soupravy) při zaškolení nového pracovníka provozu prádelny v obsluze strojního zařízení prádelny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat skladování a expedici vyžehleného prádla s ohledem na zbytkové teplo prádla po žehlení a nebezpečí vzniku požáru prádla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci zakázek v provozu čistírny a sběren na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní evidence vyčištěných zakázek s ohledem na předpisy o ochraně ovzduší v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na předpisy o nakládání s odpady v platném znění na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat údaje do provozní evidence s ohledem na prováděné opravy a údržbu strojů a zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat plán údržby a oprav strojního zařízení provozu čistírny a provést kontrolu plnění plánu na jednom příkladu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout reklamaci od zákazníka a vyplnit reklamační protokol (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o oprávněnosti reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řešení reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem v platném znění (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Argumentovat zákazníkovi v případě zamítnutí reklamace (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout úpravy v systému řízení provozu čistírny nebo prádelny a provádění služby čištění s cílem zamezit opakovaným reklamacím (modelová situace na jednom příkladu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést prezentaci všech nabízených služeb provozu čistírny nebo prádelny, předvést správné jednání se zákazníkem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správné jednání s obchodním partnerem - dodavatelem pracích prostředků pro prádelnu nebo čistírnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jednání se zástupcem kontrolního orgánu a poskytnout mu součinnost při výkonu kontroly (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést evidenci výkonových listů pro každého pracovníka provozu prádelny, nebo čistírny a předvést vedení podkladů pro výpočet mezd (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán směn a dovolených pro provoz prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vedení společnosti mimořádné odměny nebo mimořádné sankce pro vybrané pracovníky provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zareagovat na havárii a odstávku provozu a navrhnout řešení organizace provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit se do spolupráce na stanovení výkonových norem pro jednotlivá pracoviště provozu prádelny, nebo čistírny (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pradelen-a-cistir#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci. Při ověřování odborných kompetencí Vedení provozní dokumentace v úseku prádelny a čistírny, Realizace reklamačního řízení se zákazníkem v oblasti služeb prádelen a čistíren, Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány a Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků prádelny a čistírny se budou všechna kritéria hodnocení ověřovat na modelových situacích.

 

Ověřování odborných kompetencí bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby praní a čištění prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověření uchazeč stručně vlastními slovy vysvětlí a popíše témata vycházející z obsahu kritérií, v nichž je tento způsob ověření uveden, např. vysvětlí pojem, jeho uplatnění v praxi, popíše řešení situace, uvede příklady použitých materiálů obvyklých textilních výrobků apod.

 

Pro písemné a ústní ověření připraví autorizovaná osoba zadání úkolů na základě obsahu jednotlivých kritérií hodnocení, u kterých je tento způsob uveden; uchazeč písemně zpracuje odpovědi na zadané otázky a úkoly (může i s využitím PC) a detaily doplní ústně - při ověřování odborné kompetence Orientace v normách a předpisech pro praní prádla, oděvů a jiných výrobků uchazeč k ústnímu doplnění informací použije normy, vyhlášku a oborové specifikace, které se k podmínkám provozu prádelny vztahují.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

V případě, že je v hodnoticím standardu uvedeno, že je splnění kritéria zapotřebí předvést na modelové situaci, rozumí se tím obvykle komunikace uchazeče se zkoušejícím, který bude simulovat konkrétní situaci, a uchazeč bude konkrétní situaci řešit, jako kdyby se jednalo o situaci reálnou, např. simulovaný rozhovor se zákazníkem, simulované řešení havarijní situace, simulovaný zápis do provozní evidence, simulovaný zápis do účetních dokladů společnosti apod.

 

Při hodnocení odborných kompetencí sleduje zkoušející uchazeče z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren v půběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče a důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chemii nebo textilní výrobu nebo oděvnictví + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo textilní výroby nebo oděvnictví nebo kožedělné výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 3. Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením textilním nebo oděvním nebo kožedělným nebo chemickým nebo strojírenským nebo elektrotechnickým nebo ekonomickým a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 4. Profesní kvalifikace 31-067-M Technik/technička prádelny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu prádelny vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Prádelna zajišťující pravidelný svoz zakázek od zákazníků vlastními nebo smluvními dopravními prostředky
 • Provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou
 • Provoz vybavený pracími stroji wash-extraktory, jakož i pracími stroji pro kontinuální praní a velkokapacitní odvodňování a sušení prádla
 • Provoz vybavený technologií pro žehlení tvarového a rovného prádla: válcový žehlicí stroj, skladač a stohovač, zařízení pro žehlení a finišování tvarového prádla (žehlicí lisy nebo kabinetové žehlicí soupravy a finišer)
 • Provoz vybavený elektronickým řízením dávkování pracích prostředků a elektronickým systémem sledování toku zakázek prádelnou
 • Provoz vybavený přenosným zařízením pro měření tvrdosti vody, kyselosti vody pH a elektrické vodivosti vody
 • Zdravotnické prádlo, hotelové prádlo, prádlo pro potravinářský provoz - od každého druhu minimálně 2 kusy
 • Oděvy pro záchrannou službu, oděvy pro hasičský záchranný sbor, oděvy pro svářeče, oděvy pro chemický provoz, oděvy pro policii, vojenské oděvy - od každého druhu minimálně 2 kusy
 • Normy: ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie – Symboly pro ošetřování textilií; ČSN EN 13 402-3 - Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly; vždy v platném znění
 • Oborové specifikace: OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb; OS 80-02 Praní - Odborné ošetření prádla z potravinářských provozů; OS 80-03 Praní - Odborné ošetření hotelového prádla; OS 80-04 Praní – Hodnocení kvality praní – Vliv praní na textilie; OS 80-05 Praní – Hygienicko–epidemiologické kontroly v prádelně; vždy v platném znění
 • Zákon o ochraně spotřebitele, občanský zákoník; vždy v platném znění
 • Technická dokumentace pro konkrétní stroje a zařízení (manuály, návody k obsluze strojů a zařízení v prádelně, schémata strojů a zařízení)
 • Zakázky na praní prádla a textilních výrobků podle aktuální zakázky firmy
 • Běžná provozní dokumentace: Formuláře příjmových listů zakázek, formuláře reklamačních protokolů - všechny v počtu minimálnmě 5 kusů, provozní evidence
 • Sada modelových situací pro řešení simulovaných konkrétních situací (minimálně 1 modelová situace ke každému kritériu hodnocení, ke kterému je modelová situace uvedena)
 • Místnost pro provedení písemné zkoušky vč. ústního ověření, vybavená PC

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeč je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

RENATEX, a. s., Ostrava - Poruba

CHRIŠTOF, spol. s r. o., Brno

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov