Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik provozu malé elektrárny
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat členění a režim prostor při provozu elektroenergetických zařízení (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu) Písemné ověření
b Rozdělit elektrická zařízení podle napětí v síti a specifikovat hodnoty bezpečného napětí a proudu Písemné ověření
c Popsat účinky elektrického proudu na živý organizmus a popsat charakteristické účinky pro jednotlivé druhy elektrického proudu Písemné ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, vysvětlit pojem „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, popsat postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, včetně příkladů opatření k jednotlivým bodům postupu Písemné ověření
e Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím, vysvětlit pojem „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, popsat způsobilost pro práci pod napětím, uvést opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím Písemné ověření
f Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí, vysvětlit pojem „práce v blízkosti částí pod napětím“, popsat opatření pro zajištění bezpečnosti Písemné ověření
g Popsat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany – hašení elektrických zařízení, volba typu ručního hasicího přístroje Písemné ověření
h Vysvětlit pojem „příkaz B“ Písemné ověření
i Dodržet zásady ochrany před úrazem elektrickým proudem a bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obsah alespoň tří základních norem Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace používané ve výrobnách, vysvětlit pojmy silové schéma, zapojovací schéma a liniové schéma. Na předloženém jednopólovém silovém schématu výrobny charakterizovat schematické značky prvků obvodu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Nakreslit jednoduchou formou schéma přenosu energie a dat u výrobny připojené do sítě VN a NN (jednopólové silové schéma, umístění měření, monitoring, ochrany) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stručně obsah zák. č. 458/2000 Sb. Energetický zákon - vysvětlit pojmy "distribuční soustava", "výrobce elektřiny", "operátor trhu" a zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie - vysvětlit formy podpory, pojmy roční a hodinový režim zeleného bonusu Písemné ověření
b Popsat stručně základní požadavky na výrobce elektřiny vyplývající z Pravidel provozování distribučních soustav a vysvětlit pojmy a požadavky na poskytování údajů, dispečerské řízení, pravidla pro paralelní provoz zdrojů, rozpadový bod, síťová ochrana Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné měřicí metody a přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a vyhodnotit zadané veličiny při dodržení zásad a postupů uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v předpisech pro obchodní měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně charakterizovat obsah vyhl. č. 359/2020 Sb. O měření elektřiny (pojmy měření typu A,B). Vysvětlit pojem Měřicí transformátor Ústní ověření
b Stručně charakterizovat vyhl. č. 166/2022 Sb. O vykazování energie z podporovaných zdrojů. Na jednopólovém schématu výrobny zdůvodnit umístění jednotlivých měření Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy svorková výroba elektřiny a technologická vlastní spotřeba elektřiny Ústní ověření
d Zdůvodnit na jednopólovém schématu výrobny umístění jednotlivých měření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace malých elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní dokument výrobny - Místní provozní předpis. Stručně popsat jeho obsah s přednostním zaměřením na část elektro Ústní ověření
b Vyjmenovat provozní dokumentaci malé elektrárny a další dokumenty, které souvisí s provozem malé elektrárny Ústní ověření
c Provést záznam do vzorové provozní dokumentace malé elektrárny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení likvidace poruch zařízení malých elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat simulovanou poruchu na zařízení malé elektrárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o postupu odstranění závady na zařízení malé elektrárny Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit simulovanou poruchu zařízení malé elektrárny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zařízení v jednotlivých úsecích malých elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou elektrického zařízení a prací na elektrickém zařízení, specifikovat kvalifikační požadavky na osoby pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlit pojmy "práce podle pokynů", "pod dohledem", "pod dozorem" Písemné ověření
b Charakterizovat koho a za jakých podmínek může odpovědná osoba provozovatele pověřit obsluhou a prací v jednotlivých úsecích malých elektráren a na jejich energetických zařízeních Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování BOZP a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecně způsob vyhledávání a hodnocení rizik Ústní ověření
b Vybrat dvě konkrétní činnosti při práci v malé elektrárně, uvést k nim rizika a navrhnout vhodná opatření Ústní ověření
c Uvést, v jakém případě je nutné použít ochranu proti pádu (podle č. 362/2005 Sb.) včetně práce ze žebříku. Popsat způsoby ochrany proti pádu Ústní ověření
d Provést nastavení, kontrolu a údržbu OOPP proti pádu (zachytného systému) Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést, za jakých podmínek nesmí být práce ve výškách prováděna (podle č. 362/2005 Sb., § 3, odst. 7) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, včetně uvedení příkladů přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vlivu velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Ústní ověření
b Popsat poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Ústní ověření
c Charakterizovat pojem Traumatologický plán Ústní ověření
d Specifikovat postup poskytnutí 1. pomoci pro modelovou situaci osoby zasažené elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-male-elek#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Pro splnění kritéria a) Charakterizovat obsah alespoň tří základních norem kompetence Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních (e81.D.1804) charakterizuje uchazeč dle vlastního výběru obsah minimálně tří dále uvedených technických norem: ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy, ČSN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace NN - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

 

U kompetence Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot (e81.D.4004) se považuje za splnění u kritéria:

a) znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volba odpovídajících měřicích přístrojů v závislosti na metodě a charakteru měření, ověření správné činnosti měřicích přístrojů. Postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu

b) znalost metod měření běžně užívaných v dílenské nebo laboratorní praxi při diagnostice elektrických obvodů, volba vhodné měřicí metody, sestavení měřicích obvodů, odečítání a vyhodnocování údajů z měřicích přístrojů

c) přehledné zobrazení naměřených hodnot v tabulce nebo grafu, interpretace naměřených výsledků; požaduje se zpracování a interpretace výsledků měření z kritérií podle kritéria b).

 

Autorizovaná osoba připraví pro ověření kompetence První pomoc při úrazu elektrickým proudem (e81.C.7011) simulaci situace osoby zasažené elektrickým proudem.

 

Při ověření kritéria a) Diagnostikovat simulovanou poruchu, rozhodnout o postupu odstranění závady a odstranit ji kompetence Řízení likvidace poruch zařízení malých elektráren (e82.Z.1212), se použije odpovídající technické zařízení malé elektrárny. Autorizovaná osoba simuluje některý z poruchových stavů: přetížení, nadpětí, podpětí, snižení kmitočtu, zvýšení kmitočtu, ztráta buzení.

 

Autorizovaná osoba pro ověření kompetence Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních (e81.D.1018) předloží na začátku zkoušky uchazeči jednopólové silové schéma výrobny elektrické energie, pro ověření kompetence Vedení technické a provozní dokumentace malých elektráren (e82.D.8214) pak vzorovou provozní dokumentaci malé elektrárny.

 

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dodržování zásad BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

OTIS, a. s.

Integrovaná střední škola Sokolnice

Jan Šproch

Jaroslav Chýla