Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v příslušné legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů řešících problematiku otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla (zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1988 Sb., vyhláška č. 104/1988 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 52/1997 Sb., vyhláška č. 659/2004 Sb., vyhláška č. 435/1992 Sb.) Ústní ověření
b Vysvětlit na dokumentaci konkrétního důlního díla údaje uvedené v plánu otvírky, přípravy, dobývání a likvidace hlubinného důlního díla Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na mapové dokumentaci, co určuje technologický postup pro ražení (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 43) a technologický postup pro dobývání (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., § 59) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst provozní, technické a výkresové dokumentace důlních děl a důlně-měřičské dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat ze zadané dokumentace relevantní údaje potřebné k vytvoření návrhu technologického vybavení pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné technologické vybavení pracoviště podle dokumentace důlního díla, včetně odůvodnění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a odůvodnit nasazení uvedeného technologického vybavení pracoviště pro maximální využití ložiska a maximální zajištění BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat na počítači technologický projekt I. stupně části plánu otvírky, přípravy a dobývání (uhlí, rudy), včetně příslušných důlně-technických ukazatelů Praktické předvedení
b Zpracovat na počítači technologickou část v prováděcím projektu (tzv. projektu II. stupně) Praktické předvedení
c Navrhnout nasazení technologické části předložených technologických postupů příprav a dobývání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu vybraného důlního pracoviště z hlediska dodržování pracovních postupů, bezpečnostních a hygienických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor výsledků provedené kontroly dle kritéria a) Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout na základě rozboru výsledků provedené kontroly opatření, směřující ke zlepšení pracovního postupu a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava důlně-technických podkladů pro jiné projektové organizace a odborné útvary organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odborné úseky zajišťující potřebné údaje pro zpracování technologické dokumentace pro otvírky, přípravy, dobývání a likvidace Ústní ověření
b Popsat postup při výběru optimální varianty navrženého plánu otvírky, přípravy, dobývání a likvidace na předloženém příkladu Ústní ověření
c Připravit důlně-technické podklady pro externí projektové organizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést používání technologické, technické a výkresové dokumentace důlního díla Praktické předvedení a ústní ověření
b Doplnit a upravit předloženou technologickou dokumentaci důlního díla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ

Těžební unie