Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pomocný pracovník v zeměměřictví
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst vytyčovací výkresy a geodetickou dokumentaci Praktické předvedení nad vytyčovacím výkresem
b Rozlišit dodanou geodetickou dokumentaci podle druhů Praktické předvedení nad geodetickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy v oboru zeměměřictví a katastru Ústní ověření
d Uvést postupy při zpracování dokumentace existujících staveb s využitím geodetických postupů Ústní ověření
e Připravit podklady pro využití výsledků geodetických prací pomocí metody BIM Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vstupu na nemovitosti Ústní ověření
b Připravit stanoviště a jeho zabezpečení pro geodetické měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění rekognoskace terénu před měřením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpoklady kvalitní rekognoskace terénu Ústní ověření
b Provést rekognoskaci terénu včetně mýcení dřevin v nezbytně nutném rozsahu s využitím ručního nářadí a drobné mechanizace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat výstup z provedené rekognoskace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhodnocení stavu geodetických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav geodetických přístrojů a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření a způsob opravy nebo rektifikace geodetických přístrojů a pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní diagnostiku zadaného geodetického přístroje a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a vyhodnotit výstup z provedené diagnostiky geodetického přístroje a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní ošetření zadaného geodetického přístroje a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit podklady pro plán obnovy geodetických pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu stanoviska Ústní ověření
b Popsat způsoby stabilizace a signalizace bodů Ústní ověření
c Připravit soupis materiálu pro stabilizaci a signalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zásady BOZP při provádění stabilizace a signalizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé způsoby osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole Ústní ověření
b Osadit stabilizační značky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést osazení signalizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu správného osazení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava geodetického přístroje k měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup centrace a horizontace geodetického přístroje Ústní ověření
b Provést centraci a horizontaci geodetického přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vedení zápisníků různých druhů geodetických prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy geodetických zápisníků, přípravné práce, způsoby vedení zápisníků Ústní ověření
b Vyplnit geodetický nivelační zápisník včetně výpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výpočet nivelačního zápisníku Ústní ověření
b Provést výpočet nivelačního nebo tachymetrického zápisníku (výpočet výšky stanoviska) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby manipulace s geodetickými pomůckami Ústní ověření
b Provést kontrolní oměrné míry na budově s jednoduchým půdorysem Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout pracovní postup měření vodorovných délek pásmem, vyhotovit zápisník měření délek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést měření vodorovných délek pásmem ve sklonitém terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP při práci s geodetickými přístroji a pomůckami Ústní ověření
b Popsat postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných geodetických přístrojů a pomůcek při výkonu pracovních činností Ústní ověření
c Provést údržbu a ošetření geodetického přístroje a měřických pomůcek dle zadání s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemem#zdravotni-zpusobilost).

 

Pokyny k realizai zkoušky:

Autorizovaná osoba připraví pro provedení zkoušky potřebné podklady pro její vykonání v tištěné podobě, na kterých budou ověřována kritéria hodnocení "Praktické předvedení a ústní ověření".

 

Jedná se o podklady k odborným kompetencím:

 

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci, kritéria a), b) a e), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Provádění rekognoskace terénu před měřením, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Vyhodnocení stavu geodegických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace, kritérium a), (připravit minimálně 5 úkolů)

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek, kritéria a), b) a c), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole, kritérium c), (připravit minimálně 5 úkolů)

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodového pole, kritéria b), c) a d), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Příprava geodegického přístroje k měření, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Vedení zápisníku různých druhů geodetických prací, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů, kritérium b), (připravit minimálně 5 úkolů)

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce, kritéria b), c) a d), (připravit minimálně 5 úkolů pro každé kritérium)

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví, kritérium c), (připravit minimálně 5 úkolů).

 

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

Český úřad zeměměřický a katastrální Praha

FAST VŠB – TU Ostrava

SUDOP Brno, spol. s r. o.