Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Manikér, pedikér
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Možnosti zkoušky: Do 28.10.2024 lze zkoušet i podle předchozího standardu, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a orientace v anatomii horní končetiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit aktuální stav rukou a nehtů klienta Praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu rukou a nehtů Praktické předvedení
d Popsat stavbu kůže a nehtu Písemné ověření
e Vyjmenovat funkce kůže Písemné ověření
f Popsat svaly předloktí Písemné ověření
g Uvést onemocnění nehtů podle charakteru jejich poškození Písemné ověření
h Vyjmenovat infekční onemocnění nehtů Písemné ověření
i Uvést kontraindikace manikúry a modeláže nehtů rukou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a péče o přírodní nehty rukou klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat druhy manikúry Písemné ověření
b Vydezinfikovat ruce klienta Praktické předvedení
c Vybrat vhodné pracovní nástroje, pomůcky a přípravky pro péči o ruce Praktické předvedení
d Provést klientovi suchou manikúru bez použití brusky Praktické předvedení
e Upravit klientovi délku a tvar nehtů rukou Praktické předvedení
f Upravit klientovi nehty rukou lakováním v celobarevném provedení Praktické předvedení
g Ošetřit klientovi okolí nehtů rukou výživným přípravkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace gel laku na nehty rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné pracovní nástroje, pomůcky a materiál pro aplikaci gel laku Praktické předvedení
b Popsat typy a způsob použití fréz vhodných na provedení manikúry Ústní ověření
c Provést klientovi přístrojovou manikúru včetně správné přípravy přírodního nehtu podle techniky zadané zkoušejícím Praktické předvedení
d Vybrat a popsat vhodnou techniku aplikace gel laku podle typu nehtů klienta Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést klientovi aplikaci gel laku na nehty rukou v celobarevném provedení Praktické předvedení
f Popsat postup odstranění gel laku z nehtů rukou podle metody zadané zkoušejícím Ústní ověření
g Aplikovat klientovi na okolí nehtů rukou výživný přípravek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování umělých nehtů rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o způsobech prodloužení nehtů rukou Praktické předvedení
b Zhodnotit výhody a nevýhody technik prodloužení nehtů rukou Ústní ověření
c Popsat postup prodloužení nehtů rukou na šablony Ústní ověření
d Vybrat a popsat potřebné materiály a pomůcky k modeláži nehtů rukou klienta gelovou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést klientovi přístrojovou manikúru včetně správné přípravy přírodního nehtu Praktické předvedení
f Prodloužit nehty rukou klienta na šablony a vymodelovat je gelovou technikou - francouzská manikúra Praktické předvedení
g Aplikovat na okolí nehtů rukou klienta výživný přípravek Praktické předvedení
h Vysvětlit proces polymerizace UV materiálů a uvést druhy UV světla Písemné ověření
i Vyjmenovat pomocné tekutiny a popsat jejich účinek při modeláži nehtů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování pokožky rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit klientovi účinky peelingu a zábalu na pokožku rukou Praktické předvedení
b Provést peeling rukou klienta Praktické předvedení
c Provést klientovi zábal podle stavu rukou Praktické předvedení
d Provést klientovi masáž rukou a popsat jednotlivé kroky Praktické předvedení a ústní ověření
e Doporučit klientovi přípravky a postup pro domácí péči o pokožku rukou Praktické předvedení
f Uvést kontraindikace k parafínovému zábalu za tepla Písemné ověření
g Uvést možné alergie na masážní přípravky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doplňování a opravy umělých nehtů na rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup doplnění modelovaných nehtů rukou Ústní ověření
b Objasnit příčiny odchlípnutí umělých nehtů rukou Ústní ověření
c Nakreslit a popsat typy korekcí nehtů rukou při doplnění umělých nehtů klienta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění epilace rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti epilace rukou Písemné ověření
b Vybrat vhodné přípravky a pomůcky k epilaci rukou klienta Praktické předvedení
c Vykonat klientovi epilaci rukou po předloktí Praktické předvedení
d Ošetřit pokožku klienta po epilaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání kosmetických přípravků v manikúře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonné požadavky na kosmetické přípravky používané v manikúře Písemné ověření
b Vysvětlit zásady skladování, označení a aplikace profesionálních kosmetických přípravků pro manikúru podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
c Uvést, jakými náležitostmi musí být označen kosmetický produkt pro manikúru, který je určen pro domácí péči Písemné ověření
d Vysvětlit význam a principy značení INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) Ústní ověření
e Určit na kosmetickém přípravku významy uvedených symbolů Praktické předvedení
f Popsat způsob zacházení s kosmetickými přípravky a zásady jejich bezpečné likvidace po expiraci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci při provádění manikúry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat platné právní předpisy, které určují povinnosti osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné v rámci živnostenského oprávnění pedikúra, manikúra Písemné ověření
b Vyjmenovat základní dokumenty a vybavení požadované při kontrole krajskou hygienickou stanicí Písemné ověření
c Uvést zásady provozní hygieny a zásady osobní hygieny Písemné ověření
d Uvést, které hygienické normy musí splňovat provozovna manikúry podle platné vyhlášky Písemné ověření
e Popsat základní materiální a technické vybavení provozovny manikúry Ústní ověření
f Připravit pracoviště před péčí o klienta a uklidit pracoviště po této péči Praktické předvedení
g Popsat úklid pracoviště po skončení provozu manikúry Ústní ověření
h Vyjmenovat a popsat typy dekontaminace podle stupně účinnosti používané v osobních službách Písemné ověření
i Provést a vysvětlit dezinfekci použitých pracovních nástrojů, které jsou kontaminovány biologickým materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit princip vzniku rezistence bakterií na dezinfekční prostředky a způsob, jak jí zabránit Písemné ověření
k Vysvětlit, kdy je nezbytné provést sterilizaci nástrojů, a popsat postup sterilizace, včetně povinností souvisejících s evidencí Ústní ověření
l Předvést manipulaci s čistým a špinavým prádlem v provozovně manikúry Praktické předvedení
m Popsat náležitosti provozního řádu provozovny manikúry a zásady jeho zpracování. Uvést, kdy musí být provozní řád vypracován, změněn a kdo jej schvaluje Ústní ověření
n Vyjmenovat druhy odpadu v provozovně manikúry a popsat způsoby jeho likvidace Písemné ověření
o Popsat první pomoc při popáleninách, alergické reakci, říznutí, poranění oka, zasažení oka chemickou látkou, bezvědomí, epileptickém záchvatu Ústní ověření
p Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na linku záchranného systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Realizace podnikatelských aktivit v oboru manikúra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy tržba, zisk, výdaje, příjmy, obchodní přirážka, marže, hotovostní a bezhotovostní způsob platby Písemné ověření
b Vyjmenovat základní náklady, které vstupují do ceny služby prováděného ošetření v oboru manikúra Písemné ověření
c Stanovit prodejní cenu služby v oboru manikúra Praktické předvedení
d Vystavit doklad o zaplacení se všemi náležitostmi Praktické předvedení
e Provést vyúčtování a evidenci tržeb za služby v oboru manikúra Praktické předvedení
f Vyjmenovat daně a poplatky vztahující se k oboru manikúra, uvést lhůty splatnosti Písemné ověření
g Charakterizovat všechny zákonné možnosti řešení evidence a plateb daně z příjmu fyzických osob Písemné ověření
h Vyjmenovat právní předpisy, které stanovují, jakou péči lze provádět v oboru kosmetické služby Písemné ověření
i Definovat odbornou způsobilost pro kosmetické služby Písemné ověření
j Vyjmenovat zakázané výkony v kosmetických službách Písemné ověření
k Vysvětlit obsahovou náplň živnosti pedikúra, manikúra Ústní ověření
l Vyjmenovat základní zákonné povinnosti podnikatele vůči živnostenskému úřadu a zdravotní pojišťovně Písemné ověření
m Uvést podmínku provozování činnosti péče o tělo v provozovně podle stavebního zákona Písemné ověření
n Popsat podmínky požární ochrany provozovny manikúry Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/manikerka-pedikerka#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky.

Pro každého uchazeče zajistí autorizovaná osoba jednoho figuranta (figurantku) staršího 18 let, na kterém uchazeč předvede praktické činnosti.

Uchazeč si přinese psací potřeby, vlastní pracovní oděv a obuv.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pokyny ke způsobům ověřování:

  • Kritéria, u kterých je stanoven způsob ověřování „písemné ověření“, jsou ověřována formou volných písemných odpovědí na otevřené otázky.

  • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „praktické předvedení a ústní ověření“, mohou být ověřována v přítomnosti všech uchazečů o zkoušku.

  • Kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „ústní ověření“, musí být ověřována vždy individuálně pro každého uchazeče, tj. s vyloučením možnosti, že by odpovědi aktuálně zkoušeného uchazeče slyšel jiný uchazeč / ostatní uchazeči. Tato kritéria se ověřují například v odděleném samostatném prostoru (místnosti) nebo takovým způsobem, kdy je zaručeno individuální zkoušení uchazeče o zkoušku.

Praktickou část zkoušky konají současně maximálně 4 uchazeči.

Pro účely zkoušky se klientem rozumí figurant/figurantka určený zkoušejícím.

Odborná způsobilost Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a orientace v anatomii horní končetiny

Kritérium d) Uchazeč popíše 2 slepé obrázky kůže a nehtu.

Kritérium f) Uchazeč popíše 1 slepý obrázek svalů předloktí.

 
Odborná způsobilost Používání kosmetických přípravků v manikúře
Kritérium e) Součástí zadání jsou obrázky používaných symbolů na kosmetických přípravcích. Výběr pěti symbolů k popisu provede autorizovaná osoba.


Odborná způsobilost Dodržování hygienicko-epidemiologických zásad a poskytování první pomoci při provádění manikúry
Kritérium a) Uchazeč uvede alespoň 3 právní normy.   
Kritérium b) Uchazeč uvede dokumenty podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Kritérium c) Uchazeč uvede alespoň 3 zásady provozní a 3 zásady osobní hygieny podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

V rámci odborných způsobilostí Úprava a péče o přírodní nehty rukou klienta, Aplikace gel laku na nehty rukou, Modelování umělých nehtů rukou uchazeč provede činnosti alespoň na celé jedné ruce figuranta.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Michaela Kobzová Hallerová, OSVČ

  • Jaroslava Jurčíková, OSVČ

  • Pravá nehtařka, s. r. o.

 

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.