Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Karierový poradce
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití právních předpisů v oblasti vzdělávání (zák. č. 561/2004 Sb., zák. č. 179/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek) a v oblasti zaměstnanosti (zák. č. 435/2004 Sb., zák. č. 262/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek) v kariérovém poradenství a ke každému uvedenému zákonu uvést příklad využití v poradenském procesu Ústní ověření
b Vyhledat v platné legislativě z oblasti vzdělávání odpovědi na dvě konkrétní otázky položené zkoušejícím; vyhledat v platné legislativě z oblasti zaměstnanosti odpovědi na dvě konkrétní otázky položené zkoušejícím Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem celoživotní učení; uvést a vysvětlit rozdíly mezi počátečním a dalším vzděláváním; uvést a na příkladech vysvětlit rozdíly mezi formálním vzděláváním, neformálním vzděláváním a informálním učením Ústní ověření
d Vysvětlit pojem trh práce; uvést tři příklady, jak vlivy, které působí na trh práce, mohou vstupovat do kariérového rozhodování jednotlivce; vysvětlit na konkrétním příkladu pojem profesní uplatnitelnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
6

Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat tři různé zdroje kariérových informací a na konkrétních příkladech z praxe kariérového poradenství vysvětlit jejich význam pro přímou práci s klienty Ústní ověření
b Vyhledat na internetu tři konkrétní kariérové informace podle zadání autorizované osoby z následujících oblastí vzdělávání: počáteční vzdělávání, rekvalifikace, Národní soustava kvalifikací; vyhodnotit relevanci zadaných kariérových informací pro cílovou skupinu podle vlastního výběru Praktické předvedení
c Vyhledat na internetu tři konkrétní kariérové informace podle zadání autorizované osoby z následujících oblastí světa práce: nabídka volných pracovních míst, Národní soustava povolání, služby zaměstnanosti; vyhodnotit relevanci zadaných kariérových informací pro cílovou skupinu dle výběru uchazeče Praktické předvedení
d Uvést tři způsoby systemizace kariérových informací a jeden z nich, dle výběru uchazeče, popsat Ústní ověření
e Popsat tři možné překážky/bariéry, které klientovi znemožňují maximálně využít kariérové informace ve svém kariérovém rozhodování; navrhnout a zdůvodnit postupy, jak uvedené překážky/bariéry eliminovat a jak posílit samostatnost klienta při práci s nimi Ústní ověření
f Představit tři způsoby hledání pracovního místa a uvést výhody a nevýhody každého z nich Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel diagnostiky v kariérovém poradenství; uvést a popsat použití a specifika jedné diagnostické metodiky a jedné sebepoznávací metody nebo sebehodnotícího nástroje v práci kariérového poradce, včetně zásad výběru metody/nástroje vzhledem k cílům poradenského procesu a zásad interpretace Ústní ověření
b Aplikovat formou praktického předvedení jednu metodu kariérové diagnostiky uvedenou v kazuistice zařazené do Profesního portfolia uchazeče, vč. interpretace výsledků; zdůvodnit její volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a na příkladech vysvětlit alespoň tři základní etické principy při aplikaci diagnostiky v kariérovém poradenství Ústní ověření
d Vysvětlit pojem portfolio (v kontextu kariérového poradenství); vysvětlit jeho význam pro sebepoznání a kariérový rozvoj a popsat možnosti využití portfolia v poradenském procesu u tří cílových skupin: a) žák školy, b) nezaměstnaný, c) cílová skupina podle výběru uchazeče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést poradenský rozhovor v rozsahu max. 15 minut; v jeho průběhu uplatňovat techniky aktivního naslouchání a motivační techniky směrem k posilování samostatnosti a zodpovědnosti klienta; vyhodnotit rozhovor s důrazem na sebereflexi Praktické předvedení a ústní ověření
b Představit klientovi, který plánuje změnu profese, jednu pracovní příležitost s využitím Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít metodu nebo techniku kariérového poradenství (nebo její stěžejní část) uvedenou v kazuistice v rámci Profesního portfolia uchazeče podle volby uchazeče v rozsahu max. 10 minut; zdůvodnit volbu metody/techniky v kontextu kazuistiky; vyhodnotit použití metody/techniky s důrazem na sebereflexi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést klienta při vytváření profesního životopisu nebo motivačního dopisu podle výběru autorizované osoby na základě kazuistiky uvedené v Profesním portfoliu uchazeče v délce max. 15 minut Praktické předvedení
e Vysvětlit pojem celoživotní kariérové poradenství a na konkrétním příkladu, dle výběru uchazeče, vysvětlit jeho přínos pro klienta Ústní ověření
f Uvést a popsat specifika vedení poradenského procesu "tváří v tvář" a distanční formou; popsat jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
g Z modelových kazuistik zadaných autorizovanou osobou identifikovat zakázku klienta, navrhnout a zdůvodnit cíle poradenského procesu a diskutovat specifika vedení poradenského procesu Ústní ověření
h Uvést etické principy poradenské práce, které uchazeč uplatňuje ve své praxi; jeden z nich, dle výběru uchazeče, vysvětlit na příkladu z oblasti kariérového poradenství Ústní ověření
i Uvést význam, zásady, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi; vysvětlit zásady dodržování GDPR při vedení dokumentace o klientovi Ústní ověření
j Stručně představit Program skupinového poradenství uvedený v Profesním portfoliu uchazeče a předvést ucelenou aktivitu podle vlastního výběru v délce max. 15 minut Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat cíle a specifika skupinového kariérového poradenství, včetně role kariérového poradce; uvést výhody a nevýhody heterogenní a homogenní skupiny; uvést tři příklady technik poradenské práce se skupinou Ústní ověření
l Na příkladu, dle výběru uchazeče, vysvětlit možnosti podpory rozvoje tzv. základních dovedností (basic skills) u klientů kariérového poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podmínky, průběh a prostředky vedení rozhovoru s klientem kariérového poradenství z ohrožené, rizikové nebo znevýhodněné skupiny podle volby uchazeče Ústní ověření
b Uvést příklady speciálních pomůcek a technologií pro facilitaci komunikace s klientem kariérového poradenství z ohrožené, rizikové nebo znevýhodněné skupiny podle volby uchazeče Ústní ověření
c Uvést zásady komunikace a vedení poradenského procesu s klientem podle výběru autorizované osoby jedné z následujících možností: klient v odporu, agresivní klient, manipulativní klient, suicidální klient Ústní ověření
d Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru se sluchově postiženým klientem (např. český znakový jazyk, odezírání řeči sluchově postižených, prstová abeceda) Praktické předvedení
e Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem s kognitivní poruchou nebo se specifickou poruchou učení nebo s nízkou mírou srozumitelnosti mluvy nebo s nízkou mírou funkční gramotnosti Praktické předvedení
f Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru se zrakově postiženým klientem Praktické předvedení
g Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem s tělesným a pohybovým postižením při omezené hybnosti nebo vadě tělesné integrity nebo při chronickém onemocnění a oslabení Praktické předvedení
h Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem se závislostí na návykových látkách nebo se sociálně vyloučeným klientem nebo s příslušníkem etnické minority Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritéria a), b), c). Z kritérií d) - h) je třeba splnit jedno podle volby uchazeče.
6

Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem a význam kariérového vzdělávání pro rozvoj dovedností řízení kariéry (kariérových kompetencí) v počátečním a dalším vzdělávání a uvést jeden příklad propojení kariérového vzdělávání a individuální práce s klientem Ústní ověření
b Uvést tři příklady akcí zaměřených na podporu a rozvoj kariérových kompetencí, které mohou být organizovány školou ve spolupráci s dalšími subjekty (např. ÚP ČR, zaměstnavateli, NNO apod.) Ústní ověření
c Vysvětlit význam vzdělávací a pracovní mobility pro rozvoj dovedností řízení kariéry (kariérových kompetencí) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příklad nastavení parametrů služeb kariérového poradenství v kontextu ostatních služeb u poskytovatele podle volby uchazeče Ústní ověření
b Identifikovat aktéry kariérového poradenství na národní, regionální a místní úrovni; popsat jejich roli a dopad na poskytování kariérového poradenství na úrovni klienta Ústní ověření
c Popsat jeden příklad regionální spolupráce aktérů kariérového poradenství a zhodnotit silné a slabé stránky této spolupráce z pohledu poskytovatelů služeb a z pohledu klientů Ústní ověření
d Popsat aktuální stav systému poskytování služeb kariérového poradenství v ČR (vyjmenovat typy poskytovatelů na národní i regionální úrovni, popsat možnosti spolupráce poskytovatelů veřejných služeb, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Profesní rozvoj kariérového poradce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu sebevzdělávání kariérového poradce; nastínit plán svého dalšího profesního rozvoje včetně příkladů vybraných vzdělávacích aktivit nebo příležitostí pro svůj další profesní rozvoj Ústní ověření
b Vysvětlit význam evaluace pro přímou práci poradce s klienty a pro rozvoj systému kariérového poradenství v ČR; uvést a zdůvodnit dva příklady evaluace vlastní práce Ústní ověření
c Vysvětlit význam spolupráce kariérového poradce s dalšími subjekty v rámci jeho působení a potřebu utváření formálních a neformálních profesních sítí pro poradenskou práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Alespoň 10 pracovních dnů před termínem konání zkoušky doručí uchazeč autorizované osobě své Profesní portfolio uchazeče v elektronické podobě, a to na e-mail nebo jiným domluveným způsobem. Autorizovaná osoba při dodržení hodnoticího standardu přizpůsobí konkrétní zadání zkoušky (tj. úkoly, úlohy a otázky) profesnímu zaměření prezentovanému uchazečem v Profesním portfoliu. Profesní portfolio nemusí reprezentovat reálnou profesní historii a zkušenost uchazeče, protože zkoušku může absolvovat i uchazeč bez praxe v oblasti kariérového poradenství. Profesní portfolio uchazeče není předmětem hodnocení u zkoušky.

Povinné součásti Profesního portfolia uchazeče (Nad tento rámec mohou být vloženy i další dokumenty):

 1. Strukturovaný životopis a motivační dopis modelového klienta. Tyto podklady jsou přizpůsobeny volné pracovní pozici inzerované na některém z on-line pracovních portálů v ČR nebo připraveny k zaslání vybranému zaměstnavateli. Přílohou je přesné znění inzerátu volné pracovní pozice nebo odkaz na webové stránky potenciálního zaměstnavatele.

 2. Kazuistika modelového klienta, v rozsahu 3 - 5 normostran v následující struktuře:

  1. popis situace:

   • Popis situace a okolností poradenského procesu tak, aby byla jasná klientova zakázka.

   • Popis zvolených způsobů navazování účinného poradenského vztahu: např. popis očekávání a případných obav klienta a způsob reakce uchazeče o zkoušku, vč. jasného stanovení vzájemných rolí a zodpovědnosti.

  2. analýza problému:

   • Popis závěrů uchazeče o zkoušku týkající se situace a okolností poradenského procesu vč. závěrů o tom, co se v poradenském procesu musí stát, aby byla klientova zakázka naplněna.

   • Uvedení cílů, ke kterým chce uchazeč o zkoušku klienta doprovázet.

  3. reflexe zvoleného přístupu:

   • Popis zvoleného přístupu, včetně metod/y kariérové diagnostiky.

   • Zdůvodnění volby poradenského přístupu, poradenských metod/technik.

   • Popis výsledků poradenského procesu.

   • Reflexe dalších alternativ pro postup poradce v podobných zakázkách.

  4. závěrečné hodnocení:

   • Vyhodnocení spolupráce a příp. nastínění možností jejího dalšího průběhu.

   • Zpětná vazba klienta.

   • Reflexe uchazeče o zkoušku v roli poradce.

  V případě, že se kazuistika bude vztahovat ke skutečnému klientovi, musí být anonymizována.

 3. Program skupinového poradenství v délce 45 minut, obsahující vzdělávací nebo osobnostně rozvojové aktivity, jejichž cílem je podpora klientů ze zvolené cílové skupiny v plánování rozvoje kariérní dráhy. Program bude obsahovat:

  1. rámec programu (název, stručný popis cílové skupiny, vzdělávací cíle programu formulované v kompetencích účastníků, scénář programu, popis způsobu vyhodnocení programu);

  2. prezentaci s užitím digitální techniky v případě, že je součástí programu (v případě využití jiné formy než .ppt či adekvátní open source si uchazeč připraví i vlastní prezentační techniku)

  3. učební text/y v případě, že jsou součástí programu (tzv. handouty),

  4. zadání skupinové nebo samostatné práce (tzv. pracovní listy).

Průběh zkoušky

Uchazeč může po celou dobu přípravy na zkoušku i v době pro vykonání zkoušky používat:

 • legislativní normy z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, které za tímto účelem zpřístupní uchazeči o zkoušku autorizovaná osoba,

 • vlastní výtisk zaslaného Profesního portfolia uchazeče,

 • vlastní didaktické pomůcky a potřeby, pokud uchazeč předpokládá jejich využití v rámci ověřování u zkoušky.

V rámci vymezené doby na vykonání zkoušky probíhá ověřování kompetencí vždy právě jednoho uchazeče. Zkouška je kontinuálním a provázaným procesem, nepřerušovaným ověřováním kompetencí jiného uchazeče.

Zadání zkoušky (úkoly, úlohy, otázky) pro konkrétního uchazeče přizpůsobí autorizovaná osoba zaměření, které vyplývá z Profesního portfolia uchazeče, a to při současném dodržení všech nároků vyplývajících z hodnoticího standardu.

Specifikace kritérií

Kompetence Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti:

 • ad kritérium b): Účelem tohoto kritéria je ověření dovednosti orientovat se v textech legislativních norem. Autorizovaná osoba zadá uchazeči natolik konkrétní otázky, na které bude muset uchazeč vyhledat odpověď v textu legislativní normy. Hodnotí se správnost odpovědi, správnost volby legislativní normy, nalezení příslušného místa v legislativní normě a pohotovost při vyhledávání.

Kompetence Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky:

 • ad kritérium b): Pro předvedení metody kariérové diagnostiky uchazečem je potřebná součinnost člena komise.

Kompetence Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

 • ad kritérium a): Uchazeč v roli kariérového poradce předvede poradenský rozhovor s modelovým klientem (člen zkušební komise) podle zaměření vyplývající z kazuistiky uvedené v Profesním portfoliu. Autorizovaná osoba zakomponuje prostřednictvím modelového klienta do rozhovoru problematiku, kterou bude muset uchazeč vyřešit s využitím legislativy z oblasti vzdělávání nebo zaměstnanosti a srozumitelným způsobem tlumočit klientovi možnosti řešení. Po předvedení rozhovoru provede uchazeč sebereflexi a autorizovaná osoba mu položí doplňující otázky.

 • ad kritérium b): Uchazeč obdrží od autorizované osoby strukturovaný životopis a krátký popis aktuální situace modelového klienta; tyto podklady budou zpracované s ohledem na zaměření prezentované uchazečem v Profesním portfoliu. Délka ukázky poradenského rozhovoru bude minimálně 5 minut. Klienta představuje člen zkušební komise. Po skončení rozhovoru položí autorizovaná osoba doplňující otázky se zaměřením na vybrané části a funkcionality NSK a NSP, které nebyly v rozhovoru zmíněny.

 • ad kritérium c): Klienta představuje člen zkušební komise.

 • ad kritérium d): Klienta představuje člen zkušební komise.

 • ad kritérium g): Autorizovaná osoba zadá uchazeči tři modelové kazuistiky tak, aby v nich byly celkově nakombinovány faktory: různý věk, volba SŠ/VOŠ, nezaměstnanost, končící mateřská/rodičovská dovolená, plánovaná změna profese/zaměstnavatele.

 • ad kritérium j): Účastníky programu představují členové zkušební komise.

Výklad vybraných pojmů (slouží pouze pro sjednocení pojetí zkoušek u různých autorizovaných osob)

Kariérové informace je soubor informací, které jedinec potřebuje:

 • k řízení své kariéry (typicky se jedná o informace o poradenských službách, které jedinec může využít k řízení své kariéry),

 • k uplatnění na trhu práce (současná i prognózovaná situace na trhu práce včetně charakteristik jednotlivých povolání a kvalifikačních předpokladů reagujících na proměny trhu práce),

 • ke svému učení (typicky se jedná o popis reálně využitelných vzdělávacích příležitostí a příležitostí k učení).

Metody, techniky a postupy kariérové diagnostiky představují souhrnné označení pro teorií podložené činnosti kariérového poradce/kariérové poradkyně, jejichž cílem je zhodnotit aktuální stav nebo posun v kariérovém rozvoji klienta a navrhnout mu možnosti dalšího rozvoje.

 

Kariérový rozvoj klienta je proces řízení učení, práce, volného času a přechodů mezi nimi s cílem dosáhnout klientem preferované budoucnosti.

 

Základní dovednost (basic skills) – soubor dovedností, které potřebuje každý dospělý v životě i pro uplatnění na trhu práce. Jedinec vybavený základními dovednostmi umí v každodenním životě používat základní technologie, jako jsou telefony, notebooky, tablety nebo počítače (digitální gramotnost), umí číst, psát a mluvit v rodném jazyce (čtenářská gramotnost) a umí používat čísla a matematiku (matematická gramotnost).

 

Kariérové vzdělávání – soubor vzdělávacích činností zacílených na získávání a rozvoj dovedností pro řízení kariéry (kariérové kompetence). Soubor těchto činností je plánovaný ve střednědobém horizontu s ohledem na aktuální stav rozvoje dovedností pro řízení kariéry (kariérovým kompetencím) klientů a s respektem k jejich potřebám.

 

Aktér kariérového poradenství – každý, kdo přímo i zprostředkovaně ovlivňuje služby kariérového poradenství, nebo je poskytuje (instituce i jednotlivci).

 

Profesní rozvoj kariérového poradce posun ve znalostech, dovednostech a kompetencích, který vede k dokladovatelnému zkvalitnění poradenské práce i přímé práce poradce s klienty. K profesnímu rozvoji mohou kariéroví poradci využívat vzdělávacích příležitostí, výcviků, supervize, vzájemného učení se např. z profesních sítí, samostudium a další příležitosti k učení na svém pracovišti i mimo ně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd

Úřad práce ČR, generální ředitelství, odbor zaměstnanosti