Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat právní postavení zasílatele a jeho vztah k zákazníkům Ústní ověření
b Prokázat orientaci v národních a mezinárodních organizacích pro zasílatelství a obchod Ústní ověření
c Prokázat obecnou znalost dopravní geografie, světových dopravních toků včetně geopolitických aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé druhy dopravy s ohledem na typ komodity, čas, místo a spolehlivost doručení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat skupinu parametrů pro výběr vhodného druhu dopravy Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby a postupy sledování zboží a dokladů Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat přepravní podmínky pro přepravu za zvláštních podmínek, včetně souvisejících služeb poskytovaných zasílatelem Písemné a ústní ověření
d Posoudit a vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pravidlech a mezinárodních úmluvách o přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek v jednotlivých dopravních módech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpovědnost přepravce, zasílatele, dopravce, třetí strany (např. skladovatele), při přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných nákladů a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
b Prokázat orientaci v doporučeních EU pro dopravu nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných nákladů a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
c Prokázat znalost stávajících předpisů a smluv (IATA-DGR, ICAO-TI, IMDG kód, ADR, RID, EN 12798) Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost národní a mezinárodní legislativy v oblasti přepravy nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek Písemné a ústní ověření
e Popsat postup při mimořádné události při přepravě nebezpečného zboží (nehoda, havárie, únik nebezpečné látky apod.) Písemné a ústní ověření
f Prokázat znalost pravidel při manipulaci s nebezpečným zbožím Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Klasifikace a značení nebezpečného zboží, nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit označování nákladu i vozidel realizujících přepravu nebezpečné zboží, přepravu nadrozměrných zásilek a přepravu za zvláštních podmínek Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy balení a balicí skupiny a jejich označování pro nebezpečné zboží Ústní ověření
c Charakterizovat zásady manipulace s nebezpečným zbožím, popsat rozdíl mezi nehodou a událostí Ústní ověření
d Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu nebezpečného zboží, včetně multimodálního formuláře pro nebezpečné zboží Praktické předvedení
e Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu nadrozměrných zásilek Praktické předvedení
f Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu za zvláštních podmínek Praktické předvedení
g Popsat pravidla a podmínky při skladování nebezpečného zboží Ústní ověření
h Vyjmenovat technické požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení pro přepravu nebezpečných věcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v bezpečnostních programech v dopravních a logistických řetězcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat multimodální kontrolní a oznamovací systém pro námořní, leteckou, silniční a železniční dopravu Ústní ověření
b Popsat programy implementované USA po 11. září Ústní ověření
c Prokázat znalost Authorised Economic Operator (AEO) jednoho z hlavních bezpečnostních dodatků Celního kódu EU, Safety and Qualioty Assesment Systém (SQAS) systému vyhodnocování kvality, bezpečnosti, zabezpečení a vlivu na životní prostředí poskytovateli logistických služeb a distributorů chemických látek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sjednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob objednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
b Sjednat přepravu nebezpečného zboží podle zadání Praktické předvedení
c Sjednat přepravu nadrozměrné zásilky podle zadání Praktické předvedení
d Sjednat přepravu za zvláštních podmínek podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování kompetencí:

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 sad zadání pro praktické a písemné ověřování kompetencí podle kritérií hodnocení: Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství – body c), d), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace – body a), c), d), Orientace v pravidlech a mezinárodních úmluvách o přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek v jednotlivých dopravních módech – body c), d), e), Klasifikace a značení nebezpečného zboží, nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek – body a), d), e), f), Orientace v bezpečnostních programech v dopravních a logistických řetězcích – bod c) a Sjednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek – body b), c), d). Každé zadání bude obsahovat tři úkoly/otázky pro každé z uvedených kritérií hodnocení. Každé zadání bude koncipováno tak, aby tvořilo ucelenou úlohu z oblasti bezpečnosti přepravy. Uchazeč v rámci zadání bude řešit případovou studii, která bude simulovat realizaci obchodního případu z dané oblasti.

Uchazeč o zkoušku si před zahájením zkoušky vylosuje jednu sadu z minimálně 10 připravených sad.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověřování znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úkoly.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

Svaz spedice a logistiky České republiky

Institut Jana Pernera, o. p. s.

Česká logistická asociace o. s.