Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik disponent
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat právní postavení zasílatele a jeho vztah k zákazníkům Ústní ověření
b Prokázat orientaci v národních a mezinárodních organizacích pro zasílatelství a obchod Ústní ověření
c Prokázat obecnou znalost dopravní geografie, světových dopravních toků včetně geopolitických aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé druhy dopravy s ohledem na typ komodity, čas, místo a spolehlivost doručení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat skupinu parametrů pro výběr vhodného druhu dopravy Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby a postupy sledování zboží a dokladů Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat přepravní podmínky pro přepravu za zvláštních podmínek, včetně souvisejících služeb poskytovaných zasílatelem Písemné a ústní ověření
d Posoudit a vyhodnotit efektivnost dopravně-přepravních procesů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pravidlech a mezinárodních úmluvách o přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek v jednotlivých dopravních módech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpovědnost přepravce, zasílatele, dopravce, třetí strany (např. skladovatele), při přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných nákladů a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
b Prokázat orientaci v doporučeních EU pro dopravu nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných nákladů a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
c Prokázat znalost stávajících předpisů a smluv (IATA-DGR, ICAO-TI, IMDG kód, ADR, RID, EN 12798) Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost národní a mezinárodní legislativy v oblasti přepravy nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek Písemné a ústní ověření
e Popsat postup při mimořádné události při přepravě nebezpečného zboží (nehoda, havárie, únik nebezpečné látky apod.) Písemné a ústní ověření
f Prokázat znalost pravidel při manipulaci s nebezpečným zbožím Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Klasifikace a značení nebezpečného zboží, nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit označování nákladu i vozidel realizujících přepravu nebezpečné zboží, přepravu nadrozměrných zásilek a přepravu za zvláštních podmínek Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy balení a balicí skupiny a jejich označování pro nebezpečné zboží Ústní ověření
c Charakterizovat zásady manipulace s nebezpečným zbožím, popsat rozdíl mezi nehodou a událostí Ústní ověření
d Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu nebezpečného zboží, včetně multimodálního formuláře pro nebezpečné zboží Praktické předvedení
e Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu nadrozměrných zásilek Praktické předvedení
f Zpracovat dokumentaci dopravce pro přepravu za zvláštních podmínek Praktické předvedení
g Popsat pravidla a podmínky při skladování nebezpečného zboží Ústní ověření
h Vyjmenovat technické požadavky na dopravní prostředky a jejich vybavení pro přepravu nebezpečných věcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v bezpečnostních programech v dopravních a logistických řetězcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat multimodální kontrolní a oznamovací systém pro námořní, leteckou, silniční a železniční dopravu Ústní ověření
b Popsat programy implementované USA po 11. září Ústní ověření
c Prokázat znalost Authorised Economic Operator (AEO) jednoho z hlavních bezpečnostních dodatků Celního kódu EU, Safety and Qualioty Assesment Systém (SQAS) systému vyhodnocování kvality, bezpečnosti, zabezpečení a vlivu na životní prostředí poskytovateli logistických služeb a distributorů chemických látek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sjednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob objednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek Ústní ověření
b Sjednat přepravu nebezpečného zboží podle zadání Praktické předvedení
c Sjednat přepravu nadrozměrné zásilky podle zadání Praktické předvedení
d Sjednat přepravu za zvláštních podmínek podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřování kompetencí:

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 sad zadání pro praktické a písemné ověřování kompetencí podle kritérií hodnocení: Orientace v úlohách a úkolech mezinárodního zasílatelství – body c), d), Výběr vhodných druhů dopravy a jejich vzájemné optimalizace – body a), c), d), Orientace v pravidlech a mezinárodních úmluvách o přepravě nebezpečného zboží, při přepravě nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek v jednotlivých dopravních módech – body c), d), e), Klasifikace a značení nebezpečného zboží, nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek – body a), d), e), f), Orientace v bezpečnostních programech v dopravních a logistických řetězcích – bod c) a Sjednávání přepravy nebezpečného zboží a nadrozměrných zásilek a přeprav za zvláštních podmínek – body b), c), d). Každé zadání bude obsahovat tři úkoly/otázky pro každé z uvedených kritérií hodnocení. Každé zadání bude koncipováno tak, aby tvořilo ucelenou úlohu z oblasti bezpečnosti přepravy. Uchazeč v rámci zadání bude řešit případovou studii, která bude simulovat realizaci obchodního případu z dané oblasti.

Uchazeč o zkoušku si před zahájením zkoušky vylosuje jednu sadu z minimálně 10 připravených sad.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověřování znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úkoly.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zasílatelství nebo logistiku nebo na provoz a ekonomiku dopravy a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zasílatelství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zasílatelství.
  2. Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru technologie a řízení dopravy, technologie dopravy a přepravy nebo dopravní management, marketing a logistika, a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zasílatelství nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti zasílatelství.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky je třeba mít k dispozici prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovující hygienickým standardům pro výukové prostory.

Pro vykonání zkoušky je třeba PC s přístupem na internet, software umožňující řešit komplexně problematiku zasílatelství, dopravy, skladování a ekonomiky, aktuální studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě, sady zadání úloh a protokoly pro záznam průběhu zkoušky.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

Svaz spedice a logistiky České republiky

Institut Jana Pernera, o. p. s.

Česká logistická asociace o. s.