Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Referent železniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost základní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
d Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha sdělovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat informační a rozhlasové zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat sdělovací zařízení pro řízení drážní dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Obsluhovat zařízení interní počítačové sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Hlásit srozumitelně a stručně při poruše informačního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování informací o vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat grafikon vlakové soupravy Ústní ověření
b Prokázat znalost jízdního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést komunikaci s cestujícími Praktické předvedení
d Předvést znalost místopisu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování operativních záležitostí v železničním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravních údajů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřídit operativně záležitosti a problémy v železničním provozu během mimořádných situací Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést předepsanou evidenci k operativnímu řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přepravního řádu pro veřejnou drážní osobní dopravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést tarifní a přepravní podmínky železniční dopravy Písemné a ústní ověření
b Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v železniční dopravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Uplatňování a vyřizování reklamací v železniční dopravě a přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost problematiky reklamací v železniční dopravě a přepravě Ústní ověření
b Reagovat na reklamaci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha železniční nákladní pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat údaje z přepravních dokladů do nákladní pokladny Praktické předvedení
b Vystavit nákladní přepravní doklad Praktické předvedení
c Popsat způsob evidence doplňujících poplatků a ostatních výdajů vzniklých v průběhu plnění přepravní smlouvy Ústní ověření
d Popsat způsob vyhotovení evidence zásilek odloučených od části zásilky nebo její části Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení ekonomické a účetní dokumentace na železniční stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat ekonomickou a účetní dokumentaci na železniční stanici Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat sledované položky v kontextu ekonomické a účetní dokumentace na železniční stanici Písemné a ústní ověření
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést ekonomický rozbor pro stanovení dopravních ukazatelů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a příprava železničního marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní marketingové pojmy, marketinkové nástroje a komunikační kanály Ústní ověření
b Připravit průzkum trhu v oblasti železniční dopravy dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit průzkum trhu v oblasti železniční dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit komunikační kampaň s použitím marketinkových nástrojů na nový produkt dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování přepravních podmínek na železnici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravních podmínek na železnici Písemné ověření
b Vysvětlit, co jsou smluvní přepravní podmínky včetně jejich užití Ústní ověření
c Prokázat znalost přepravního řádu a tarifních podmínek Ústní ověření
d Zkontrolovat dodržování přepravních a tarifních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění výběru vozů pro nakládku, přejímku a předávku vozů a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost standardních přepravních podmínek, zvláštních podmínek pro přepravu vozových zásilek a uvést příklad věci vyloučené z přepravy Ústní ověření
b Popsat typy smluv na přepravní služby vozových zásilek poskytované dopravcem Ústní ověření
c Předvést výběr vhodného vozu pro požadovanou přepravu dle druhu zásilky a katalogu přepravních vozů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu technických parametrů vozů dle povahy zamýšlené přepravy zásilky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést kontrolu správnosti naložení vozu dle přepravního řádu dopravce Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyhotovit průvodní listiny (přepravní listina, soupis zásilek, úhrada přepravného) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=5346&kod_sm1=14 ).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů, zejména v oblasti osobní železniční dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především ke správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Při ověřování kompetence "Poskytování informací o vlakových spojích" dostane uchazeč tři úkoly zaměřené na vyhledávání spojení mezi různými místy. Nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení s použitím tištěných jízdních řádů, nejméně jeden z úkolů je vyhledání spojení pomocí internetu.

 

Při ověřování kompetence "Uplatňování a vyřizování reklamací v železniční dopravě a přepravě" dostane uchazeč k vyřešení jednu modelovou situaci zaměřenou na reklamaci v osobní železniční dopravě a jednu modelovou situaci zaměřenou na reklamaci v nákladní železniční dopravě.

 

Ověřování kritérií, u kterých je předepsáno praktické předvedení, může být prováděno pomocí simulace.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.