Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin) Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdělení a značení elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy „práce pod dohledem“ a „práce pod dozorem“, co je to „obsluha“ a „práce“ na elektrickém zařízení Písemné ověření
d Popsat kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních Písemné ověření
e Vysvětlit pojmy práce na elektrickém zařízení bez napětí, pod napětím, v blízkosti živých částí elektrického zařízení včetně opatření pro zajištění bezpečnosti Písemné a ústní ověření
f Popsat příkaz “B”- popis, kdo jej vydává, k čemu slouží a jaké údaje musí příkaz “B” obsahovat, platnost příkazu “B” Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci, normách a elektrických zařízeních na železniční dopravní cestě (ŽDC)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost terminologie z oblasti elektrických zařízení – trakční vedení, trakční napájecí a spínací stanice, silnoproudého elektrického zařízení na ŽDC Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v technických dokumentacích a číst výkresy, rozlišovat schematické značky a obvodové prvky pro jednotlivá elektrická zařízení podle platných technických norem ČSN, TNŽ Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat elektrická zařízení na ŽDC – základní charakteristika, popis, funkce Písemné a ústní ověření
d Popsat náplň pravidelné prohlídky a údržby s konkrétním zaměřením na profesní oblast elektrických zařízení Písemné a ústní ověření
e Nakreslit a vysvětlit prostor ohrožení trolejovým vedením (POTV) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na lidský organismus Písemné ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem a úrazu elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit, jaké jsou známky obnoveného spontánního dýchání při provádění umělého dýchání z plic do plic Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy ochran před úrazem elektrickým proudem, popsat a vysvětlit základní funkčnost ochran Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit ochranu před dotykem neživých částí - uzemnění trakční soustavy Písemné a ústní ověření
c Popsat princip proudového chrániče, nakreslit jeho schéma a vysvětlit jeho funkci Písemné a ústní ověření
d Popsat zajištění pracoviště pro neelektrické práce na železniční dopravní cestě Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit zásady připojení elektrického předtápěcího zařízení (EPZ) na trakční vedení, ochranu před úrazem elektrickým proudem, signalizaci zapnutého a vypnutého stavu, způsob ukolejnění EPZ a zemnící sítě EPZ Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot pro napětí do i nad 1000 V

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat měřicí metody a přístroje pro měření elektrických veličin, vyhodnotit správnou činnost měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup při měření izolačního a přechodového zemního odporu, dotykového a krokového napětí. Vypracovat protokol o měření, interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit postup při měření uzemnění - způsoby měření, zásady při měření uzemnění a měrný odpor půdy, vypracovat protokol o měření Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat měření v trakčních napájecích a spínacích stanicích – spotřeba elektrické energie, rozdělení a druh měřicích přístrojů, místa měření Písemné a ústní ověření
e Popsat měření a zkoušky trakčního vedení – zkoušky elektrické, zkoušky mechanické a způsoby měření geometrických parametrů trolejového vedení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch elektrických zařízení, popřípadě jejich rozvodů a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení poruch na trakčním vedení, poruchy mající svůj původ v trakčním vedení a poruchy způsobené cizími vlivy Ústní ověření
b Diagnostikovat simulovanou poruchu na trakčním vedení, rozhodnout o postupu odstranění a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba trakčního vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro obsluhu a údržbu trakčního vedení, obecné zásady preventivní údržby Ústní ověření
b Vysvětlit organizaci údržby trakčního vedení – rozdělení údržby podle druhu a rozsahu jednotlivých činností Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy a uvést příklady – práce konaná bez výluky, práce konaná za výluky a práce pod napětím Ústní ověření
d Vyjmenovat hlavní parametry trakčního vedení a stručně vysvětlit jejich význam Písemné a ústní ověření
e Popsat postup při kontrole a regulaci klikatosti a výšky trolejového drátu (v přímé linii, v obloucích) Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit pojmy – vedení kompenzované a vedení polokompenzované. Kontrola a nastavení polohy závaží a ostatních částí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=103124).

 

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech na určených technických zařízeních dle přílohy č. 4, bod 4, vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Dále musí předložit posudek o zdravotní způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb, popř. vyhlášky č. 16/2012 Sb.

Kritéria musí být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

Při ověřování kritérií formou didaktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, a. s.