Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení dálkové pásové dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost předpisů pro bezpečné provádění činností na dálkové pásové dopravě Ústní ověření
b Prokázat znalost provozních řádů dálkové pásové dopravy Ústní ověření
c Popsat základy technologického procesu lomové těžby, pásové dopravy, úpravy a odbytu těžené nerostné suroviny Písemné ověření
d Popsat druhy sledovaných činností prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů umístěných na velínu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
e Předvést způsob získávání konkrétních dat o technologickém procesu a získání informací k simulovanému příkladu Praktické předvedení
f Provést simulaci spouštění pásové dopravy a popsat pořadí a postup řešení jednotlivých procesů Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsoby zajišťování jednotlivých sekcí pásové dopravy proti nepovolenému spuštění nebo nenadálému rozjetí Písemné ověření
h Popsat způsob koordinace s navazujícími souvisejícími činnostmi (doprava, lomová mechanizace) Ústní ověření
i Popsat druhy výstražných návěstí (rozhlasová, zvuková, světelná) a způsoby jejích využití při provozu pásové dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání informací o množství a kvalitativních parametrech těženého produktu z informačních systémů Ústní ověření
b Předvést způsob provedení souhrnu informací o těžbě, poruchách a opravách dle zadání modelové situace a vložit data o průběhu těžby, poruchách a opravách do informačních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v lomu Ústní ověření
b Prokázat znalost havarijního plánu v lomu Písemné ověření
c Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci v lomu Písemné ověření
d Předvést činnost operátora v lomu při řešení různých typů mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy provozních záznamů a vysvětlit jejich obsah Ústní ověření
b Předvést způsob vedení jednotlivých provozních záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Rozsah podkladových materiálů a zadání modelových situací svým obsahem a náročností musí být adekvátní době vymezené pro zkoušku.

Pro ověření kritéria e) odborné způsobilosti "Řízení dálkové pásové dopravy" připraví autorizovaná osoba modelovou situaci tak, aby uchazeč mohl předvést způsob získávání dat o technologickém procesu.

Pro ověření kritéria f) u odborné způsobilosti „Řízení dálkové pásové dopravy" připraví autorizovaná osoba simulaci spouštění pásové dopravy tak, aby uchazeč mohl popsat pořadí a postup jednotlivých procesů dopravy.

Pro ověření kritéria b) u odborné způsobilosti „Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací", připraví autorizovaná osoba data o těžbě, poruchách a opravách pásové dopravy, která bude uchazeč vkládat do informačního systému.

Autorizovaná osoba připraví dva typy možných mimořádných událostí v lomu, k ověření kritéria d) u odborné způsobilosti „Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií".

V odborné způsobilosti „Vedení provozních záznamů “ pro ověření kritéria b) uchazeč doplňovat do příslušné dokumentace, autorizovaná osoba připraví vstupní údaje.

U kritérií hodnocení, kde je jako způsob ověření uvedeno praktické předvedení a ústní ověření, uchazeč předvádí daný úkol dle zadání a zároveň svoji činnost komentuje, v případě potřeby zodpoví doplňující otázky autorizované osoby.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Těžební unie

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti