Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení dálkové pásové dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost předpisů pro bezpečné provádění činností na dálkové pásové dopravě Ústní ověření
b Prokázat znalost provozních řádů dálkové pásové dopravy Ústní ověření
c Popsat základy technologického procesu lomové těžby, pásové dopravy, úpravy a odbytu těžené nerostné suroviny Písemné ověření
d Popsat druhy sledovaných činností prostřednictvím panelů, obrazovek a počítačů umístěných na velínu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
e Předvést způsob získávání konkrétních dat o technologickém procesu a získání informací k simulovanému příkladu Praktické předvedení
f Provést simulaci spouštění pásové dopravy a popsat pořadí a postup řešení jednotlivých procesů Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsoby zajišťování jednotlivých sekcí pásové dopravy proti nepovolenému spuštění nebo nenadálému rozjetí Písemné ověření
h Popsat způsob koordinace s navazujícími souvisejícími činnostmi (doprava, lomová mechanizace) Ústní ověření
i Popsat druhy výstražných návěstí (rozhlasová, zvuková, světelná) a způsoby jejích využití při provozu pásové dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob získávání informací o množství a kvalitativních parametrech těženého produktu z informačních systémů Ústní ověření
b Předvést způsob provedení souhrnu informací o těžbě, poruchách a opravách dle zadání modelové situace a vložit data o průběhu těžby, poruchách a opravách do informačních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy mimořádných událostí a havárií v lomu Ústní ověření
b Prokázat znalost havarijního plánu v lomu Písemné ověření
c Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci v lomu Písemné ověření
d Předvést činnost operátora v lomu při řešení různých typů mimořádných událostí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy provozních záznamů a vysvětlit jejich obsah Ústní ověření
b Předvést způsob vedení jednotlivých provozních záznamů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Rozsah podkladových materiálů a zadání modelových situací svým obsahem a náročností musí být adekvátní době vymezené pro zkoušku.

Pro ověření kritéria e) odborné způsobilosti "Řízení dálkové pásové dopravy" připraví autorizovaná osoba modelovou situaci tak, aby uchazeč mohl předvést způsob získávání dat o technologickém procesu.

Pro ověření kritéria f) u odborné způsobilosti „Řízení dálkové pásové dopravy" připraví autorizovaná osoba simulaci spouštění pásové dopravy tak, aby uchazeč mohl popsat pořadí a postup jednotlivých procesů dopravy.

Pro ověření kritéria b) u odborné způsobilosti „Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací", připraví autorizovaná osoba data o těžbě, poruchách a opravách pásové dopravy, která bude uchazeč vkládat do informačního systému.

Autorizovaná osoba připraví dva typy možných mimořádných událostí v lomu, k ověření kritéria d) u odborné způsobilosti „Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií".

V odborné způsobilosti „Vedení provozních záznamů “ pro ověření kritéria b) uchazeč doplňovat do příslušné dokumentace, autorizovaná osoba připraví vstupní údaje.

U kritérií hodnocení, kde je jako způsob ověření uvedeno praktické předvedení a ústní ověření, uchazeč předvádí daný úkol dle zadání a zároveň svoji činnost komentuje, v případě potřeby zodpoví doplňující otázky autorizované osoby.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hornictví, strojírenství nebo elektrotechnika a nejméně 5 let odborné praxe v hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na hornictví, strojírenství nebo elektrotechniku a nejméně 5 let odborné praxe v činnostech v oblasti hornictví.

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost vybavená stoly a židlemi,

 • technická a provozní dokumentace pracoviště velínu,

 • normy a provozní řády týkající se řízení dálkové pásové dopravy,

 • standardně vybavené pracoviště velínu (panely, obrazovky, PC) s možností připojení na sledování pásové dopravy nebo pracoviště s možností počítačového připojení na pracoviště velínu s připojením na sledování pásové dopravy,

 • technická a provozní dokumentace nezbytná pro výkon funkce operátora pásové dopravy,

 • modelová simulace ke spouštění pásové dopravy.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Těžební unie

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti