Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik pro hlubinnou těžbu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst provozní, technické a výkresové dokumentace strojní dopravy používaných při těžbě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat z příslušné dokumentace relevantní údaje potřebné k obsluze strojní dopravy používaných při těžbě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat z příslušné dokumentace relevantní údaje potřebné k údržbě strojní dopravy používaných při těžbě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy strojní dopravy používaných při těžbě nerostných surovin (hlubinná nebo povrchová těžba) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v dokumentaci strojní dopravy údaje potřebné k navržení technologického vybavení pracoviště stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodný druh strojní dopravy pro pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit nasazení navrhovaného technologického vybavení pracoviště hornické činnosti Písemné a ústní ověření
d Navrhnout dopravní řád pro strojní dopravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení montáže a údržby strojní dopravy při těžbě a úpravě nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh postupu montáže strojní dopravy (strojů a zařízení) v těžbě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat návrh postupu údržby strojní dopravy (strojů a zařízení) v těžbě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam oprav strojů a zařízení v těžbě nerostných surovin Ústní ověření
d Popsat vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů Ústní ověření
e Vysvětlit dlouhodobé plány oprav strojů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků potřebných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ústní ověření
b Prokázat znalost základních právních předpisů a technických norem v oblasti strojní dopravy při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Písemné a ústní ověření
c Popsat postup provádění kontroly zařízení strojní dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém evidování strojů a zařízení strojní dopravy Písemné a ústní ověření
b Provést záznam o kontrole (provozu, revizích a opravách) strojního zařízení do provozní a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Další podmínky stanoví příslušné báňské předpisy, zejména vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhl. č. 26/1989 Sb., a vyhl. č. 51/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravský štěrk, a. s.

DOBET, spol. s r. o.

Český báňský úřad Praha

Těžební unie