Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký sestavář - nýtař
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Písemné ověření
c Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Písemné ověření
d Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při dané činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s výrobní dokumentací dodanou k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit materiály pro provedení dané pracovní operace v rámci sestavení podsestav nebo vyšších sestav letadla dle výrobní dokumentace (na základě jejich tvrdosti, pružnosti, houževnatosti) Praktické předvedení
c Zvolit vhodný technologický postup sestavení plechových dílců letadla nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro provedení dané pracovní operace v rámci sestavení podsestav nebo vyšších sestav letadla dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání a vystružení závěsů v podsestavách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup vrtání a vystružení plechových dílců letadla nebo jejich částí dle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, pomocné materiály k vrtání a vystružení závěsů v podsestavách dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Upravit plechový dílec letadla k vrtání a vystružení závěsů v podsestavách dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Vyvrtat nebo vystružit závěsy v podsestavách dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ustavení a sestavení podsestav a větších celků do vyšších sestav včetně vyrovnání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný technologický postup dle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Provést kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby upravit jejich tvar dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Ustavit a sestavit jednotlivé díly podsestav do větších celků vyšších sestav včetně vyrovnání dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup při spojování jednotlivých dílů letounu nýtováním dle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky k nýtování dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Spojit díly draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést kontrolu rozměrů, kompletnosti všech dílů, vizuální kontrolu vzhledu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy jednotlivých dílů letadel nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup při opravě jednotlivých dílů letounu nýtováním dle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky k nýtování dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Opravit poškozené díly draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést kontrolu rozměrů, kompletnosti všech dílů, vizuální kontrolu vzhledu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení technologické operace (zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP) dle výrobní dokumentace k zadanému úkolu Praktické předvedení
b Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Obsluhovat stroje a zařízení při provádění technologických operací dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, udržovat, naostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=103017).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem leteckého zestaváře – nýtaře. Na zkoušce se požaduje předvedení tří různých možností, způsobů oprav poškozených dílů draku letadla nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů dle výrobní dokumentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic ( změna názvu původního LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o.)

Aircraft Industrie, a. s.

EVEKTOR-AEROTECHNIK, a. s.

Jihostroj, a. s.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod