Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik dispečer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě a předpisech souvisejících s provozováním kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodách v platném znění v návaznosti na ES 2000/60 Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích - vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v pojmech a činnostech spojených s provozováním kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit náležitosti provozního řádu kanalizace a popsat provozní schéma kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat druhy kanalizačních sítí včetně objektů na kanalizačních řadech a jejich účel (čerpací stanice včetně typů čerpadel, odlehčovací komory, šachty, shybky, spadiště apod.) Ústní ověření
c Charakterizovat měřidla odpadních vod Ústní ověření
d Popsat postup opravy poruchy kanalizační sítě a přípojky Ústní ověření
e Popsat způsoby čištění kanalizačních sítí a monitoringu stavu kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a vyhodnocování provozních stavů včetně funkčnosti ochrany kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledované parametry u čerpacích stanic odpadních vod Ústní ověření
b Vyhodnotit hodnoty všech sledovaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti mechanického a elektronického zabezpečení objektů včetně kamerových systémů Ústní ověření
d Popsat koordinaci činností a spolupráci s vodárenskými provozy a středisky při řešení poruch kanalizačních sítí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technickoprovozní dokumentace kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení Ústní ověření
b Popsat náležitosti protipovodňových plánů včetně povinností majitele objektů v zátopovém území Ústní ověření
c Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech stokové sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst v technických výkresech a pasportech kanalizační sítě v listinné a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Podávání informací o vzniklých poruchách na kanalizační síti včetně komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy informací, které dispečer podává veřejnosti Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy informací, které dispečer podává příslušným vedoucím útvarů Ústní ověření
c Předvést praktickou komunikaci asertivního jednání se zákazníkem, samosprávou a státní správou dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést telefonní hovor se zákazníky dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv, obuv a psací potřeby.

Pokud ve vodárenské společnosti existuje demo verze softwaru dispečinku, může být pro účel zkoušky využita.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnoticí kritéria.

Příklady modelových situací:

1) Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě a předpisech souvisejících s provozováním kanalizace

- zákon 274/2001 Sb. – zejména se jedná o § 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21

2) Kompetence: Orientace v pojmech a činnostech spojených s provozováním kanalizační sítě

- autorizovaná osoba připraví provozní schéma kanalizace

3) Kompetence: Kontrola a vyhodnocování provozních stavů včetně funkčnosti ochrany kanalizační sítě

- autorizovaná osoba připraví 3 měsíční sledování provozních stavů (tlaky, hladiny v akumulacích, chody čerpadel apod.)

4) Kompetence: Vedení technickoprovozní dokumentace kanalizační sítě

- autorizovaná osoba připraví technické výkresy a pasporty kanalizační sítě v listinné a elektronické podobě

5) Kompetence: Podávání informací o vzniklých poruchách na kanalizační síti včetně komunikace se zákazníky, např.: porucha na kanalizační síti, objektu, čerpací stanici odpadních vod apod. Modelové situace jednání např. s objektivně nespokojeným či verbálně hrubým zákazníkem.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je potřebné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště nebo daných obecných zákonných předpisů a norem. Ověření některých odborných způsobilostí lze provést rovněž elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu u konkrétní čistírny odpadních vod nebo kanalizační sítě).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné na Orlicí, a. s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí