Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Metalograf
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava vzorků pro metalografické strukturní šetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vzorek pro zkoušení makrostruktury a pro Baumannův otisk Praktické předvedení
b Připravit základní roztoky pro zviditelnění struktury Praktické předvedení
c Připravit jeden vzorek (lze zvolit buď některou z ocelí nebo litin nebo slitin neželezných kovů) pro zkoumání makrostruktury (fixace, broušení, leštění, naleptání) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provedení metalografického makrostrukturního zkoumání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést Baumannův otisk na připraveném vzorku Praktické předvedení
b Naleptat makrostrukturu na připraveném vzorku a vyhodnotit ji Praktické předvedení
c Vyjmenovat základní požadavky na bezpečnost práce v metalografické laboratoři Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Metalografické zkoumání mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat světelný mikroskop - princip, kontrast zobrazení, rozlišovací schopnost Ústní ověření
b Předvést postup při pozorování mikrostruktury v okuláru mikroskopu nebo na displeji PC Praktické předvedení
c Předvést postup při zhotovování fotografické dokumentace mikrostruktury Praktické předvedení
d Popsat základní standardy používané při mikroskopickém studiu kovů Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + b) + d) nebo a) + c) + d).
4

Vyhodnocení struktury oceli, litiny a neželezných kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fáze a struktury ve stabilním a metastabilním diagramu Fe-C Ústní ověření
b Popsat diagramy IRA a ARA a vyjmenovat struktury vznikající při zušlechťování Ústní ověření
c Popsat rovnovážný diagram soustavy Cu – Zn Ústní ověření
d Popsat rovnovážný diagram soustavy Al – Mg Ústní ověření
e Vysvětlit princip chemicko-tepelného zpracování (cementace a nitridace) Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + b) + d) nebo a) + c) + e).
4

Provádění kvalitativního a kvantitativního metalografického zkoumání mikrostruktury

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naleptat vzorek a určit typ fází/mikrostrukturních složek Praktické předvedení
b Vyhodnotit podíl fází/mikrostrukturních složek ve struktuře Praktické předvedení
c Vyhodnotit velikost zrna u vzorku oceli podle ČSN EN ISO 643 Praktické předvedení
d Vyhodnotit tvar a rozložení grafitu a určit jeho podíl u vzorku litiny Praktické předvedení
e Změřit mikrotvrdost podle ČSN ISO 4516 Praktické předvedení
f Vyhodnotit mikročistotu oceli podle ČSN ISO 4967 Praktické předvedení
g Vyhodnotit povrchovou vrstvu (oduhličení, nauhličení, povrchová kůra odlitku) podle ČSN EN ISO 3887 Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) + b) nebo a) + c) nebo a) + d) nebo a) + e) nebo a) + f) nebo a) + g).
4

Vyhodnocování strukturních vad zjištěných metalografickou analýzou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní vady licí struktury, popsat příčiny Ústní ověření
b Rozlišit základní vady protvářené struktury, popsat příčiny Ústní ověření
Je třeba splnit jedno ze dvou kritérií.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat protokol o metalografickém zkoumání Praktické předvedení
b Popsat zásady archivace výsledků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103048).

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (protože není nutné splnit všechna kritéria nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí), zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřit. Dále sdělí, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

 

U kompetence "Vyhodnocování strukturních vad" bude zvoleno zkoušené kriterium podle zaměření zkoušeného (buď slévač, hutník, nebo tvářeč).

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Materiálový a metalurgický výzkum, s. r. o., Ostrava

Svaz kováren ČR, z. s.