Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Rytec skla
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologii výroby a zpracování dutého a lisovaného skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu rytí skla Praktické předvedení
d Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem a zda kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
e Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a dekorativního zušlechťování, vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit odpovídající druh skleněného polotovaru, posoudit velikost a tvar, případně druh suroviny podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při rytí skla uměleckými rytinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v rytecké dílně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar (tvar) k opracování, nástroje, pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost pracoviště a připravených nástrojů Praktické předvedení
c Zvolit a upravit potřebné rytecké kotouče a brusnou směs pro rytí volným brusivem před započetím práce a v jejím průběhu Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit a popsat postup práce na druhu rytin u předložených vzorků (rytina mělká, negativní reliéf, pozitivní reliéf, lineární s matovými plochami a další) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality vytvářeného výrobku při rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku rytím, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rytí uměleckých výrobků ze skla s využitím rycích nástrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ryteckou dílnu Ústní ověření
b Zvolit vhodný kotouč k práci, provést nasazování, vyrovnávání, soustruhování a uhlazování kotoučů k rytí, případně nýtování kotoučů k rytí podle technické dokumentace pro konkrétní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozkreslit výkres návrhu rytiny podle předlohy Praktické předvedení
d Předvést rytí skleněných bloků se zadaným motivem uměleckého charakteru podle předloženého výkresu včetně předkreslení na části dekoru, kterou určí zkoušející Praktické předvedení
e Předvést rytí dokonale propracovaných složitých motivů provedených jak do hloubky, tak plasticity podle předloženého výkresu včetně předkreslení na části dekoru, kterou určí zkoušející Praktické předvedení
f Předvést rytí ornamentů uměleckého charakteru podle předloženého výkresu včetně předkreslení na části dekoru, kterou určí zkoušející Praktické předvedení
g Posoudit kvalitu umělecké rytiny na dvou předložených referenčních vzorcích odlitků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba pomůcek pro rytí skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro rytí skla a seřídit pracovní nástroje pro zadanou pracovní operaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=78).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti rytí skla ve sklářské výrobě. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

MOSER, a. s.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

OSVČ z oblasti rytí skla