Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami jednostopých vozidel (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách jednostopých vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí jednostopých vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy jednostopých vozidel v elektronické nebo tištěné podobě včetně jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ jednostopého vozidla určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice a elektronice, měření veličin jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky, měřit základní elektrické veličiny za použití vhodných měřicích přístrojů pro jednostopá vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zapojení a konstrukci snímačů a akčních členů motocyklu Písemné ověření
d Zapojit a měřit elektrické obvody dle schématu Praktické předvedení
e Orientovat se v elektrických a světelných zdrojích Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v měření strojních součástí, lícování a vymezování vůlí jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy uložení strojních součástí jednostopých vozidel a provést mechanické měření dílů určených autorizovanou osobou včetně zjištění tolerancí, rozměrů a jejich párování dle daných tolerancí Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit správnou vůli či přesah strojních součástí dle zadání včetně tolerancí u jednostopých vozidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve způsobech obrábění a tepelného zpracování strojních součástí pužívaných u jednostopých vozidel Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava vstřikovacího systému zážehových motorů motocyklů s využitím sériové i paralelní diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy a řízení vstřikování paliva Písemné ověření
b Komunikovat s řídicí jednotkou pomocí sériové diagnostiky (vyčtení chybových kódů, sledování parametrů, aktivace akčních členů, adaptace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závady pomocí paralelní diagnostiky multimetrem a osciloskopem Praktické předvedení a ústní ověření
d Měřit provozní tlaky paliva Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika přípravy směsi karburátorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy karburátorových systémů Písemné ověření
b Provést kontrolu jednotlivých okruhů karburátoru a seřizovat pomocí analyzátoru výfukových plynů a synchrotesteru Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závady na systému přípravy směsi karburátorem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava zapalovacího systému zážehových motorů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy zapalování, terminologii a způsoby diagnostiky Písemné ověření
b Zapojovat základní systémy zapalování Praktické předvedení
c Měřit a diagnostikovat zapalovací systémy, navázat komunikaci s řídicí jednotkou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava příslušenství motorů přímo s ním spojených

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy dobíjení Písemné ověření
b Změřit a diagnostikovat dobíjecí okruh Praktické předvedení
c Zkontrolovat části chladicího okruhu a popsat média chlazení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat částí mazacího okruhu a popsat složení maziv Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat schéma startovacího okruhu Písemné ověření
f Změřit a diagnostikovat startovací okruh Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava emisních systémů jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy snižování emisí Písemné ověření
b Provést měření a vyhodnocení složení výfukových plynů Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat proces lambda regulace Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat činnost systémů dodatečného spalování výfukových plynů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dynamice motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozměry motocyklu a jejich vliv na jízdní vlastnosti Písemné ověření
b Popsat jízdní odpory a jejich vliv na jízdu Písemné ověření
c Nakreslit působení sil na motocykl při různých jízdních režimech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika, oprava a nastavení podvozků motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v diagnostice a nastavení podvozků včetně elektronických systémů Písemné ověření
b Kontrolovat tlumiče a jejich jednotlivé součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nastavení podvozku - nastavení tlumení, pružin Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat a diagnostikovat brzdový systém včetně systému ABS Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést diagnostiku rámu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika převodového ústrojí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřicí metody mechanických dílů a číst servisní hodnoty měřených částí převodového ústrojí motocyklu Písemné ověření
b Diagnostikovat a měřit díly převodového ústrojí (primární převod, spojka, sekundární převod) a řadicího mechanismu motocyklu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komplexní diagnostika mechanických částí motorů a zkoušky výkonu motoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřicí metody mechanických dílů a určit servisní hodnoty měřených částí motoru Písemné ověření
b Diagnostikovat a měřit díly spalovacího motoru motocyklu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zkoušky výkonu motoru na válcové zkušebně motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřicí metody a postupy na zkušebnách výkonu Písemné ověření
b Měřit a analyzovat výsledky na válcové zkušebně výkonu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v systémech datarecordingu a analýza naměřených dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a využití datarecordingu Písemné ověření
b Provést stažení nahraných dat motoru a podvozku do počítače Praktické předvedení
c Analyzovat a interpretovat naměřená data Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?kod_sm1=37&id_jp=102481).

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A" a vyučení v oboru automechanik, mechanik opravář motorových vozidle nebo autoelektrikář.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

nakládání s nebezpečnými odpady

kvalitu odvedené práce

dodržování technologických postupů

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií:

3. Orientace v elektrotechnice a elektronice používané u jednostopých vozidel, včetně měření jednotlivých veličin

d - motocykl na stojanu

5. Orientace, komplexní diagnostika a oprava vstřikovacího systému zážehových motorů motocyklů - předpoklad využití sériové i paralelní diagnostiky, adaptace SW ŘJ na základě diagnostiky vozidla

b - řídicí jednotka na motocyklu

6. Orientace, komplexní diagnostika a oprava přípravy směsi karburátorem zážehových motorů motocyklů

a - demontované karburátory na pracovním stole

b - motocykl umístěn na výkonové brzdě

7. Orientace, komplexní diagnostika a oprava zapalovacího systému zážehových motorů motocyklů

b - kompletní motocykl na stojanu

8. Orientace, komplexní diagnostika a oprava příslušenství motorů přímo s ním spojených - okruh dobíjení, chladicí systém, mazání, startér

b,d,f - praktické předvádění na motocyklu na stojanu

9. Orientace, komplexní diagnostika a oprava emisních systémů. Výfukový systém, dodatečné spalování výf. plynů, lambda regulace

b,c,f - praktické předvedení na motocyklu, který je na válcové zkušebně výkonu

11. Orientace, komplexní diagnostika, oprava a nastavení podvozků motocyklů

b - tlumič demontován

e - rám odstrojen a umístěn na stojan

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Integrovaná střední škola automobilní Brno

Honda ČR, s. r. o.

Y Moto Praha, s. r. o.