Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami jednostopých vozidel (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách jednostopých vozidel Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí jednostopých vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy motocyklů v elektronické nebo tištěné podobě včetně jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ motocyklu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v elektrotechnice, elektronice a měření veličin motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky, měřit základní elektrické veličiny za použití vhodných měřicích přístrojů pro motocykly (multimetr, osciloskop) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zapojení a konstrukci snímačů a akčních členů motocyklu Ústní ověření
d Zapojit a měřit elektrické obvody podle schématu Praktické předvedení
e Orientovat se v elektrických a světelných zdrojích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v měření strojních součástí, lícování a vymezování vůlí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy uložení strojních součástí motocyklů a provést mechanické měření dílů určených autorizovanou osobou včetně zjištění tolerancí, rozměrů a jejich párování oudle daných tolerancí Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit správnou vůli či přesah strojních součástí podle zadání včetně tolerancí u motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve způsobech obrábění a tepelného zpracování strojních součástí používaných u motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava vstřikovacího systému zážehových motorů motocyklů s využitím sériové i paralelní diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy a řízení vstřikování paliva Ústní ověření
b Komunikovat s řídicí jednotkou pomocí sériové diagnostiky (vyčtení chybových kódů, sledování parametrů, aktivace akčních členů, adaptace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravit závadu na vstřikovacím systému zjištěnou pomocí sériové diagnostiky motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
d Diagnostikovat závady pomocí paralelní diagnostiky multimetrem a osciloskopem Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit provozní tlaky motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika přípravy směsi karburátorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy karburátorových systémů Ústní ověření
b Provést kontrolu jednotlivých okruhů karburátoru a seřizovat pomocí analyzátoru výfukových plynů a synchrotesteru Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závady na systému přípravy směsi karburátorem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava zapalovacího systému zážehových motorů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy zapalování, terminologii a způsoby diagnostiky Ústní ověření
b Zapojovat základní části systému zapalování Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a diagnostikovat zapalovací systémy, navázat komunikaci s řídicí jednotkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava příslušenství motorů přímo s ním spojených

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy dobíjení Ústní ověření
b Změřit a diagnostikovat dobíjecí okruh, odstranit závadu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat části chladicího okruhu a popsat média chlazení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat části mazacího okruhu a popsat složení maziv Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat schéma startovacího okruhu Ústní ověření
f Změřit a diagnostikovat startovací okruh, opravit zjištěnou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika a oprava emisních systémů motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy snižování emisí Ústní ověření
b Provést měření a vyhodnocení složení výfukových plynů, opravit zjištěnou závadu Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat proces lambda regulace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat činnost systémů recirkulace výfukových plynů, opravit závadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v dynamice motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozměry motocyklu a jejich vliv na jízdní vlastnosti Ústní ověření
b Popsat jízdní odpory a jejich vliv na jízdu Ústní ověření
c Nakreslit působení sil na motocykl při různých jízdních režimech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika, oprava a nastavení podvozků motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v diagnostice a nastavení podvozků včetně elektronických systémů Ústní ověření
b Zkontrolovat tlumiče a jejich jednotlivé součásti Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést nastavení podvozku - nastavení tlumení, pružin Praktické předvedení a ústní ověření
d Demontovat, opravit a namontovat přední teleskopický tlumič Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat a diagnostikovat brzdový systém včetně systému ABS, opravit závadu na systému ABS Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat konstrukci a princip činnosti duálních brzdových systémů, provést diagnostiku jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést diagnostiku rámu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika převodového ústrojí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a princip činnosti jednotlivých druhů automatických a automatizovaných převodovek Ústní ověření
b Popsat měřicí metody mechanických dílů a číst servisní hodnoty měřených částí převodového ústrojí motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a měřit díly převodového ústrojí (primární převod, spojka, sekundární převod) a řadicího mechanismu motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komplexní diagnostika mechanických částí motorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřicí metody mechanických dílů a určit servisní hodnoty měřených částí motoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat a měřit díly spalovacího motoru motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit kompresní tlaky ve válcích pomocí vhodného přístroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zkoušky výkonu motoru na válcové zkušebně motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřicí metody a postupy na zkušebnách výkonu Ústní ověření
b Měřit a analyzovat výsledky na válcové zkušebně výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostika závady motocyklu na válcové zkušebně výkonu a její odstarnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech datarecordingu a analýza naměřených dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a využití datarecordingu Ústní ověření
b Analyzovat a interpretovat data Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzení (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A".

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • dodržování technologických postupů

 

Specifikace podmínek ověřování některých kritérií:

3. Orientace v elektrotechnice, elektronice a měření veličin motocyklů

d) motocykl na stojanu

 

5. Komplexní diagnostika a oprava vstřikovacího systému zážehových motorů motocyklů s využitím sériové i paralelní diagnostiky - předpoklad využití sériové i paralelní diagnostiky, adaptace SW ŘJ na základě diagnostiky vozidla

b) řídicí jednotka na motocyklu

 

6. Komplexní diagnostika přípravy směsi karburátorem

b) motocykl umístěn na výkonové brzdě

 

7. Komplexní diagnostika a oprava zapalovacího systému zážehových motorů motocyklů

b) kompletní motocykl na stojanu

 

8. Komplexní diagnostika a oprava příslušenství motorů přímo s ním spojených - okruh dobíjení, chladicí systém, mazání, startér

b), d), f) praktické předvádění na motocyklu na stojanu

 

9. Komplexní diagnostika a oprava emisních systémů motocyklů - výfukový systém, dodatečné spalování výfukových plynů, lambda regulace

b), c), d) praktické předvedení na motocyklu, který je na válcové zkušebně výkonu

 

11. Komplexní diagnostika, oprava a nastavení podvozků motocyklů

b) tlumič demontován

g) rám odstrojen a umístěn na stojan

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostaní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

Integrovaná střední škola automobilní Brno

Honda ČR, s. r. o.

Y Moto Praha, s. r. o.

Larsson Czech, s. r. o.