Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 1.3.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software na "filiálce - serveru" prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software na pokladním místě Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést postup práce na elektronické pokladně při jejím spouštění a připojování k serveru prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést činnost pomocí výpočetní techniky na obchodním software na "filiálce" prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést činnost pomocí výpočetní techniky na obchodním software na "pokladním místě" Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést činnost na elektronické pokladně připojené na obchodní software Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat komunikaci se softwarovou firmou v případě poruchy Písemné a ústní ověření
h Předvést postup při vzdálené správě obchodního software na "filiálce" a "pokladním místě" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v předpisech týkajících se obchodního software prodejen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje přístupu k potřebné oborové legislativě Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní předpisy týkající se prodeje zboží koncovému zákazníkovi Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat základní předpisy týkající se náležitosti pokladních dokladů, reklamací a doloženosti České obchodní inspekci a Celní správě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Práce s obchodním software pokladního místa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zahájení prodeje, prodej a jeho ukončení koncovému zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést prodej formou nepeněžní operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést prodej formou "zákaznického klubu" a různých forem slev a výhod Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést další služby na pokladním místě - "casch back, prodej losů, sázkový terminál, výběr hotovosti, dobíjení telefonních kuponů ..." Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést řešení reklamací a storen dokladů na pokladním místě Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsob restartu pokladního místa v případě poruchy nebo výpadku elektrického proudu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Práce s obchodním software filiálky - serveru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob vkládání přijatých dodacích listů do systému prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést způsob zobrazení návrhu objednávky a její vyplnění a odeslání dodavateli elektronickou formou nebo její vytištění a odeslání papírovou formou Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob zobrazení stavu jednotlivých druhů zboží ve skladě a možnosti filtrování druhů včetně zobrazení aktuálních cen Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob tvorby balíčku zboží a bonusového zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést způsob výběru a tvorby různých druhů cenovek Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést způsob vyplňování a odesílání příjemek, výdejek, vratek, převodek a dobropisů Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést způsob zpracování podkladů pro fakturaci Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s pokladním deníkem pokladního místa a "trezorem" prodejny včetně vyúčtování finančních prostředků a nepeněžního plnění - "platební karta, stravenka, poukázka aj." Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést práci s číselníky prodejny - např. zboží, dodavatelů, zaměstnanců, obalů, akcí aj. Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést způsob převodu zboží mezi skladovými kartami na filiálce při záměně prodaného sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést způsob nastavení FIKu (Fiskální identifikační kód) a BKP (Bezpečnostní kód poplatníka) v obchodním software firmy a popsat způsob registrace na příslušném finančním úřadě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití výstupů z obchodního software prodejny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat doklad "daňový rozpis účetních dokladů" a jeho použití Písemné a ústní ověření
b Popsat doklad "obratová soupiska zásob" a jeho využití Písemné a ústní ověření
c Popsat statistické sestavy "zisky", "prodej", "neskladové položky", "vklady", "výběry", "pohyby zboží" a "odběretelé" a jejich využití pro činnost prodejny a centrály Písemné a ústní ověření
d Předvést ostatní uživatelské tabulky a popsat jejich využití na prodejně a centrále Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést nastavení "parametrů prodejny", "správy uživatelů", "změny uživatele", "přenosu dat" a "servisní funkce obchodního software prodejny" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha obchodního software na centrále firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vytváření manuálů, pracovních postupů a aplikace změn na centrále Písemné a ústní ověření
b Předvést zavádění a údržbu číselníků, speciálních a akčních ceníků a vytváření cenových modelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vedení a evidenci zákaznického klubu, dobíjení zákaznických a telefonních kreditů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vyhodnocování akcí, statistik, rentability akcí, analýzy prodejů, citlivostních analýz, výkyvů poptávky a sezonnosti Písemné a ústní ověření
e Popsat vyhodnocování ziskových sestav a posuzování normativů prodejen Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha obchodního software filiálek vzdálenou správou z centrály firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést aplikaci změn - upgrade - v programu filiálky vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kontrolu dokladů, jejich vstupování, stavu zásob a obalů vzdáleným přístupem z centrály Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob zavádění nových programů, nových služeb a školení zaměstnanců na filiálkách Písemné a ústní ověření
d Předvést způsob opravy dokladů a vstupů do pokladních deníků a výpočet slev vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob komunikace mezi prodejnami, ústředím a dodavatelem systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Jednota, spotřební družstvo
Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby
Kaufland, v. o. s.
Automotive Lighting, s. r. o.
Coop, družstvo