Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software na "filiálce - serveru" prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software na pokladním místě Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést postup práce na elektronické pokladně při jejím spouštění a připojování k serveru prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést činnost pomocí výpočetní techniky na obchodním software na "filiálce" prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést činnost pomocí výpočetní techniky na obchodním software na "pokladním místě" Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést činnost na elektronické pokladně připojené na obchodní software Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat komunikaci se softwarovou firmou v případě poruchy Písemné a ústní ověření
h Předvést postup při vzdálené správě obchodního software na "filiálce" a "pokladním místě" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v předpisech týkajících se obchodního software prodejen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje přístupu k potřebné oborové legislativě Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní předpisy týkající se prodeje zboží koncovému zákazníkovi Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat základní předpisy týkající se náležitosti pokladních dokladů, reklamací a doloženosti České obchodní inspekci a Celní správě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Práce s obchodním software pokladního místa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zahájení prodeje, prodej a jeho ukončení koncovému zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést prodej formou nepeněžní operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést prodej formou "zákaznického klubu" a různých forem slev a výhod Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést další služby na pokladním místě - "casch back, prodej losů, sázkový terminál, výběr hotovosti, dobíjení telefonních kuponů ..." Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést řešení reklamací a storen dokladů na pokladním místě Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsob restartu pokladního místa v případě poruchy nebo výpadku elektrického proudu Písemné a ústní ověření
g Předvést umístění značení EET na pokladním dokladu a vysvětlit pojem - tržba evidovaná v běžném režimu a tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Práce s obchodním software filiálky - serveru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob vkládání přijatých dodacích listů do systému prodejny Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést způsob zobrazení návrhu objednávky a její vyplnění a odeslání dodavateli elektronickou formou nebo její vytištění a odeslání papírovou formou Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést způsob zobrazení stavu jednotlivých druhů zboží ve skladě a možnosti filtrování druhů včetně zobrazení aktuálních cen Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést způsob tvorby balíčku zboží a bonusového zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést způsob výběru a tvorby různých druhů cenovek Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést způsob vyplňování a odesílání příjemek, výdejek, vratek, převodek a dobropisů Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést způsob zpracování podkladů pro fakturaci Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s pokladním deníkem pokladního místa a "trezorem" prodejny včetně vyúčtování finančních prostředků a nepeněžního plnění - "platební karta, stravenka, poukázka aj." Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést práci s číselníky prodejny - např. zboží, dodavatelů, zaměstnanců, obalů, akcí aj. Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést způsob převodu zboží mezi skladovými kartami na filiálce při záměně prodaného sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést způsob nastavení FIKu (Fiskální identifikační kód) a BKP (Bezpečnostní kód poplatníka) v obchodním software firmy a popsat způsob registrace na příslušném finančním úřadě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití výstupů z obchodního software prodejny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat doklad "daňový rozpis účetních dokladů" a jeho použití Písemné a ústní ověření
b Popsat doklad "obratová soupiska zásob" a jeho využití Písemné a ústní ověření
c Popsat statistické sestavy "zisky", "prodej", "neskladové položky", "vklady", "výběry", "pohyby zboží" a "odběretelé" a jejich využití pro činnost prodejny a centrály Písemné a ústní ověření
d Předvést ostatní uživatelské tabulky a popsat jejich využití na prodejně a centrále Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést nastavení "parametrů prodejny", "správy uživatelů", "změny uživatele", "přenosu dat" a "servisní funkce obchodního software prodejny" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha obchodního software na centrále firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vytváření manuálů, pracovních postupů a aplikace změn na centrále Písemné a ústní ověření
b Předvést zavádění a údržbu číselníků, speciálních a akčních ceníků a vytváření cenových modelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vedení a evidenci zákaznického klubu, dobíjení zákaznických a telefonních kreditů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vyhodnocování akcí, statistik, rentability akcí, analýzy prodejů, citlivostních analýz, výkyvů poptávky a sezonnosti Písemné a ústní ověření
e Popsat vyhodnocování ziskových sestav a posuzování normativů prodejen Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha obchodního software filiálek vzdálenou správou z centrály firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést aplikaci změn - upgrade - v programu filiálky vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kontrolu dokladů, jejich vstupování, stavu zásob a obalů vzdáleným přístupem z centrály Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob zavádění nových programů, nových služeb a školení zaměstnanců na filiálkách Písemné a ústní ověření
d Předvést způsob opravy dokladů a vstupů do pokladních deníků a výpočet slev vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob komunikace mezi prodejnami, ústředím a dodavatelem systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně se zaměřením na management, ekonomiku, obchod a služby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, nebo jako osoba ve funkci vedoucího obchodního úseku nebo provozu zahrnujícího pracoviště s nákupem a prodejem zboží, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodu ve spojitosti s nákupem a prodejem zboží, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodnu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Součástí materiálně-technického zázemí musí být minimálně:

- Počítač, monitor, tiskárna, pokladní místo nebo elektronická pokladna

- Software obsahující program obchodní software pro prodej zboží

- Tiskopisy potřebné pro realizaci zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, spotřební družstvo

Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby

Kaufland, v. o. s.

Automotive Lighting, s. r. o.

Coop, družstvo