Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona o vodách č. 254/2001 Sb., především § 2, 5, 6, 8-13, 15, 16, 38-42 a 89-92, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu č. 143/2012 Sb., a vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 123/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména v části 3, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v konkrétním povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a dokumentaci o odvádění a čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 a ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel Ústní ověření
b Orientovat se v konkrétním provozním řádu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v konkrétním havarijním plánu a povodňovém plánu ČOV Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v konkrétním kanalizačním řádu stokové sítě v návaznosti na čištění odpadních vod Ústní ověření
e Orientovat se v hlavních zdrojích znečištění vypouštěného do stokové sítě a pro jednotlivé skupiny producentů charakterizovat hlavní typické složky znečištění Ústní ověření
f Orientovat se v technologii předčištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě hlavními skupinami producentů a popsat zásady kontroly objektů předčištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v biochemických procesech čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pojmy z biochemického čištění odpadních vod (oxidace uhlíku, nitrifikace, denitrifikace, aktivovaný kal); popsat biologické a chemické procesy nad technologickým schématem konkrétní ČOV Písemné a ústní ověření
b Popsat parametry jakosti odpadních a povrchových vod jako pH, NL, CHSKCr, BSK5, Namon, Ncelk, Pcelk, RAS a další Ústní ověření
c Popsat fyzikálně-chemické a biochemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu čištění odpadních vod včetně modifikací pro odstraňování nutrientů Písemné a ústní ověření
d Navrhnout základní blokové schéma čištění odpadních vod podle předloženého rozboru odpadních vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit procesy předčištění a mechanického čištění konkrétní čistírny odpadních vod Ústní ověření
b Objasnit procesy biologického a terciárního čištění konkrétní čistírny odpadních vod Ústní ověření
c Objasnit procesy kalového a plynového hospodářství konkrétní čistírny odpadních vod Ústní ověření
d Popsat technologickou linku konkrétní čistírny odpadních vod podle vizualizace pro dispečerské pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat specifické požadavky na provoz čistírny odpadních vod v případě maximálního dešťového přítoku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologických postupů odvádění a čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout potřebu chemikálií pro čištění odpadních vod a kalové hospodářství na konkrétní ČOV Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob řízení technologického procesu dodávky vzduchu ve vazbě na spotřebu kyslíku v aktivačním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout způsob řízení technologického procesu čerpání odpadních vod a kalů ve vazbě na kapacitu ČOV a jejího technologického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout způsob řízení vybraného odvodňovacího zařízení pro odvodnění čistírenských kalů Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob řízení výroby bioplynu a elektrické energie při zpracování čistírenských kalů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat praktický příklad plánu dozoru a kontroly technologických postupů při čištění odpadních vod na ČOV v návaznosti na provozní řád Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat plnění emisních limitů stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a navrhnout příslušná opatření, na konkrétním příkladu zkontrolovat plnění emisních limitů stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a popsat technologické parametry procesu čištění odpadních vod na ČOV (stáří kalu, koncentrace rozpuštěného kyslíku, recirkulační poměry, doby zdržení, dávky chemikálií) Písemné a ústní ověření
b Vyhodnotit spotřebu chemikálií pro srážení fosforu a odvodňování čistírenských kalů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit spotřebu elektrické energie pro technologická zařízení na ČOV Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit účinnost čištění odpadních vod a plnění emisních limitů definovaných povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření základních parametrů technologie čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat technologické vzorky odpadních vod a kalů Praktické předvedení
b Změřit objem kalu po třicetiminutové sedimentaci Praktické předvedení
c Stanovit koncentraci sušiny aktivovaného nebo odvodněného kalu pomocí sušicích vah Praktické předvedení
d Změřit koncentraci rozpuštěného kyslíku v aktivační směsi pomocí přenosného přístroje Praktické předvedení
e Změřit teplotu aktivační směsi Praktické předvedení
f Stanovit odběrná místa pro odběr technologických vzorků na ČOV (aktivační směsi, odvodněného kalu, dalších proudů kalů, přítoku, odtoku, odtoků z jednotlivých stupňů čištění) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, předvést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení pracovníků ochrannými pomůckami v závislosti na objektovém riziku jednotlivých pracovišť na ČOV a stokové síti Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci závadného ovzduší za dodržování zásad BOZP a charakterizovat jednotlivé rizikové složky (plyny) ovzduší v objektech ČOV a ve stokové síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozně-technické dokumentace čistíren odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat zprávu o účinnosti čištění, spotřebě chemikálií a energií a produkci čistírenských kalů a energií Praktické předvedení
b Zpracovat podklady pro plnění ohlašovacích povinností Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat pokyn technologa k optimalizaci provozu ČOV na základě vyhodnocení spotřeby elektrické energie, chemikálií a dosahované účinnosti čištění odpadních vod Praktické předvedení
d Zpracovat záznam do provozního deníku ČOV Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnoticí kritéria.

Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod

  • Autorizovaná osoba připraví min. 3 konkrétní povolení k vypouštění odpadních vod, připraví následující právní předpisy: zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění, nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb. v platném znění, nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu č. 143/2012 Sb., vyhlášku o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 123/2012 Sb. v platném znění, zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., vyhlášku, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích č. 428/2001 Sb. v platném znění, zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění

Kompetence: Orientace v normách a dokumentaci o odvádění a čištění odpadních vod

  • Autorizovaná osoba připraví provozní řád a havarijní a povodňový plán ČOV a kanalizační řád stokové sítě a normy ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402

Kompetence: Orientace v biochemických procesech čištění odpadních vod

  • Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 protokoly o analýze vzorku odpadních vod, technologické schéma konkrétní ČOV

Kompetence: Provoz technologické linky čistírny odpadních vod

  • Autorizovaná osoba připraví technologické schéma konkrétní ČOV s terciárním stupněm a kalovým a plynovým hospodářstvím, vizualizaci ČOV pro dispečerské pracoviště s namodelováním hodnot maximálního dešťového průtoku ČOV

Kompetence: Návrh technologických postupů odvádění a čištění odpadních vod

  • Autorizovaná osoba připraví technologické schéma konkrétní ČOV a seznam jejího strojního vybavení

Kompetence: Kontrola dodržování technologických postupů čištění odpadních vod na ČOV

  • Autorizovaná osoba připraví provozní řád ČOV, minimálně 3 povolení k vypouštění odpadních vod a odpovídající výsledky ČOV nejméně za 1 rok

- bod b) doporučujeme hodnotit v souvislosti s bodem d) kompetence Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV

Kompetence: Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV

  • Autorizovaná osoba připraví vizualizaci dispečerského pracoviště ČOV se zobrazením potřebných parametrů, připraví údaje o spotřebě chemikálií a elektrické energie, připraví minimálně 3 povolení k vypouštění odpadních vod a odpovídající výsledky ČOV nejméně za 1 rok

Kompetence: Měření základních parametrů technologie čištění odpadních vod na ČOV

  • Autorizovaná osoba připraví nádrž pro odběr technologických vzorků odpadních vod a kalů a pro provedení měření teploty a koncentrace rozpuštěného kyslíku

Kompetence: Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,

  • Autorizovaná osoba připraví formulář knihy úrazů, zpracovaná objektová rizika konkrétních pracovišť ČOV a detektor závadnosti ovzduší

Kompetence: Vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV

  • Autorizovaná osoba připraví údaje o spotřebě chemikálií a elektrické energie, produkci kalu, účinnosti čištění, připraví provozní deník ČOV

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Podkladem pro modelové situace jsou různá vyhodnocení ze systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny náměty na změny v technologiích a zapracování do změn provozních řádů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

REVOS Rokycany, s. r. o.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ