Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dělení pohybové soustavy člověka Písemné ověření
b Prokázat znalost struktury, tvaru a funkce hlavních kostí a kloubů Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalových tkání, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí Písemné ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Ústní ověření
e Popsat principy fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže Písemné a ústní ověření
f Popsat patofyziologii základních civilizačních onemocnění Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza držení těla v polohách a v pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondičního tréninku osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést fyziologické držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést analýzu modelového příkladu držení těla, rozpoznat případné závažné odchylky od normy a navrhnout vhodnou pohybovou kompenzaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní funkční testy pohybového aparátu a kardiovaskulárního systému na modelovém cvičícím a interpretovat výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost pohybového programu na základě získané základní anamnézy a zhodnotit rizika na základě osobního rozhovoru s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a provést základní funkční testy pro ověření vhodného typu cvičebního programu a intenzity pohybové aktivity pro jednotlivce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit možná rizika nevhodných pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními a navrhnout vhodná cvičení pro domácí podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést možná nebezpečí a rizika prvních hodin pohybových aktivit u osob s civilizačními onemocněními Písemné a ústní ověření
e Popsat metody udržení motivace a adherence k pohybovým aktivitám Ústní ověření
f Popsat specifika plánování pohybové aktivity seniorů Písemné a ústní ověření
g Prokázat znalost metod rozvoje silových a vytrvalostních schopností u osob s civilizačním onemocněním a určit jejich vhodnost Písemné ověření
h Uvést vhodné pohybové aktivity v terénu pro osoby se základními civilizačními onemocněními s ohledem na rizika daných onemocnění Ústní ověření
i Sestavit návrh pohybového programu pro úvodní 2 cvičební lekce u klientů s nízkou fyzickou zdatností na příkladu jednoho konkrétního klienta a uvést jeho možné modifikace Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení a předvedení správného provedení cviků pro osoby s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat 3 vhodné typy cvičení pro osoby s artrózou, resp. postižením velkých nosných kloubů Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat 3 vhodné typy cvičení pro osoby s osteoporózou nebo vysokým rizikem osteoporózy Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat 3 vhodná cvičení a intenzitu cvičení pro diabetiky a lidi s vysokým kardiovaskulárním rizikem Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat 3 vhodná cvičení a intenzitu cvičení pro osoby s vysokým krevním tlakem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení skupinových a individuálních lekcí pro osoby s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést individuální cvičební lekci pro jednoho klienta na základě sestaveného cvičebního programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést hlavní část cvičební lekce zaměřené na posilování určité svalové skupiny pro menší skupinu klientů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Modifikace cvičebního programu pro osoby s civilizačními onemocněními s využitím základních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést 5 cviků s fitballem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést 5 cviků s therra bandem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést 5 cviků s overballem u osob s civilizačními onemocněními Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést 5 cviků s využitím domácího prostředí a běžně dostupných předmětů pro sestavení cvičebního programu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Poskytování informací k modifikaci životního stylu a stravovacích návyků osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních složek potravy v souvislosti s určenou pohybovou aktivitou osob s civilizačními onemocněními Písemné ověření
b Prokázat znalost zásad redukční diety a pitného režimu a uvést vhodné pohybové aktivity v průběhu redukční diety Písemné ověření
c Uvést specifika výživy v programech pohybové aktivity u obézních osob Ústní ověření
d Uvést specifika diabetické diety ve vztahu k pohybovým aktivitám Ústní ověření
e Uvést specifika výživy u osob s aterosklerózou a vysokým krevním tlakem Ústní ověření
f Uvést specifika výživy u osob s osteoporózou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit vztah jednotlivých biologických parametrů (srdeční, resp. tepovou frekvencí, krevní tlak, subjektivní vnímání) a intenzity tělesné zátěže a interpretovat odchylky od normy Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit krevní tlak a srdeční, resp. tepovou frekvenci na modelovém cvičícím před, v průběhu a po ukončení cvičení a vysvětlit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit různé hladiny glykémie před, v průběhu a po ukončení pohybové aktivity a navrhnout vhodný pohybový program Ústní ověření
d Určit tělesné složení klienta na modelovém příkladu a interpretovat výsledek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Poskytování první pomoci pro potřeby instruktorů pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle modelovou nenadálou situaci (bezvědomí, epileptický záchvat, krvácení, zástava dechu a oběhu), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech pohybového aparátu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat projevy hypoglykémie a uvést zásady první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách osob s civilizačními onemocněními

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro výběr vhodného cvičebního oděvu včetně obuvi u osob s civilizačními onemocněními Ústní ověření
b Předvést obsluhu a užívání cvičebních strojů ve fitness při vedení cvičebních lekcí (běžecký pás, rotoped) Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady bezpečnosti při užívání strojů ve fitness při vedení cvičebních lekcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-pohybovych-akt#zdravotni-zpusobilost).

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a užívání adekvátní odborné terminologie a názvosloví tělesných cvičení na požadované úrovni.

 

Za menší skupinu skupinu klientů se považuje skupina 3 klientů, přičemž každý klient má své specifické zdravotní omezení (napříkad jedna osoba má diabetes, druhá osoba artrózu a třetí trpí hypertenzí) tzn. každý klient může trpět jiným onemocněním.

 

Civilizačním onemocněním v rámci tohoto standardu rozumíme: obezita a nadváha, diabetes (cukrovka) 2. typu, dyslipidémie (porucha metabolismu tuků), hypertenze (vysoký krevní tlak), osteoporóza, artróza nosných kloubů, ateroskleróza a její projevy.

Kompetence Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby kondičního tréninku osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- uchazeč otestuje tyto funkční testy s jedním klientem: Step test, zátěžový test na kole s měřením krevního tlaku do submaximální zátěže, chodecký test 6 min., funkční testy na páteř – například Thomayerův test.

 

Kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- modelové příklady virtuálních osob s civilizačním onemocněním, pro které navrhne uchazeč vhodná cvičení pro domácí podmínky - tento program je připravován na místě, AOs zadá jeden cvičební program.

(na základě těchto příkladů si může autorizovaná osoba vytvořit vlastní příklady zadání):

 • klient 68 let, nadváha, vysoký krevní tlak, nekuřák

 • klientka 45 let, obezita 2. stupně, diabetik, vysoký krevní tlak

 • klient 32 let, obezita 3. stupně, k lékaři nechodí, kuřák

 • klientka 76 let, normální hmotnost, vysoký krevní tlak, nekuřák

 • klientka 53 let, diabetička na inzulínu, hypertenze, kuřačka

 

Kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium i)

- AOs si připraví 20 modelových kazuistik.

- Nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky zašle AOs zadání pro zpracování cvičebního programu (rozsah 3-5 normostran A4) časově rozděleny dle jednolivých úseků s podrobným popisem jednotlivých částí. Uchazeč takto zpracovaný cvičební program zašle v elektronické podobě nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky autorizované osobě. Dle zadání AOS uchazeč předvede vybranou část lekce a svůj návrh u zkoušky obhájí.

- obsah připraveného cvičebního programu: anamnéza klienta, cíl cvičení, motivace, popis jednotlivých fází cvičební jednotky s uvedením jednotlivých pohybových aktivit a cviků, rizika a jejich předcházení, případně řešení komplikací

 

Kompetence Vedení skupinových a individuálních lekcí osob s civilizačními onemocněními, kritérium a)

- uchazeč povede cvičební lekci na základě připraveného cvičebního programu z kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními, kritérium i)

 

Kompetence Vedení skupinových a individuálních lekcí osob s civilizačními onemocněními, kritérium b)

- uchazeč předvede cvičení v rozsahu 20 minut na modelových cvičících

- autorizovaná osoba sleduje a hodnotí především, zda uchazeč správně vysvětluje a dohlíží na správné provedení cviku

 

Kompetence Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními, kritérium c)

- modelové příklady virtuálního diabetika, na jejichž základě uchazeč interpretuje různé hladiny glykémie před, v průběhu a po ukončení pohybové aktivity a navrhne vhodný pohybový program

- na základě parametrů u níže uvedených příkladů zadá autorizovaná osoba uchazeči pro zkoušku 1 příklad:

 • klient: 55 let, s cukrovkou, která trvá 10 let, výška 170 cm, hmotnost 98 kg; vstupní data: SF 60/min, krevní tlak 160/80 mmHg, glykémie 13,2 mmol/l, (po cvičení 11,4); postup při preskripci – první návštěva

 • klientka: 76 s cukrovkou 2. typu, léčenou metforminem, výška 163 cm, hmotnost 50 kg; vstupní data: SF 74/min, krevní tlak 130/80 mmHg, glykémie 6,2 mmol/l (po cvičení 5,8 mmol/l); postup při preskripci – první návštěva – dlouhodobý program

 • klient: 64 let, s cukrovkou 2. typu 17 let, výška 180 cm, váha 96 kg, léčení inzulínem 6 let, nyní 4 x denně, dále v anamnéze infarkt myokardu před 6 lety; vstupní data: SF 78/min, krevní tlak 155/90 mmHg, glykémie 9,2 mmol/l (po cvičení 5,7 mmol/l); postup při preskripci – první návštěva a další postup

 

Kompetence Monitorování biologických parametrů před, během i po ukončení cvičební jednotky u osob s civilizačními onemocněními, kritérium d)

- tělesné složení (index BMI) lze určit na modelovém cvičícím

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba si připraví pro písemnou část zkoušky:

1. soubor uzavřených otázek pro testové ověření znalostí uchazeče - týká se kompetencí

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit s civilizačním onemocněním kritéria a), b) a c)

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními kritéria g)

Poskytování informací k modifikaci životního stylu a stravovacích návyků osob s civilizačními onemocněními kritéria a) a b)

 

2. soubor otevřených otázek pro písemné ověření znalostí uchazeče formou volné písemné odpovědi. Týká se kompetencí:

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka pro potřeby instruktorů pohybových aktivit s civilizačním onemocněním kritéria e) a f)

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinové i individuální lekce osob s civilizačními onemocněními kritéria d) a e)

 

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Pokud ani jedna z autorizovaných osob tvořící zkušební komisi nemá vzdělání zdravotnického zaměření, musí zajistit, aby u zkoušky byla přítomna přísedící osoba s odbornou způsobilostí k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nebo osoba s odbornou způsobilostí k výkonu povolání fyzioterapeuta podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Přísedící osoba má jen poradní hlas a nemůže zasahovat do vlastního průběhu zkoušky ani provádět hodnocení výkonu uchazeče.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaný fyzioterapeut a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování a vedení pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.
 2. Minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání v oboru pro přípravu fyzioterapeutů nebo v oboru tělesná výchova a sport a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování a vedení pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství s atestací tělovýchovného lékařství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování a vedení pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.
 4. Profesní kvalifikace 74-019-N Instruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními a vysokoškolské vzdělání zdravotnického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování a vedení pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • místnost určená pro cvičení skupinových lekcí
 • místnost pro písemnou část zkoušky
 • anatomické mapy člověka – kosterní, svalový systém
 • cvičební podložky a pomůcky pro cvičení – každý minimálně ve 4 kusech: podložky, overbally, gymbally (fitbally), therra bandy, step
 • činky jednoručky
 • tonometr, fonendoskop, sporttester
 • osobní váha, metr na měření tělesné výšky
 • krejčovský metr
 • zdravotnický materiál nutný pro předvedení poskytnutí první pomoci
 • standardizovaně vybavená lékárnička
 • resuscitační fantom
 • rotoped, běžecký pás
 • 3 modeloví cvičící

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče formou testu s uzavřenými otázkami je 30 minut a doba trvání písemné zkoušky formou písemných odpovědí uchazeče na otevřené otázky je 30 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VŠTJ Medicina Praha, o. s.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FV Motl

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno

IKEM Praha

Česká komora fitness