Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Brašnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry, provést základní seřízení a kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola kvality materiálů používaných v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, podšívkových materiálů, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro sedlářskou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného typu sedlářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a přednosti třísločiněných usní pro sedlářskou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých pracovních operací při výrobě sedlářských dílců a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro provedení lepeného spoje a provést lepený spoj na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál Praktické předvedení
c Vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního sedlářského výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Uvést zásady zapravení řezu okraje usně a provést tuto operaci na předloženém vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu předložených vzorků ke strojovému šití, zdůvodnit vlastnosti a výhody strojně šitého spoje, předvést správné navlečení jehly na zvoleném šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat a předvést práci ručního šití, předvést minimálně čtyři různé ruční stehy a popsat jejich přednosti a možnosti využití Praktické předvedení a ústní ověření
c Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých úprav součástí a hotových výrobků v sedlářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti tvarování a popsat přípravu součástí a dílců před tvarováním, provést ukázku jednoduchého tvarování na vzorku předložené usně Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit úpravy součástí a dílců před vlastním spojováním Ústní ověření
c Připevnit funkční i ozdobné kování podle výrobní dokumentace u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Konečná úprava vzhledu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu sedlářských výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části hotového sedlářského výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu a dané provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu konečného vzhledu zadaného sedlářského výrobku a uvést zásady údržby výrobku s ohledem na použitý hlavní vrchový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/brasnar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu kožedělné (sedlářské) výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení výrobklu, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna, s. r. o., Brno