Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Údržba a opravy důlních děl (přibírka počvy a boku důlního díla, výměna výztuže)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní hornické práce při údržbě dopravní trati Praktické předvedení
b Provést výměnu výztuže a výměnu pažení na pracovišti dopravní trati v dole Praktické předvedení
c Provést ruční přibírku počvy na pracovišti dopravní trati v dole Praktické předvedení
d Provést výměnu koleje, drážky dopravní tratě, kostek dopravní tratě, výhybek a točnic na pracovišti v dole Praktické předvedení
e Provést budování důlní kolejové tratě-kolejnice, změření osové vzdálenosti pražců, připevnění kolejnic na pražce, upevnění výhybek, budování stružky, ověřit zachování rozměrů pro chůzi a dopravu v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a podstatu bezpečnostních prvků na dopravní trati, včetně lhůt a kontrol (funkčnost výhybek, nosné vozíky, brzdové systémy, chrániče, bezpečnostní závory, dopravní návěští a předvěští) Ústní ověření
b Provést údržbu a prověřit funkčnost zarážek, výhybek dopravní trati (kolejová doprava, závěsná doprava) Praktické předvedení
c Vysvětlit a popsat dopravní návěští a předvěstí dopravní trati Ústní ověření
d Popsat opatření při provádění opravných prací na dopravní trati (výstrahy, cedule, osvětlení) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Informování o závadách a nebezpečných situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup hlášení o závadách a zjištěných skutečnostech při údržbě zařízení na dopravní trati Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat údaje o vykonané práci při báňské údržbě dopravní tratí Praktické předvedení
b Zaznamenat údaje o vykonané práci při údržbě a prověřování funkčnosti bezpečnostních zařízení na dopravní trati Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit popis základních ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s vykonávanou činností Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek potřebných při vykonávané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos#zdravotni-zpusobilost).

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ

OKD, a. s.

TU Brno

DIAMO, s. p.