Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pivovarník a sladovník
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Úprava piva před stáčením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam filtrace piva a uvést změny piva při filtraci Ústní ověření
b Uvést a popsat jednotlivé typy filtrů používané k filtraci piva Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit postup filtrace piva na naplavovacím křemelinovém filtru, uvést druhy křemelin používané pro filtraci piva a kontrolovat průběh filtrace piva – kontrola tlaku, odběr vzorku filtrovaného piva, kontrola čirosti piva Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam a uvést možnosti koloidní stabilizace piva Ústní ověření
e Uvést možnosti zajištění mikrobiologické trvanlivosti piva, popsat způsoby pasterace piva a vysvětlit změny piva při pasteraci Ústní ověření
f Popsat a zkontrolovat průběh čerpání piva do přetlačných a vyrovnávacích tanků – kontrola tlaku, odběr vzorků piva pro rozbor, senzorická kontrola piva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha lahvárenské linky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologické operace probíhající při stáčení piva do lahví - mytí lahví a kontrolu umytých lahví, plnění piva do lahví a uzavírání lahví, pasteraci piva, etiketování lahví, operace spojené s přepravními a skupinovými obaly, uvést základní druhy lahví používané pro pivo Ústní ověření
b Popsat stáčírnu lahví a uspořádání lahvárenské linky, vysvětlit funkci jednotlivých technologických zařízení lahvárenské linky a obsluhovat vybrané technologické zařízení lahvárenské linky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat průběh stáčení piva do lahví – kontrola procesu mytí lahví, kontrola funkce inspektoru lahví, kontrola pasterace piva, kontrola plnění a uzavírání lahví, kontrola etiketování lahví a údajů na etiketě, odběr vzorků finálních výrobků ke kontrole jakosti Praktické předvedení
d Vysvětlit význam HACCP a určit kritické kontrolní body při stáčení piva do lahví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha linky na stáčení piva do sudů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat KEG sud, uvést základní typy armatur KEG sudů a provést kontrolu KEG sudů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat uspořádání linky na stáčení piva do sudů Ústní ověření
c Vysvětlit technologické operace při mytí a plnění KEG sudů, zkontrolovat proces mytí a plnění KEG sudů, určit kritické kontrolní body při stáčení piva do sudů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odebrat vzorek finálního výrobku ke kontrole jakosti – kontrola plnosti sudu, kontrola údajů na víčku (etiketě), odebrat vzorek piva ze sudu a provést senzorickou kontrolu piva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sanitace zařízení stáčíren piva a zařízení pro úpravu piva před stáčením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a dodržovat obecné zásady správné výrobní a hygienické praxe Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit význam sanitace, uvést způsoby mytí a dezinfekce technologického zařízení a faktory ovlivňující proces mytí a dezinfekce Ústní ověření
c Provést sanitaci určeného technologického zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP a požární ochrany při úpravě piva před stáčením a při stáčení piva do obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla pro správné nakládání s čisticími a dezinfekčními prostředky Ústní ověření
b Uvést hlavní zásady BOZP a PO a dodržovat je při práci při úpravě piva před stáčením, při obsluze technologických zařízení lahvárenské linky, linky na stáčení piva do sudů a při sanitaci technologických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pivovarnik-a-sladovnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkoušející ověřuje kompetenci „Sanitace zařízení stáčíren piva a zařízení pro úpravu piva před stáčením" kritérium c) zadáním sanitace zařízení stáčíren piva nebo zařízení pro úpravu piva před stáčením.

Zkoušející ověřuje kompetenci „Dodržování BOZP a požární ochrany při výrobě piva“ kritérium b) průběžně při zkoušce během plnění příslušných odborných způsobilostí.

Při hodnocení je posuzován rovněž dohled nad hospodárným využíváním surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Potravinářská komora

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s, Lípová 15, 120 44 Praha 2

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze