Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výškový specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro montování lustrů a světelných objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst v technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést orientaci v normách a technických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést orientaci v základním rozlišení druhů a konstrukcí svítidel s využitím technických a montážních výkresů Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést orientaci v označení vodičů a svorek podle technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště k uskutečnění montáže (celého svítidla nebo jeho základních součástí), podle dokumentace popsat velikost a potřebu prostor pro uskutečnění montáže a zvolit systém uchycení podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout postupy při provádění montáže a demontáže s využitím technické dokumentace a při obsluze mechanizačních prostředků, charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž a demontáž včetně zásad BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodná manipulační zařízení pro montáž a demontáž lustrů a světelných objektů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný postup při manipulaci s materiálem náchylným k poškození, popsat značení a evidenci dílů a materiálů dle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro montování lustrů a světelných objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající postup práce podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí a vhodné pomůcky pro montáž svítidla dle uvedené výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a demontáž lustrů a světelných objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit technologický postup montáže nebo demontáže konkrétního prvku (modelového svítidla, případně světelného objektu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit potřebné nářadí, pomůcky a manipulační zařízení pro montáž a demontáž lustrů a světelných objektů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést montáž konkrétního prvku (celého modelového svítidla, případně světelného objektu) a zvolit vhodný způsob zabalení komponent svítidla pro jejich transport podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést jednoduché zapojení elektrických komponent podle schématu, určit typ schématu a na základě schématu vypočítat příkon Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů lustrů a světelných objektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a provést kontrolní měření a funkční zkoušku konkrétního prvku (celého modelového svítidla, případně světelného objektu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat vady u předloženého výrobku, zvolit postup opravy a tento postup zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zkoušku elektrické bezpečnosti zapojení a provést kontrolu rozměrů svítidla či světelného objektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Vstupní podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení dokladu o školení pro práci ve výškách.

 

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, tím budou dvě základní konstrukce "stropní nebo nástěnné konstrukce", ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly, podle zaměření konkrétní montáže lustru či světelného objektu.

Autorizovaná osoba pro potřeby zkoušky připraví:

  • Tištěné podklady vztahující se k odborné kompetenci "Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro montování lustrů a světelných objektů", kritérium hodnocení c)
  • dva druhy svítidel či světelných objektů "stropní nebo nástěnné "pro ověření odborné kompetence "Montáž a demontáž svítidel a světelných objektů", kritérium hodnocení c)
  • technické a montážní výkresy pro montování lustrů a světelných objektů
  • typy pracovních operací, úkolů (seznam ve formě názvů pracovních operací) pro montování lustrů a světelných objektů
  • vzorky materiálů pro montování lustrů a světelných objektů

a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

O formě seznámení uchazeče s nabídkou svítidel či světelných objektů, technickými a montážními výkresy pracovních operací, vzorků materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Praktické provedení montáže svítidla provede uchazeč na vzorku – dílech, které jsou určeny pro výrobu. Uchazeč sestaví svítidlo z dílů do celku před expedicí, popř. připraví následně svítidlo do balení podle balícího předpisu. Dále uchazeč sestaví jedno svítidlo a zapojí; následně jako další krok zkoušky předvede znovu rozebrání svítidla; v rámci ústního ověření popíše, jak provede balení pro expedici.

 

Ověření odborné kompetence Montáž a demontáž lustrů a světelných objektů bude prováděno na vzorku svítidla s nízko napěťovou elektrovýbavou do 24V, např. LED světelnými zdroji – typ moderna.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, kvalitu, přesnost provedení, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a PO, používání ochranných pracovních pomůcek a dodržování čistoty a pořádku na pracovišti.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

 

Vzhledem k charakteru pracovních činností při ověřování odborných kompetencí je nezbytné uchazeči zajistit přítomnost a spolupráci další osoby nebo zajištění mechanizačních prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

PRECIOSA - LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov

SUPŠS, Kamenický Šenov

Atypická svítidla a pasířství Rudolf Pospíšil