Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Ekolog specialista
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech pro ochranu životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup identifikace relevantních požadavků právních předpisů Ústní ověření
b Vysvětlit na příkladech kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a na konkrétních příkladech, které si zvolí uchazeč, prezentovat uplatnění požadavků právního předpisu pro nakládání s vodami k výrobním účelům a pro nakládání s odpadními vodami Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat požadavky na monitorování zařízení s obsahem regulovaných látek a/nebo fluorovaných skleníkových plynů Ústní ověření
e Popsat požadavky na nakládání se závadnými látkami Ústní ověření
f Vysvětlit hierarchii v nakládání s odpady a obecný postup zařazování odpadů podle kategorií a Katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést povinnosti organizace vyplývající ze zákona o hospodaření energií Ústní ověření
h Charakterizovat role výrobců a uživatelů nebezpečných chemických látek a směsí a jejich povinnosti při nakládání s nimi Ústní ověření
i Vysvětlit požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi Ústní ověření
j Vysvětlit na příkladu, co je předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí a způsob tohoto posuzování Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit na příkladu účel zákona o prevenci závažných havárií a z něj vyplývající povinnosti Praktické předvedení a ústní ověření
l Popsat účel zákona o integrované prevenci (IPPC) Ústní ověření
m Vysvětlit na příkladu účel zákona o ekologické újmě a o její nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace prvků systému managementu ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip systémů managementu založených na zlepšování (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej, PDCA) Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést rozdíly systému podle ISO 14001 a EMAS Ústní ověření
c Vysvětlit vztahy mezi normami pro systémy managementu (tj. environmentálního managementu (EMS), managementu kvality (QMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP), managementu hospodaření s energií (EnMS)) a možnosti využít těchto vztahů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést zdroje informací pro stanovení environmentální politiky, strategie, cílů, plánů a koncepce organizace v oblasti životního prostředí a jejich uplatnění v uchazečem zpracované studii Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojem kontext organizace a jeho využití při určení rozsahu a tvorbě systému environmentíálního managementu Ústní ověření
f Uvést příklady systémových rizik a příležitostí, které je nutno řešit v rámci vytvoření a udržování systému environmentálního managementu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit na příkladech uvedených v uchazečem zpracovaném vzoru registru environmentálních apektů postupy identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a sestavování registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat na příkladech možnosti řízení environmentálních aspektů a souvisejících opatření uvedených v uchazečem zpracovaném vzoru registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat požadavky systému environmentálního managementu na formy řízení provozu a metody jejich naplnění Ústní ověření
j Popsat na příkladech metody interní a externí komunikace a jejich význam pro systém managementu Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat metody identifikace neshod a účel, vytvoření a zavedení postupu pro řízení neshod a stanovení a vyhodnocení nápravných opatření Ústní ověření
l Vysvětlit na příkladu účel interních auditů, jejich plánování a realizaci Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat účel přezkoumání systému managementu vedením organizace Ústní ověření
n Uvést účel indikátorů environmentální výkonnosti a příklady stanovení těchto indikátorů Praktické předvedení a ústní ověření
o Navrhnout postupy monitorování indikátorů environmentální výkonnosti a vyhodnocování výstupů monitoringu pro cíle a opatření v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
p Popsat účel hodnocení souladu se závaznými povinnostmi a způsoby jeho provedení s využitím uchazečem zpracované studie Ústní ověření
q Navrhnout v rámci studie formu a obsah školení zaměstnanců na různých pracovních úrovních se zaměřením na zavedení EMS Ústní obhajoba přinesené práce
r Vysvětlit vztah mezi technickou normalizací, akreditací a certifikací systémů a osob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Využívání metodik a dobrovolných nástrojů v systému environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit východiska bilančních modelů, Sankeyův diagram, indikátory materiálových a energetických toků, jejich účel a možnosti jejich využití v systému řízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit metodiku prevence vzniku odpadů a znečištění (metodika čistší produkce) a možnosti jejího využití v systému řízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a jaké dopady na životní prostředí z ní lze vyvodit Ústní ověření
d Uvést, proč vychází metodika ekodesignu z hodnocení celého životního cyklu výrobku a jak se tento přístup prakticky uplatňuje Ústní ověření
e Popsat účel energetického auditu a možnosti využití výstupů auditu Ústní ověření
f Vysvětlit na příkladu možnosti využití informací environmentálního účetnictví na podnikové úrovni Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit pojmy environmentální značení a environmentální prohlášení a jejich využití v systému environmentálního managementu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Metodické řízení dokumentace a databází pro systém environmentálního managementu v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky normy ISO 14001 na dokumentované informace Ústní ověření
b Popsat možnosti využití jiných dokumentů organizace pro systém environmentálního managementu Ústní ověření
c Uvést příklady využití databází a záznamů o průběhu provozu a výsledcích systému environmentálního managementu k řízení environmentálních problémů organizace a identifikaci příležitostí ke zlepšování systému environmentálního managementu Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit obecné schéma činností při nakládání s odpady pro interní dokument organizace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit na příkladech ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí účel Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést možnosti využití informačních technologií v systému environmentálního managementu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení a moderování týmu, řízení projektu v systému environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přístup k sestavení pracovní skupiny k tvorbě a zavádění systému environmentálního managementu a možné způsoby její motivace Ústní ověření
b Navrhnout formu a obsah školení zaměstnanců na různých organizačních úrovních se zaměřením na zavedení systému environmentálního managementu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit na příkladu účel a průběh brainstormingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout cvičný příklad SWOT analýzy ke koncepci ochrany životního prostředí v organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdůvodnit požadavky na kvalifikaci interních auditorů Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout k jednotlivým krokům zavádění systému informační zdroje a další případné materiálně-technické vybavení, odpovídající vzdělávacím cílům a požadovaným kompetencím Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést obecné zásady řízení projektu na příkladu poradenství při zavádění systému environmentálního managementu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklad opatření k ochraně životního prostředí, které souvisí se změnou činnosti organizace a vyžaduje rozhodnutí relevantního orgánu veřejné správy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat přístup k využití referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) při porovnávání úrovně technologie používané organizací, která žádá o integrované povolení Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit obsah předloženého havarijního plánu pro případ úniku závadných látek na základě vzorové struktury požadované vyhláškou č. 450/2005 Sb. Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit základní požadavky správního řádu z hlediska kontroly orgány ochrany životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podle zásad pedagogiky a psychologie by zkouška měla být diskusí partnerů. Uchazeč by měl prokázat, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Příklad: nemá být ověřována podrobná citace zákona a hodnot číselných koeficientů, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů, přičemž uchazeč může používat potřebné zdroje informací, jako jsou texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, jejich vlastností atd. stejně, jako je tomu reálně v praxi.

 

Autorizovaná osoba připraví zadání případových studií organizací z deseti výrobních odvětví a služeb na téma: Návrh formy a obsahu školení zaměstnanců na různých organizačních úrovních se zaměřením na zavedení EMS. Autorizovaná osoba uchazeči, po jeho přihlášení ke zkoušce, náhodně vybere a zašle jedno ze zadání; dva týdny před zkouškou zašle uchazeč studii autorizované osobě. Studie musí obsahovat kapitolu k metodikám tvorby registru závazných povinností (právních požadavků) a registru environmentálních aspektů, včetně popisu opatření k dosažení environmentálních cílů. Studie by měla mít minimálně 10 normostran textu (1 800 znaků na stránce).

Při obhajobě uchazeč přednese krátký referát k obsahu a postupu řešení studie, objajoba probíhá formou diskuse ke studii, autorizovaná osoba klade otázky, aby zjistila, zda uchazeč studii vypracoval samostatně, např. k důvodům zvoleného postupu a metodik, získávání a využití relevantních dat, možnosti chybného hodnocení a opatření k nápravě nebo riziku postupu.

ku.

 

U kompetence "Orientace v právních předpisech pro ochranu životního prostředí" jsou kritéria b), f), j), k), m) ověřována simulací aplikace právního předpisu pro modelovou situaci.

Stejně tak u kompetencí "Metodické řízení dokumentace a databází pro systém environmentálního managementu v organizaci", kritérium e) a u kompetence "Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí", kritéum a), jsou ověřována simulací aplikace právního předpisu pro modelovou situaci.

U kompetencí:

"Aplikace prvků systému managementu ochrany životního prostředí, kritéria a), c), d), f), g), h), j), l), n),

"Využívání metodik a dobrovolných nástrojů v systému environmentálního managementu", kritéria a), b), f),

"Metodické řízení dokumentace a databází pro systém environmentálního managementu v organizaci", kritéria c) a f),

"Vedení a moderování týmu, řízení projektu v systému environmentálního managementu" kritéria c), e),

"Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí", kritéum b),

jsou ověřována formou simulace konkrétní profesní ústní komunikace. Způsob komunikace by měl mít formu odborné diskuse obvyklé při jednání s kontrolními orgány nebo organizačními složkami a subjekty organizace.

 

Pro praktické ověřování připraví autorizovaná osoba ke zkoušce modelový provozní dokument pro tuto kompetenci:

Metodika přípravy odborných podkladů a stanovisek pro jednání organizace s kontrolními orgány a s orgány ochrany životního prostředí, kritérium c): Posoudit opatření předloženého havarijního plánu pro případ úniku závadných látek na základě vzorové struktury požadované vyhláškou č. 450/2005 Sb. Autorizovaná osoba připraví modelový provozní dokument, který bude obsahovat 10 chyb a nedostatků, nejméně šest z nich by měl uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, když uchazeč svůj názor v diskusi obhájí. Uchazeč může využít při přípravě předpisy, které si vybere z dostupné databáze.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Centrum inovací a rozvoje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR