Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi v maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat informačně-technologické vybavení pracoviště Ústní ověření
b Vyhledat stavy spotřebního materiálu (např. tekuté mýdlo), zařízení (např. nářezový stroj), a vybavení (např. regál parapetní nízký) firmy prostřednictvím skladového informačního systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v elektronickém katalogu určený druh spotřebního materiálu, vybavení a zařízení (stejné druhy jako v bodě b) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v internetovém dodavatelském katalogu určený spotřební materiál, vybavení a zařízení (stejné druhy jako v bodě b) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem a kompletace podkladů pro tvorbu plánu materiálně-technického zabezpečení provozoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podklady pro tvorbu ročního plánu nákupu spotřebního materiálu, zařízení a vybavení od plánovacího oddělení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit podklady pro tvorbu ročního plánu nákupu spotřebního materiálu, zařízení a vybavení od provozního oddělení firmy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit návrh plánu materiálně-technického zásobování a jeho členění na spotřební materiál, vybavení a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v katalogu a bonusovém programu dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v tištěném katalogu vybraného dodavatele na určený spotřební materiál, zařízení nebo vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat informace o vlastnostech a složení určeného spotřebního materiálu, zařízení a vybavení v předloženém "Rodném listu výrobku" Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít informace o množstevních slevách a bonusech u určeného dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s oddělením marketingu, merchandisingu, provozním a plánovacím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat podklady od oddělení marketingu, na jejichž základě proběhnou nákupy spotřebního materiálu, zařízení a vybavení Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat podklady od oddělení merchandisingu, na jejichž základě budou probíhat vizualizace provozoven Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat podklady od provozního oddělení, na jejichž základě budou zajištěny časové obměny zařízení a vybavení a spotřeba materiálu Písemné a ústní ověření
d Popsat podklad z plánovacího a finančního oddělení, na jehož základě se budou financovat nákupy zařízení, vybavení a spotřebního materiálu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s dodavateli a reklamační řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy komunikace s dodavateli Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob projednávání a uzavírání smluv s dodavateli Ústní ověření
c Vysvětlit způsob kontroly dodržování smluvních podmínek při dodávce a postup při jejich nedodržení Písemné a ústní ověření
d Popsat a předvést postup při vyřizování nekvalitní dodávky s dodavatelem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování informací o vlastnostech a způsobu používání spotřebního materiálu, zařízení a vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní identifikační údaje určeného spotřebního materiálu pro prodejny, včetně jeho technické specifikace Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést značení vybraného spotřebního materiálu určeného pro použití v prodejnách podle vyhlášky č. 38/2001 Sb., v platném znění, a pomocí piktogramů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vlastnosti vybraného spotřebního materiálu z pohledu HACCP a BOZP a PO Písemné a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit základní identifikační údaje vybraného zařízení nebo vybavení prodejen, včetně jeho technické specifikace Písemné a ústní ověření
e Popsat a předvést značení vybraného zařízení nebo vybavení prodejen určeného pro použití v prodejnách podle vyhlášky č. 38/2001 Sb., v platném znění, včetně energetických a bezpečnostních tabulek - štítků Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vlastnosti vybraného zařízení nebo vybavení prodejen z pohledu HACCP a BOZP a PO Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování a vedení skladové evidence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit objednávku na určený druh spotřebního materiálu, zařízení a vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
b Přijmout dodací list, zlikvidovat fakturu a zajistit její proplacení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat objednávku a vyhodnotit ji s došlou fakturou Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaevidovat určené zařízení nebo vybavení prodejny do účetní evidence při jeho vyskladnění ze skladu materiálně technického zabezpečení na prodejnu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob archivace dokladů a vysvětlit na základě kterých předpisů se archivace provádí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje pro vyhledání potřebných ČSN (Českých norem jakosti, požárních a elektro) (písemné, elektronické, aj.) Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat ČSN (České státní normy) umožňující provoz elektrických, plynových a mechanických zařízení na prodejnách Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat ČSN (České státní normy) umožňující montáž a používání zařízení a vybavení na provozovnách Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy a četnost revizí zařízení a vybavení provozoven Písemné a ústní ověření
e Vyjmenovat kontrolní orgány kontrolující vybavení a zařízení provozoven Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické i praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou probíhat na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky).

Při ověřování znalostí, kde je stanoven způsob ověření písemně, zpracuje uchazeč tyto odpovědi písemnou formou a odpoví na všechny písemné otázky v časovém limitu, který je uveden části "Doba pro vykonání zkoušky" .

Při ověřování znalostí formou ústního ověření zkoušející očekává od uchazeče samostatné odpovědi na všechny otázky s minimálními doplňujícími dotazy. Časový limit pro zkoušejícího i uchazeče je uveden v části "Doba pro vykonání zkoušky".

Při praktickém předvedení uchazeč předvede použití výpočetní techniky a práci s tiskopisy, katalogy a normami.

Součástí hodnocení znalostí je znalost spotřebního materiálu používaného při provozu prodejen, znalost norem pro používání vybavení prodejen, zejména regálovou nosnost, a zařízení prodejen z pohledu energetické náročnosti a potřeby revizí.

Součástí hodnocení je i schopnost uchazeče zpracovat plány, dlouhodové výhledy a schopnost inovace, včetně spolupráce s ostatními odděleními firmy.

U všech kriterií, kde je uvedeno "písemné a ústní ověření" si uchazeč v rámci zkoušky připraví písemně podklady k úkolům, vztahujícím se k těmto kritériím, a ty využije při ústní zkoušce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, s. d. UO - Polák František

Škola hotelnictví - Vomáčka Ludvík

Automotive Lighting - Krpálek Vladimír

Kaufland v. o. s. - Hromádková Tereza